I SPONSORKONFLIKT MED FORBUNDET: Henrik Kristoffersen, her avbildet i Sölden i oktober. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Her er EFTAs Kristoffersen-dom: – Ingen full seier

EFTA-domstolen kom i dag med sin etterlengtede uttalelse i sponsorfeiden mellom alpinstjernen Henrik Kristoffersen (24) og Skiforbundet. Den gir begge parter delvis medhold i sitt syn, ifølge en ekspert på EU-rettslige problemstillinger.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Denne avgjørelsen er ikke en full seier for noen av partene, konkluderer advokat Bjørn Immonen overfor VG.

Partene - Henrik Kristoffersen og Norges skiforbund - mener på hver sin side at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse taler i deres respektive favør.

Bjørn Immonen har i mange år jobbet med EU-rettslige problemstillinger og har skrevet om idrett og konkurranserett i boken «Idrett og jus» sammen med advokat Gunnar-Martin Kjenner.

– Henrik Kristoffersen vil nok være fornøyd med at hans rettigheter er underlagt EØS-reglene, mens Norges Skiforbund vil legge vekt på restriksjonene når det gjelder sine formål, som for eksempel hensynet til breddeidretten, forklarer Bjørn Immonen.

Han har uttalt seg i tidligere saker angående kjente utøveres markedsrettigheter:

Eksperter på idrettsjus: Mener Skiforbundets krav til Northug bryter med norsk lov

På spørsmål om at EFTA-domstolens råd til tingretten kan ses slik at det foran neste rettsrunde neste år står 1–1, svarer han «ja» – før han tilføyer at det nå gjenstår å se hvem av partene som får med seg «mest momentum inn i ekstraomgangen», som er tingretten.

Norges Skiforbund kan få medhold i retten hvis den i overveiende grad tar hensyn til «den norske modellen», som EFTA-domstolen i sin 30 sider lange dom aksepterer at kan legges til grunn.

Per Andreas Bjørgan, som er Norges skiforbunds advokat, mener det helt klart fremgår av EFTA-domstolens dom - eller rådgivende uttalelse - at Skiforbundet har rett i sin vurdering av saken.

– Slik jeg ser det, følger EFTA-domstolen Norges skiforbunds anførsler og støtter opp under den norske modellen, sier Bjørgan til VG.

Han stiller også det retoriske spørsmålet «hva er det egentlig som støtter Kristoffersens syn?»

– Vi ser at EFTA-domstolen gir Henrik medhold i at EØS-reglene kommer til anvendelse, noe som setter begrensninger på Skiforbundet. EFTA-domstolen oppstiller også kriterier om egnethet og konsistens og prosessuelle krav til håndtering av saker. Dette er viktige rettigheter for utøverne. Vi vil nå bruke tid på å analysere uttalelsen nærmere, skriver Henrik Kristoffersens advokat Odd Stemsrud i en e-post til VG.

Stemsrud skriver også at «for Henrik har eneste fokus hele veien vært å få etablert det ultimate støtteapparatet rundt ham, noe som innbefatter tilgang til Red Bulls fulle støtteapparat. Det er nødvendig for at han skal kunne konkurrere på like vilkår med Marcel Hirscher og de andre (...).»

I pressemeldingen fra EFTA-domstolen fredag formiddag – med tittelen «Dom i sak E-8/17 Henrik Kristoffersen mot Norges Skiforbund» – står det blant annet:

«Domstolen kom videre til at en ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler – og et konkret avslag etter ordningen – vil være tillatt forutsatt at ordningen og avslaget søker å oppnå et legitimt mål som er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, er egnet til å nå dette mål og ikke går lenger enn det som er nødvendig for å nå det.»

Stort intervju med pappa Lars Kristoffersen: Nedprioriterte en sønn for å fostre en verdensstjerne

Og:

«En konkret beslutning som tas etter et nasjonalt idrettsforbunds ordning med forhåndskontroll og samtykke for en individuell sponsoravtale, må bygge på en rimelig avveining av forbundets og den berørte utøvers interesser.»

Samt:

« Beslutningen må begrunnes og meddeles utøveren innen rimelig tid. Videre må beslutningen kunne gjøres til gjenstand for overprøving av et organ som er uavhengig av forbundet (for eksempel en domstol). Forutsatt at disse prosessuelle garantier foreligger, kan idrettsforbundet utøve skjønn i vurderingen av søknader om godkjenning av individuelle sponsoravtaler. Konsekvensene av at disse krav ikke overholdes, er det opp til den nasjonale domstol å vurdere, forutsatt at prinsippene om ekvivalens og effektivitet overholdes.»

Det er to år siden Kristoffersen fremsatte et krav på 15 millioner kroner mot Norges Skiforbund. Han ønsket å kjøre med Red Bull-reklame på hjelmen, en plass som allerede var solgt til Telenor.

Aksel Lund Svindal hadde fått dispensasjon til å kjøre med energidrikkprodusenten på hjelmen, og Kristoffersen ønsket samme avtale. Konflikten har vært fastlåst siden, og da partene møttes i Oslo tingrett for to år siden, ba tingretten EFTA-domstolen om råd i saken. Det har de nå altså fått.

Ifølge EFTA stilte tingretten seks spørsmål, som i hovedsak angikk to forhold.

Det første, slik det formuleres i pressemeldingen fra EFTA-domstolen, var om regler om forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler om kommersielle merker på landslagets utstyr, slik som reglene i NSFs fellesreglement eller anvendelsen av dem, utgjør en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 36 eller tjenestedirektivet. Det andre forhold var om en restriksjon på en idrettsutøvers rett til å inngå sponsoravtaler kunne rettferdiggjøres.

les også

Langrennssjef mener endring må til i Skiforbundet: Åpner for at stjernene kan få mer

Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan fremhever denne uttalelsen fra EFTA-domstolen som viktig med hensyn til «seier» for NSF og den norske modellen:

«EFTA-domstolen kom til at ordningen måtte vurderes etter EØS-avtalen artikkel 36 om tjenestefriheten. Det rettslige kriterium for vurderingen av om et nasjonalt idrettsforbunds ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler utgjør en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 36, er om ordningen gjør utøvelsen av en idrettsutøvers adgang til å yte en markedsføringstjeneste mindre attraktiv. Dersom en slik ordning utgjør en restriksjon, vil det samme gjelde for et konkret avslag på en søknad om å inngå en individuell sponsoravtale etter denne ordning.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder