FORBANNET: Cecilia Brækhus er lite imponert over høringsuttalelsen fra Norges Idrettsforbund. Foto: Helge Mikalsen , VG

Punkt for punkt: Derfor mener NIF at Brækhus må få bokse-nei

Cecilia Brækhus (34) vil bokse på norsk jord. Men Norges Idrettsforbund mener antidopingreglene man legger opp til, er for dårlige.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Apparatet rundt Brækhus har sendt inn en søknad til den såkalte godkjenningsnemda om å få arrangere proffboksing i hjemlandet - for første gang på flere tiår.

Men som VG skriver onsdag, er Norges Idrettsforbund - som hele tiden har vært motstander av proffboksing i Norge - svært kritiske i sin høringsuttalelse. I et brev signert idrettspresident Tom Tvedt, heter det blant annet at arrangøren ikke har «kompetanse eller seriøsitet til å bidra i kampen mot doping i idretten».

Antidoping Norge er derimot ikke ubetinget enige: Stiftelsen er positive, og ønsker å hjelpe Brækhus med å følge WADA-koden. Selv reagerer Brækhus kraftig på kritikken fra NIF:

– Vi har laget et system som er det strengeste i hele verden. Alle som ønsker å bokse i Norge må finne seg i å bli testet uten forhåndsvarsel. Vi jobber alle for tøffere dopingtesting. Jeg vil jo ikke møte en bokser som er dopet, sier hun til VG.

Her er noen av punktene NIF reagerer på i søknaden fra Team Brækhus. Punktene er hentet fra høringsuttalelsen fra NIF, datert 12. februar 2016:(Tekst i fet er forfattet av VG, tekst i kursiv er hentet fra høringen)

• NIF antyder at søknaden er skrevet ene og alene for å blidgjøre nemda som kan gi tommel opp for en boksekamp på norsk jord: « Det regelverket søker har fremlagt i sin søknad, fremstår som konstruert med eneste formål å oppfylle knockoutforskriftens krav, og gir ikke grunn til å anta at etterlevelse og håndheving vil skje på en betryggede og ansvarlig måte».

LITE IMPONERT: Tom Tvedt og NIF-ledelsen mener søknaden fra Team Brækhus ikke holder mål. Her er idrettspresidenten avbildet på fotballtinget i slutten av februar. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

• NIF er usikre på arrangør-strukturen bak søknaden til Brækhus. I høringsuttalelsen skriver idrettsforbundet følgende: « NIF har 11.02.2016 mottatt kopi av brev fra søker, der det fremgår at søker for «Arrangement Brækhus» (AB) er selskapet First Lady Promotion AS. De rettigheter og plikter som følger av søknadens kampreglement og avtaleutkast knytter seg imidlertid utelukkende til AB, og det er uklart hva relasjonen mellom selskapet og AB er.»

• NIF mener det er uklart hvordan en mulig utelukkelse skal håndheves. For selv om arrangøreren krever at bokserne aksepterer at de kan dopingtestes fra signering av kontrakt og til arrangementet er over, og at en fire år lang utestengelse kan være resultatet av en positiv prøve, skriver NIF: « Skal en utøver utelukkes, slik WADA-koden krever, forutsetter det imidlertid at vedkommende faktisk utelukkes i en fireårsperiode. Søknaden gjelder imidlertid kun for perioden 2016-2017. Det er derfor ikke mulig å få en utøver utelukket i fire år fra «Arrangement Brækhus». Konsekvensen av brudd på dopingbestemmelsene fremstår i beste fall som uklar, og synes ikke å være forenlig med WADA-koden, og dermed heller ikke i tråd med sanksjonsbestemmelsene i søkers eget kampreglement. I lys av ovennevnte vil ikke de sanksjoner som eventuelt skulle bli ilagt av søker overfor utøverne ha noen effekt, verken preventivt eller på annen måte».

16. desember 2014: Proffboksing blir lovlig i Norge

• NIF mener en eventuell dopingdom ikke vil få noen stor betydning for andre stevner siden de internasjonale bokseforbundene ikke har avtaler om å følge WADA-koden: «Det betyr at en utøver kan bokse fritt i andre sammenhenger også i Norge, uavhengig av om vedkommende er ilagt en dom etter Kampreglementet til «Arrangement Brækhus»».

• NIF stiller spørsmål ved om man har en avtale med Idrettens voldgiftsrett i Lausanne (CAS): «Søker legger opp til at avgjørelser kan ankes til CAS, uten at det er fremlagt dokumentasjon på at CAS har myndighet til å behandle saker fra søker.»

Snowboard-forbundet innrømmer: Million-press ga X Games-brudd

• NIF undres over hvilket bokseforbund «Team Brækhus» referer til i søknaden sin: « Det fremgår av Kampreglementet § 19 (2) at «Det internasjonal bokseforbundet vil bli informert når det foreligger en dom om utelukkelse.» Hvilket forbund det er henvist til her, er uklart.»

• NIF stiller seg undrende til at arrangementet til Brækhus vil benytte seg av påtalenemda til stiftelsen Antidoping Norge (ADN): «Stiftelsen skal, gjennom egen påtalenemnd, utøve påtalevirksomhet knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping.» Slik ordlyden er formulert, og slik det hele tiden har vært praktisert, er Påtalenemnda i ADN kun påtalemyndighet i saker som føres for NIFs domsutvalg».

TV 2 nekter å la NIF styre X Games

• NIF påpeker at «Team Brækhus» skal oppnevne et sanksjonsutvalg og et ankeutvalg for å ivareta rettssikkerheten til utøverne: «Det fremgår ikke hvordan eller av hvem utvalgene oppnevnes, samt hvordan uavhengigheten er sikret.»

Lest denne? Nå behandles søknaden som avgjør om Brækhus får bokse i Norge

• NIF bemerker at knockoutloven krever en såkalt «startbok», der resultatet av skader og medisinske undersøkelser i forbindelse med boksekamper loggføres. «Team Brækhus» mener nettstedet Boxrec.com er et tilstrekkelig alternativ, skriver NIF – og fortsetter: « NIF kan ikke se hvordan www.boxrec.com kan erstatte en startbok. Søker har uansett erkjent at § 6 ikke er oppfylt, og søknaden må av den grunn avslås».

PS! Etter det VG kjenner til vil det bli sendt en ny søknadsversjon i slutten av uken. «Knockoutnemnds» leder, Niels Kiær, har tidligere sagt til VG at han ikke kommenterer søknaden så lenge den er under behandling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder