Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterer revisjon og kontroll for budsjettåret 2017. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Riksrevisjonen refser NIFs bruk av spillemidler: 50 mill. til tiltak for barn og unge ble brukt til NIF-lønn

Norges idrettsforbund får hard kritikk av riksrevisjonen for bruken av 3,7 milliarder kroner i spillemidler fra 2012 til 2017. Riksrevisjonen påpeker at 50 millioner kroner som i denne perioden skulle gå til tiltak for barn og unge, i stedet ble brukt på lønn i Idrettsforbundet.

– Kulturdepartementet stiller en rekke relevante spørsmål til idretten som de ikke får fyllestgjørende svar på, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VG.

– Dette er noe Stortinget har stilt krav om, og som vi synes departementet får lite tilfredsstillende svar på. Vi synes ikke rapportene tilbake fra NIF er gode nok opp mot kravene Stortinget har stilt om disse store tildelingene. Vi snakker tross alt om milliardbeløp i spillemidler, fortsetter han.

Kritikken er hard i rapporten som ble lagt frem torsdag formiddag. Blant påpekes det at:

* Regnskapsanalysen av perioden 2012–2017 viser at 50 millioner kroner i tilskudd som skulle gått direkte til tiltak for barn, unge og bredde er brukt til å dekke lønnskostnader i NIFs kompetanseseksjon. I denne perioden gikk 867 mill. til barn, unge og breddeidrett.

* På noen områder har ikke NIF rapportert korrekt til Kulturdepartementet, blant annet om kostnader knyttet til Ungdoms-OL og søknaden om OL og Paralympics 2022.

Les også: Idrettsforbundet slår tilbake.

les også

Flere særforbund og kretser vil kaste Tvedt

* Riksrevisjonens vurdering peker på at en større andel av spillemidlene kunne blitt brukt til aktivitet og ivareta medlemmer og medlemsorganisasjoner.

* NIFs rapportering er ikke godt nok egnet til å si hvor mye som går til aktivitet og hvor mye som går til administrasjon.

* Riksrevisjonen påpeker at det er mange dobbeltregistreringer i medlemsregistrene og derfor ikke gir riktig bilde av antallet medlemmer. Derfor er det ikke mulig å konkludere med hvor stor andel av befolkningen som er medlemmer i idrettslag.

TOPPLEDELSE I IDRETTSFORBUNDET: Tom Tvedt (t.v.) og Karen Kvalevåg (t.h) er henholdsvis president og generalsekretær i forbundet. Her da Kvalevåg ble presentert som generalsekretær i juni 2017. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Og kritikken fortsetter. NIF svarer i en pressemelding at de tar rapporten til etterretning.

– Vi vil jobbe for tydeligere mål og videreutvikling av dynamiske måleverktøy som gir oss god og løpende innsikt på at de tiltakene og virkemidlene som igangsettes gir ønsket effekt i hele idrettsorganisasjonen. Samtidig er det positive utviklingstrekk i norsk idrett. Antall medlemskap øker, flere kvinner deltar både i aktivitet og ledende verv, og det jobbes godt med både utviklingsplaner og handlingsplaner for å bedre tilretteleggingen for funksjonshemmede, sier NIFs generalsekretær Karen Kvalevåg i pressemeldingen.

les også

Maktkampen i NIF: Hun kunne reddet idretten ...

Måtte forlate jobben

Fokuset på idrettsforbundets pengebruk startet våren 2016, da VG gjennom en lang rekke artikler tok for seg åpenhetskulturen og ressursbruken i norsk idrett.

Idrettspresident Tom Tvedt (48) og toppene i de største særidrettsforbundene ville ikke dele sine reiseregninger med offentligheten.

Etter omfattende politisk press ble NIF tvunget til å åpne regnskapene sine for mediene helt ned på bilagsnivå.

Generalsekretær Inge Andersen måtte forlate jobben sin, og ble senere erstattet av Karen Kvalevåg.

I mai 2017 ble det deretter kjent at Riksrevisjonen ville granske NIFs bruk av spillemidler.

Det er resultatet av denne granskingen som ble gjort kjent i dag.
Fra før har Skatt Øst gransket 2014-regnskapet til NIF, i lys av VGs mange saker. Det endte med tre anmerkninger, noe NIF så seg fornøyd med.

les også

Kretsleder ber Tom Tvedt gå av

Uklart om NIF når mål

I sin årlige kontroll og revisjon av budsjettåret 2017 mener nå Riksrevisjonen at det er kritikkverdig at kulturdepartementet ikke har sørget for at det i større grad får relevant informasjon fra NIF, slik at de kan vurdere om viktige idrettspolitiske mål nås.

Det heter i Riksrevisjonens konklusjon at NIFs styring og forvaltning ikke er lagt godt nok til rette. De mener det er uklart om NIF når målene for prioriterte grupper. Det gjelder blant annet ungdommer og personer med nedsatt funksjonsevne.

I den fullstendige rapporten skriver Riksrevisjonen at:

«I perioden 2012−2017 har NIF mottatt 3,7 milliarder kroner i spillemidler fra Kulturdepartementet over fire tilskuddsposter, som er inndelt i samsvar med sentrale mål for tilskuddet. Bakgrunnen for revisjonen er indikasjoner på risiko for at Kulturdepartementet ikke har fulgt opp at NIF har brukt midlene i henhold til krav og prioriteringer for tildelingen, og at ressursbruken i NIF ikke er effektiv».

les også

Professor om VG-undersøkelse: – Katastrofetall for Tom Tvedt

Dette er hovedpunkter i Riksrevisjonens kritikk:

« Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at departementet ikke har sørget for at det i større grad får relevant informasjon fra Norges idrettsforbund (NIF), slik at de kan vurdere om viktige idrettspolitiske mål nås. NIFs styring og forvaltning har ikke lagt godt nok til rette for målrettet og effektiv bruk av spillemidlene, og en større andel av spillemidlene kunne ha blitt brukt til idrettslig aktivitet og til å ivareta medlemsorganisasjonene. Det er uklart om NIF når målene for prioriterte grupper. Statsråden uttaler at Kulturdepartementet er godt i gang med oppfølgingen av NIF og har ingen merknader til Riksrevisjonens anbefalinger for det videre arbeidet. Riksrevisjonen har merket seg at statsråden opplyser at departementet er godt i gang med oppfølgingen av NIF når det gjelder ressursutnyttelse, effektivisering og informasjon om måloppnåelse. Riksrevisjonen vil likevel understreke viktigheten av at Kulturdepartementet sørger for å få et bedre grunnlag for å vurdere hvordan tilskudd til NIF bidrar til å nå vesentlige idrettspolitiske mål».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder