Nøkkeltall for kommune

Periode for grafer:

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag

Innlagte på sykehus tilknyttet kommunen [2]

 
 
 •  
   
   

Døde [1]

 
 
 •  
   
   
VG

1. FHI publiserer svært begrenset informasjon om tid og sted for dødsfall. VG samler derfor selv inn informasjon fra kommuner og sykehus som denne statistikken er basert på.Tallene for dødsfall i kommune gjelder antall døde innbyggere– og ikke antall dødsfall som har skjedd iselve kommunen.

2. Antall innlagte på sykehus tilknyttet kommune sier ikke nødvendigvis noe om hvor mange av innbyggerne i kommunen som er innlagt, men hvor mange innlagte det er på sykehus tilknyttet kommunen.

Etter 26. mars har Folkehelseinstituttet (FHI) brukt meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som grunnlag for antall smittede. 7. april begynte VG å hente data direkte fra MSIS.

MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:

 • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
 • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
 • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
 • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

MSIS er det offisielle registeret for antall coronasmittede i Norge. VG oppfordrer kommuner som mener tallet er feil om å melde det videre til MSIS.

Mener du likevel noe er feil? Send oss en melding på coronaviruset@vg.no

Registrert smittet og døde

Kommunekart

Siste 14 d.
Henter kart

Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

Innlagt på sykehus tilknyttet kommune

Sykehus og helseforetak tilknyttet kommune

Her kan du se hvor mange innlagte sykehusene rapporterer om per nå. Antallet synker hvis noen dør eller blir skrevet ut og øker når nye blir lagt inn.

Hele perioden
 • Sykehus
  Daglig status
  siden 8. mars
  Endring
  fra i går
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Grønn:
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes.
Gul:
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Massetilstrømning av pasienter.
Rød:
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Massetilstrømning av pasienter.
Normal:
Ingen beredskap utenom det normale.
Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Detaljer om døde i kommune

FHI publiserer ikke daglige data om covid-19-dødsfall på kommune- eller fylkesnivå. Tallene er basert på VGs egen kartlegging som er samlet inn fra kommuner og sykehus.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Sykehusene nekter ofte å oppgi hvilken kommune den avdøde var innbygger i. Vi vet alltid hvilken kommune en person døde i, men ikke hvilken kommune personen var innbygger i.

Alder på døde innbyggere i kommune

Aldersfordeling per :

Hvor innbyggerne i kommune døde

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem. Kilde: VGs kartlegging av dødsfall.

Detaljert oversikt over døde innbyggere i kommune

Tabellen er basert på dødsfall VG har kartlagt fra kommuner og sykehus, og er ikke nødvendigvis en uttømmende liste.

Er det nylige dødsfall som mangler i denne oversikten? Tips oss på coronaviruset@vg.no.

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Detaljer om de registrert smittede i kommune

VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Arkivert innhold

Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

Sykehusansatte smittet tilknyttet kommune frem til 16. juni 2020

Sykehusansatte i karantene tilknyttet kommune frem til 16. juni 2020