Nøkkeltall for fylke

Periode for grafer:

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag
- kommuner har stigende

Innlagte på sykehus tilknyttet fylket [2]

 
 
 •  
   
   

Døde [1]

 
 
 •  
   
   
FHIVG

1. FHI publiserer svært begrenset informasjon om tid og sted for dødsfall. VG samler derfor selv inn informasjon fra kommuner og sykehus som denne statistikken er basert på.Tallene for dødsfall i fylke gjelder antall døde innbyggere– og ikke antall dødsfall som har skjedd iselve kommunen.

2. Antall innlagte på sykehus tilknyttet fylke sier ikke nødvendigvis noe om hvor mange av innbyggerne i fylket som er innlagt, men hvor mange innlagte det er på sykehus tilknyttet fylket.

Registrert smittet og døde

Kommunekart

Siste 14 d.
Henter kart

Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Kommuner i fylke

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Siste 14 d.
  Kommune
  Nye per dag
  Trend
  TotaltSiste 14 d.
  I går
  Totalt

VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

To eksempler:

 • En student som bor i Trondheim og tester seg der, men er folkeregistrert hjemme i Alvdal, vil da bli meldt på statistikken til Trondheim kommune. Men FHI (og da også VG) vil vise denne smittede hos Alvdal. Hjemkommunen får ikke alltid vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på dem i FHIs systemer.
 • Personer uten fødselsnummer registreres av FHI i kommunen eller fylket prøven er rekvirert fra. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

Vi oppfordrer kommuner som mener det er feil i FHIs systemer til å varsle FHI om det.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned. Så fort vi får neste oppdatering, vil de korrigerte tilfellene flyttes til korrekt dato.

Hvis en smittet person er uten fast bopæl eller mangler norsk personnummer, kan de bli registrert på fylket prøven ble rekvirert fra. Det kan altså skje at totalen i Oslo fylke ikke er det samme som totalen i Oslo kommune. Tilsvarende vil en summering av alle kommunene i et fylke ikke alltid være likt som fylkestallet.

FHI publiserer svært begrenset informasjon om tid og sted for dødsfall. VG samler derfor selv inn informasjon fra kommuner og sykehus som denne statistikken er basert på.

Tallene for dødsfall per kommune eller fylke gjelder antall døde innbyggere, i motsetning til antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket.

Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

Trend i registrert smitte blant kommuner i fylke

Nedenfor er kommunene delt opp i tre grupper, basert på trenden de siste 14 dagene: stigende, flat og synkende

Kommuner med stigende trend 0

Ingen kommuner har stigende trend akkurat nå.

Kommuner med flat trend 0

Ingen kommuner har flat trend akkurat nå.

Kommuner med synkende trend 0

Ingen kommuner har synkende trend akkurat nå.

Grafene er tilpasset hvert område for å bedre lesbarheten. Tallet i hver graf viser den største verdien i serien. Kommuner uten nye tilfeller de siste to ukene vises ikke.  Inspirasjon: New York Times.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Innlagt på sykehus tilknyttet fylke

Sykehus og helseforetak tilknyttet fylke

Her kan du se hvor mange innlagte sykehusene rapporterer om per nå. Antallet synker hvis noen dør eller blir skrevet ut og øker når nye blir lagt inn.

Hele perioden
 • Sykehus
  Daglig status
  siden 8. mars
  Endring
  fra i går
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Merk: Opptaksområdene følger ikke alltid fylkesgrensene. Hvis du får opp et sykehus som ikke ligger i ditt fylke, så er det fordi noen av innbyggerne (gjerne i grensekommuner) sogner til disse sykehusene.
Grønn:
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes.
Gul:
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Massetilstrømning av pasienter.
Rød:
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Massetilstrømning av pasienter.
Normal:
Ingen beredskap utenom det normale.
Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Detaljer om døde i fylke

FHI publiserer ikke daglige data om covid-19-dødsfall på kommune- eller fylkesnivå. Tallene er basert på VGs egen kartlegging som er samlet inn fra kommuner og sykehus.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Sykehusene nekter ofte å oppgi hvilket fylke den avdøde var innbygger i. Vi vet alltid hvilket fylke en person døde i, men ikke hvilket fylke personen var innbygger i.

Alder på døde innbyggere i fylke

Aldersfordeling per :

Hvor innbyggerne i fylke døde

Sted for dødsfall er basert på VGs egen kartlegging som er samlet inn fra kommuner og sykehus.

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem. Kilde: VGs kartlegging av dødsfall.

Detaljert oversikt over døde innbyggere i fylke

Tabellen er basert på dødsfall VG har kartlagt fra kommuner og sykehus, og er ikke nødvendigvis en uttømmende liste.

Er det nylige dødsfall som mangler i denne oversikten? Tips oss på coronaviruset@vg.no.

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Detaljer om de registrert smittede i fylke

VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Arkivert innhold

Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

Sykehusansatte smittet tilknyttet fylke frem til 16. juni 2020

Sykehusansatte i karantene tilknyttet fylke frem til 16. juni 2020