Tips VG
OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

  Nøkkeltall for Norge

  Fra 23. mars 2022 opphørte sykehusenes daglige rapportering til Helsedirektoratet av covid-pasienter på sykehus. Tallene på nye innleggelser fra FHI blir fortsatt oppdatert.

  I uke 10 2022 endret FHI metode for telling av covid-dødsfall, slik at personer med covid-19 som dødsårsak telles med uavhengig av om de har fått en laboratoriebekreftet prøve. Dette fører til en oppjustering av totalt antall meldte dødsfall.

  Periode for grafer:

  Nye innleggelser
  for covid-19

   
   
  •  
    
    

  Trend i nye innleggelser

  ← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
  Utvikling i trend:
  I dag

  Registrert smittet

   
   
  •  
    
    

  Trend i reg. smitte

  ← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
  Utvikling i trend:
  I dag
  - kommuner har stigende

  Døde
  per uke

   
   
  •  
    
    

  Registrert smittet

  Kommunekart

  Siste 14 d.
  Henter kart

  Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Tabell: Registrert smittet

  Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

  • Siste 14 d.
   Kommune
   Nye per dag
   Trend
   TotaltSiste 14 d.
   I går
   Totalt

  VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

  To eksempler:

  • En student som bor i Trondheim og tester seg der, men er folkeregistrert hjemme i Alvdal, vil da bli meldt på statistikken til Trondheim kommune. Men FHI (og da også VG) vil vise denne smittede hos Alvdal. Hjemkommunen får ikke alltid vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på dem i FHIs systemer.
  • Personer uten fødselsnummer registreres av FHI i kommunen eller fylket prøven er rekvirert fra. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

  Vi oppfordrer kommuner som mener det er feil i FHIs systemer til å varsle FHI om det.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned. Så fort vi får neste oppdatering, vil de korrigerte tilfellene flyttes til korrekt dato.

  Hvis en smittet person er uten fast bopæl eller mangler norsk personnummer, kan de bli registrert på fylket prøven ble rekvirert fra. Det kan altså skje at totalen i Oslo fylke ikke er det samme som totalen i Oslo kommune. Tilsvarende vil en summering av alle kommunene i et fylke ikke alltid være likt som fylkestallet.

  Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

  Trend i registrert smitte

  Nedenfor vises utviklingen de siste tre månedene, hvor kommunene er delt opp i tre grupper, basert på trenden de siste to ukene: stigende, flat og synkende.

  Kommuner med stigende trend 0

  Ingen kommuner har stigende trend akkurat nå.

  Kommuner med flat trend 0

  Ingen kommuner har flat trend akkurat nå.

  Kommuner med synkende trend 0

  Ingen kommuner har synkende trend akkurat nå.

  Grafene er tilpasset hvert område for å bedre lesbarheten. Tallet i hver graf viser den største verdien i serien. Kommuner uten nye tilfeller de siste to ukene vises ikke.  Inspirasjon: New York Times.

  Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

  For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

  • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
  • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
  • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

  Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

  De verste dagene – kommune for kommune

  Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hver kommune. Kommunens hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet, er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

  Innlagt på sykehus

  Helsedirektoratet avsluttet rapporteringen av antall inneliggende pasienter med covid-19 den 23. mars 2022.

  VGs oversikt frem til da er nå arkivert.

  Nyinnleggelser

  Grafen viser nye innleggelser med påvist coronavirus per uke eller dag, etter om covid-19 var regnet som hovedårsaken til innleggelsen (rød) eller om hovedårsaken var noe annet (grå).

  FHI sluttet å publisere tall om innlagte for andre årsaker den 4. april 2022.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Kilde: NIPaR/FHI. På grunn av forsinkelse i rapporteringen vil de siste 4 dagene i grafen alltid være ufullstendige.

  Alder på innlagte

  Tabellen viser nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak per uke og aldersgruppe.

  Uke
  Av personvernhensyn publiseres ikke tall for grupper med færre enn 5 innlagte. Tallene publiseres ikke jevnlig av FHI, men er basert på innsyn etter offentlighetsloven. De oppdateres derfor sjeldnere enn annen statistikk på denne siden.
  Kilde: FHI/Beredt C19 med tall fra Norsk pandemiregister.

  Fremskrivning av sykehusinnlagte

  FHI lager med jevne mellomrom kortsiktige fremskrivninger av sykehusinnleggelser basert på alder, kjønn, vaksinestatus og risikotilstander hos de registrert smittede. Beregningen er gjort under forutsetning om at den observerte smittetrenden fortsetter i tiden fremover.

  Nye innleggelser

  siste 90 dager

  Kilde: FHI. Fremskrivningen ble laget . Nye innleggelser viser et glidende syv-dager gjennomsnitt. På grunn av forsinkelse i rapporteringen er de siste fire dagene ikke med.

  Vaksinestatus

  Her vises forekomst av alvorlig sykdom (innleggelser og dødsfall) per 100 000 uvaksinerte og vaksinerte.

  Tallene er en indikator på risikoen for alvorlig sykdom i hver gruppe.

  Merk at det potensielt kan være andre systematiske forskjeller på de to gruppene enn vaksinering, som både kan overdrive eller underdrive effekten av vaksinene.

  Alder er en viktig risikofaktor for alvorlig sykdom. Hvis aldersfordelingen blant de uvaksinerte og vaksinerte er veldig forskjellig, kan dette gjøre tallene lite sammenlignbare.

  Dette kan vi justere for ved å anta samme aldersfordeling i begge gruppene, såkalt direkte standardisering.

  Alvorlig sykdomper 100 000 personer

  Grafen viser et glidende 14-dager gjennomsnitt. Kilde: FHI (BeredtC19, MSIS, SYSVAK).

  Alvorlig sykdom etter aldersgruppe
  per 100 000 personer

  Grafene viser et glidende 14-dager gjennomsnitt. Kilde: FHI (BeredtC19, MSIS, SYSVAK).

  Alvorlig sykdom
  per 100 000 personer i gjennomsnitt per dag, siste to uker

  Kilde: FHI (BeredtC19, MSIS, SYSVAK).

  Detaljer om døde

  VG hadde en egen kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021, som nå er arkivert. Det samme gjelder oversikten over alder på døde, som ble oppdatert frem til 16. mars 2022.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Detaljer om de registrert smittede

  VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  1 13. mars 2020: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

  2 29. april 2020: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

  3 12. august 2020: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

  4 24. janaur 2022: Personer som har fått en 3. vaksinedose eller har to doser + gjennomgått infeksjon de siste 3 månedene, tilbys ikke lenger bekreftende PCR-test etter positiv selvtest.

  Aldersfordeling blant registrert smittede

  Tabellen viser ukentlig antall nye registrerte smittetilfeller etter aldersgruppe og prøvedatouke. Inneværende uke er ufullstendig.

  Uke

  Aldersfordeling per :

  Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

  Kjønnsfordeling blant registrert smittede

  Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

  Testet

  En ny test på en person defineres som en test utført minst syv dager etter forrige test av samme person. Dersom personen testes på nytt etter syv dager, telles personen på nytt.

  Det er også forsinkelse i tiden fra testing til registrering. Grafene under bruker prøvetakingsdato.

  Antall tester

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

  1 13. mars 2020: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

  2 29. april 2020: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

  3 12. august 2020: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

  4 24. janaur 2022: Personer som har fått en 3. vaksinedose eller har to doser + gjennomgått infeksjon de siste 3 månedene, tilbys ikke lenger bekreftende PCR-test etter positiv selvtest.

  Andel positive tester

  Snarveier:
  siste …

  Klikk for å endre

  Klikk for å endre

  Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

  1 13. mars 2020: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

  2 29. april 2020: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

  3 12. august 2020: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

  4 24. janaur 2022: Personer som har fått en 3. vaksinedose eller har to doser + gjennomgått infeksjon de siste 3 månedene, tilbys ikke lenger bekreftende PCR-test etter positiv selvtest.

  Arkivert innhold

  Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

  Innlagt på sykehus frem til 22. mars 2022

  Alder på døde frem til 16. mars 2022

  Omikron-varianten frem til uke 2 2021

  VGs kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021

  VGs detaljerte sykehustall frem til 4. oktober 2021

  Alder og kjønn på innlagte frem til 19. juni 2020

  Sykehusansatte smittet frem til 16. juni 2020

  Sykehusansatte i karantene frem til 16. juni 2020

  Smittekilde blant registrert smittede frem til 21. april 2020

  Smittekilde for de første 533 tilfellene knyttet opp mot fylke

  Tiltak frem til 10.juli 2020