Nøkkeltall for Norge

Fredag 21. januar registreres et stort etterslep av smittetilfeller i flere kommuner. Les mer hos FHI.
Periode for grafer:

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag
- kommuner har stigende

Testet

 
 
 •  
   
   

Positive tester (%)

 
 
 •  
   
   

Innlagte

 
 
 •  
   
   

Intensiv

 
 
 •  
   
   

Respirator

 
 
 •  
   
   

Døde

 
 
 •  
   
   

Registrert smittet

Kommunekart

Siste 14 d.
Henter kart

Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Tabell: Registrert smittet

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Siste 14 d.
  Kommune
  Nye per dag
  Trend
  TotaltSiste 14 d.
  I går
  Totalt

VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

To eksempler:

 • En student som bor i Trondheim og tester seg der, men er folkeregistrert hjemme i Alvdal, vil da bli meldt på statistikken til Trondheim kommune. Men FHI (og da også VG) vil vise denne smittede hos Alvdal. Hjemkommunen får ikke alltid vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på dem i FHIs systemer.
 • Personer uten fødselsnummer registreres av FHI i kommunen eller fylket prøven er rekvirert fra. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.

Vi oppfordrer kommuner som mener det er feil i FHIs systemer til å varsle FHI om det.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned. Så fort vi får neste oppdatering, vil de korrigerte tilfellene flyttes til korrekt dato.

Hvis en smittet person er uten fast bopæl eller mangler norsk personnummer, kan de bli registrert på fylket prøven ble rekvirert fra. Det kan altså skje at totalen i Oslo fylke ikke er det samme som totalen i Oslo kommune. Tilsvarende vil en summering av alle kommunene i et fylke ikke alltid være likt som fylkestallet.

Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

Trend i registrert smitte

Nedenfor vises utviklingen de siste tre månedene, hvor kommunene er delt opp i tre grupper, basert på trenden de siste to ukene: stigende, flat og synkende.

Kommuner med stigende trend 0

Ingen kommuner har stigende trend akkurat nå.

Kommuner med flat trend 0

Ingen kommuner har flat trend akkurat nå.

Kommuner med synkende trend 0

Ingen kommuner har synkende trend akkurat nå.

Grafene er tilpasset hvert område for å bedre lesbarheten. Tallet i hver graf viser den største verdien i serien. Kommuner uten nye tilfeller de siste to ukene vises ikke.  Inspirasjon: New York Times.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag i snitt
 • den siste uken må være større enn én prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

De verste dagene – kommune for kommune

Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hver kommune. Kommunens hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet, er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

Innlagt på sykehus

Grafen nedenfor viser antall inneliggende pasienter, på intensiv og på respirator med påvist covid-19.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: Helsedirektoratet. Intensivtall før 7. april 2020 er samlet inn av VG.

Alle helseforetakene

 • Sykehus
  Historikk
  Endring
  fra i går

Kilde: Helsedirektoratet.

Data for innlagte vises per helseforetak. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.

Alder på innlagte

Tabellen viser nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak per uke og aldersgruppe.

Uke
Av personvernhensyn publiseres ikke tall for grupper med færre enn 6 innlagte. Tallene publiseres ikke jevnlig av FHI, men er basert på innsyn etter offentlighetsloven. De oppdateres derfor sjeldnere enn annen statistikk på denne siden.
Kilde: FHI/Beredt C19 med tall fra Norsk pandemiregister.

Nyinnleggelser

Grafen viser nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak per dag.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: NIPaR/FHI. På grunn av forsinkelse i rapporteringen vil de siste 4 dagene være ufullstendige.

Fremskrivning av sykehusinnlagte

FHI lager med jevne mellomrom kortsiktige fremskrivninger av sykehusinnleggelser basert på alder, kjønn, vaksinestatus og risikotilstander hos de registrert smittede. Beregningen er gjort under forutsetning om at den observerte smittetrenden fortsetter i tiden fremover.

Inneliggende pasienter

siste 90 dager

Nye innleggelser

siste 90 dager

Kilde: FHI og Helsedirektoratet/NIPaR. Fremskrivningen ble laget . Nye innleggelser viser et glidende syv-dager gjennomsnitt. På grunn av forsinkelse i rapporteringen er de siste fire dagene ikke med.

Vaksinestatus

Her vises forekomst av alvorlig sykdom (innleggelser og dødsfall) per 100 000 uvaksinerte og vaksinerte.

Tallene er en indikator på risikoen for alvorlig sykdom i hver gruppe.

Merk at det potensielt kan være andre systematiske forskjeller på de to gruppene enn vaksinering, som både kan overdrive eller underdrive effekten av vaksinene.

Alder er en viktig risikofaktor for alvorlig sykdom. Hvis aldersfordelingen blant de uvaksinerte og vaksinerte er veldig forskjellig, kan dette gjøre tallene lite sammenlignbare.

Dette kan vi justere for ved å anta samme aldersfordeling i begge gruppene, såkalt direkte standardisering.

Alvorlig sykdomper 100 000 personer

Grafen viser et glidende 14-dager gjennomsnitt. Kilde: FHI (BeredtC19, MSIS, SYSVAK).

Alvorlig sykdom etter aldersgruppe
per 100 000 personer

Grafene viser et glidende 14-dager gjennomsnitt. Kilde: FHI (BeredtC19, MSIS, SYSVAK).

Alvorlig sykdom
per 100 000 personer i gjennomsnitt per dag, siste to uker

Kilde: FHI (BeredtC19, MSIS, SYSVAK).

Detaljer om døde

FHI oppgir kun totalt antall døde nasjonalt på hverdager, og tidslinjen basert på disse tallene vil derfor kunne være upresis på grunn av etterregistreringer.

VG hadde en egen kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021, som nå er arkivert.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Alder på døde innbyggere

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

Detaljer om de registrert smittede

VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Aldersfordeling blant registrert smittede

Tabellen viser ukentlig antall nye registrerte smittetilfeller etter aldersgruppe og prøvedatouke. Inneværende uke er ufullstendig.

Uke

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

Kjønnsfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

Testet

En ny test på en person defineres som en test utført minst syv dager etter forrige test av samme person. Dersom personen testes på nytt etter syv dager, telles personen på nytt.

Det er også forsinkelse i tiden fra testing til registrering. Grafene under bruker prøvetakingsdato.

Antall tester

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Andel positive tester

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: FHI.  FHI rapporterer kun på hverdager.

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Arkivert innhold

Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

Omikron-varianten frem til uke 2 2021

VGs kartlegging av dødsfall frem til 4. oktober 2021

VGs detaljerte sykehustall frem til 4. oktober 2021

Alder og kjønn på innlagte frem til 19. juni 2020

Sykehusansatte smittet frem til 16. juni 2020

Sykehusansatte i karantene frem til 16. juni 2020

Smittekilde blant registrert smittede frem til 21. april 2020

Smittekilde for de første 533 tilfellene knyttet opp mot fylke

Tiltak frem til 10.juli 2020