Nøkkeltall for Norge

Periode for grafer:

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag
- kommuner har stigende

Testet

 
 
 •  
   
   

Positive tester (%)

 
 
 •  
   
   

Døde

 
 
 •  
   
   
FHIVG

Innlagte

 
 
 •  
   
   

Intensiv

 
 
 •  
   
   

Respirator

 
 
 •  
   
   

Registrert smittet og døde

Kommunekart

Siste 14 d.
Henter kart

Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Tabell: Registrert smittet og døde

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Siste 14 d.
  Kommune
  Nye per dag
  Trend
  TotaltSiste 14 d.
  I går
  Totalt

Etter 26. mars har Folkehelseinstituttet (FHI) brukt meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som grunnlag for antall smittede. 7. april begynte VG å hente data direkte fra MSIS.

MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:

 • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
 • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
 • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
 • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

MSIS er det offisielle registeret for antall coronasmittede i Norge. VG oppfordrer kommuner som mener tallet er feil om å melde det videre til MSIS.

Mener du likevel noe er feil? Send oss en melding på coronaviruset@vg.no

Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden
 • den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag
 • den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned. Så fort vi får neste oppdatering, vil de korrigerte tilfellene flyttes til korrekt dato.

Hvis en smittet person er uten fast bopæl eller mangler norsk personnummer, kan de bli registrert på fylket prøven ble rekvirert fra. Det kan altså skje at totalen i Oslo fylke ikke er det samme som totalen i Oslo kommune. Tilsvarende vil en summering av alle kommunene i et fylke ikke alltid være likt som fylkestallet.

FHI publiserer svært begrenset informasjon om tid og sted for dødsfall. VG samler derfor selv inn informasjon fra kommuner og sykehus som denne statistikken er basert på.

Tallene for dødsfall per kommune eller fylke gjelder antall døde innbyggere, i motsetning til antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket.

Det finnes ikke en oversikt eller offentlig system for å registrere hvor mange av de som har testet positivt som har blitt friskmeldt i Norge. Metodisk blir det derfor umulig for VG å holde en slik oversikt oppdatert. Det kan komme et tilfelle eller to lokalt, men ingen helhetlig oversikt. Derfor har vi ikke friskmeldte i spesialen.

Trend i registrert smitte

De verste dagene – kommune for kommune

Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hver kommune. Kommunens hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

Innlagt på sykehus

Grafen nedenfor viser status på hvor mange som er rapportert innlagt, på intensiv og på respirator per dato.

Velg blant knappene over grafen om du vil se FHIs estimat for innleggelser på sykehus eller intensivpasienter på sykehus. Så kan du se hvordan de ulike strategiene antas å slå ut. Samtidig ser du fortsatt de siste tallene på hvor mange innleggelser og intensivpasienter vi faktisk har.

FHI påpeker at prognosene er usikre, men at det er det eneste de har. Sentralt i prognosene er smittetallet, også kalt reproduksjonstallet. Når reproduksjonstallet (RE) = 2,4 smitter hver smittet person 2,4 andre personer. Jo sterkere tiltak, jo lavere blir dette tallet.

Strategi «slipp»: Hvis få effektive tiltak settes inn for å stoppe spredning og epidemien slippes løs, mener FHI at helsekonsekvensene vil bli katastrofale og at sykehusene vil kollapse. Samtidig vil epidemien brenne ut på anslagsvis 3-4 måneder, fordi så mange utvikler immunitet. Her anslår de (med stor usikkerhet) at epidemien vil fare gjennom befolkningen med RE = 2,4, altså at hver smittet smitter 2,4 nye personer. FHI mener denne strategien er uaktuell.

Strategi «brems»: Med mer effektive tiltak for å bremse spredningen, påpeker FHI at smittetallet kan komme ned på for eksempel RE = 1,3. At hver person i snitt smitter 1,3 nye. Da kan epidemien vare i anslagsvis ett år, påpeker FHI. Det vil bli vanskelig for sykehusene, men de klarer å holde tritt med epidemien.

Strategi «undertrykk»: Her handler det om å sette inn sterke tiltak med en gang for å kvele epidemien og utsette epidemien til en vaksine er på plass, muligens da i 2021. Da må smittetallet holdes svært lavt, som R = 0,9, helt til en vaksine er på plass. Det betyr altså lang tid med strenge tiltak.

Ingen prognose
Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Helse Nord og Helse Vest oppgir ikke antallet innlagte på intensivavdelinger når det er svært få pasienter innlagt i regionen. De begrunner det med personvernhensyn. Når det ikke oppgis, setter VG antallet for regionen til 0. For Helse Nord betyr dette at vi ikke har intensivtall før 27. mars.

Alle sykehusene

Her kan du se hvor mange innlagte sykehusene rapporterer om per nå. Antallet synker hvis noen dør eller blir skrevet ut og øker når nye blir lagt inn.

Hele perioden
 • Sykehus
  Daglig status
  siden 8. mars
  Endring
  fra i går
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Grønn:
Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes.
Gul:
Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Massetilstrømning av pasienter.
Rød:
Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Massetilstrømning av pasienter.
Normal:
Ingen beredskap utenom det normale.

Detaljer om døde

VG har to kilder til antall dødsfall i Norge: FHIs dagsrapporter og vår egen kartlegging. FHI oppgir kun totalt antall døde nasjonalt på hverdager, og tidslinjen basert på disse tallene vil derfor kunne være upresis på grunn av etterregistreringer.

I tillegg samler VG informasjon om dødsfall fra kommuner og sykehus.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Alder på døde innbyggere

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Sted for dødsfall

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem. Kilde: VGs kartlegging av dødsfall.

Detaljert oversikt over døde innbyggere

Tabellen er basert på dødsfall VG har kartlagt fra kommuner og sykehus, og er ikke nødvendigvis en uttømmende liste.

Er det nylige dødsfall som mangler i denne oversikten? Tips oss på coronaviruset@vg.no.

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Detaljer om de registrert smittede

VG henter data for hver kommune direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som oppdateres to ganger i døgnet. Husk at ikke alle testes, det kan være mørketall.

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Aldersfordeling blant registrert smittede

Tabellen viser ukentlig antall nye registrerte smittetilfeller etter aldersgruppe og prøvedatouke. Inneværende uke er ufullstendig.

Uke

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Kjønnsfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Testet

En ny test på en person defineres som en test utført minst syv dager etter forrige test av samme person. Dersom personen testes på nytt etter syv dager, telles personen på nytt.

Det er også forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering, som kan forklare avvik mellom registrerte smittede og antall positive prøver per dag.

Antall tester

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Andel positive tester

Snarveier:
siste …

Klikk for å endre

Klikk for å endre

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Arkivert innhold

Etter hvert som innhold mister sin aktualitet flyttes det hit.

Alder og kjønn på innlagte frem til 19. juni 2020

Sykehusansatte smittet frem til 16. juni 2020

Sykehusansatte i karantene frem til 16. juni 2020

Smittekilde blant registrert smittede frem til 21. april 2020

Smittekilde for de første 533 tilfellene knyttet opp mot fylke

Tiltak frem til 10.juli 2020