Borgarting lagmannsrett, Oslo

Tolkeselskapets millionkupp

fotomontasje

Advokatfirmaet Rogstad har seks forsvarere i en av norgeshistoriens dyreste rettssaker.

126 timer
16 forsvarere fra andre advokatfirmaer
Fire forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad

VG kan avsløre at fire av dem har brukt over 1100 timer med tolk fra samme selskap i sine forberedelser til ankesaken.

16 andre forsvarere i saken opplyser å ha brukt totalt 126 timer.

Tolketimene de fire Rogstad-advokatene har bestilt fra samme selskap, har kostet Borgarting lagmannsrett 1,15 millioner kroner.

Hvilke tolker er det advokatene fra Rogstad har valgt?

Hvem er det som har fått utbetalt millionbeløpet fra Borgarting lagmannsrett?

Advokatfirmaet
Rogstad
Tolkefirmaet
Aba Consulting
fotomontasje

VG avslørte 8. februar at Advokatfirmaet Rogstad styres av bedrageridømte Afzzal Ghauri. Hans kone, advokat Sidra Bhatti, er hovedeier i selskapet.

Et annet firma holder til i samme lokaler, ifølge inngangsskiltet: Aba Consulting. De tilbyr tolketjenester. Firmaet eies av den bedrageridømtes bror, Abrar Ghauri.

1Før Lime-saken startet i Borgarting lagmannsrett i fjor høst, begynte advokater fra Advokatfirmaet Rogstad å bestille tjenester fra Aba Consulting.

2En medarbeider i advokatfirmaet ble i en periode ansatt i tolkefirmaet og utførte mesteparten av tolkejobben.

3Hver gang en tolkejobb er gjort, legger tolken fra Aba Consulting frem en timeliste for Rogstad-advokaten, som kontrollerer og godkjenner regningen.

4Aba Consulting sender regningen til Borgarting lagmannsrett, som utbetaler beløpet.

VG stilte i slutten av januar flere spørsmål til Borgarting lagmannsrett om Aba Consulting.

Spørsmålene dreide seg blant annet om at selskapet eies av Afzzal Ghauris bror, Abrar Ghauri (29). VGs henvendelse førte til at Borgarting lagmannsrett krevde en redegjørelse fra alle Rogstad-advokatene som hadde brukt selskapet.

Borgarting var ukjent med at Aba Consulting, lik Advokatfirmaet Rogstad, eies av Afzzal Ghauris nærmeste familie.

Aba Consulting var frem til 2016 eid av en annen person, som har opptrådt som stråmann for Ghauri i et eiendomsmeglerfirma.

Abrar Ghauri er i dag Aba Consultings daglige leder og eier. En av de tre ansatte i selskapet, er Ghauri-brødrenes mor (63).

VG har vært i kontakt med Abrar Ghauri og Aba Consulting. Han viser til taushetsplikt og at han derfor ikke kan kommentere tolkenes arbeid.

Når det gjelder medarbeideren fra Advokatfirmaet Rogstad som fikk jobb i Aba Consulting og utførte det meste av tolkejobben, skriver han at vedkommende var «usedvanlig godt kvalifisert for det tolkearbeidet hun utførte.»

Den aktuelle tolken har ikke besvart VGs henvendelse.

– Vi har hatt tre personer som har tolket for advokater i «Lime-saken». To er fast ansatt og den tredje var innleid for dette konkrete oppdraget. Foruten de språklige kvalifikasjoner er to av dem utdannet jurist og den tredje økonom, har Abrar Ghauri tidligere skrevet i et brev til Borgarting lagmannsrett.

Fakta: Lime-saken

Omtalt som Norges største menneskehandel-sak.

1. runde
2. runde
Oslo tingrett
Borgarting
lagmannsrett
Advokatfirmaet Rogstad går fra null til seks forsvarere. Det blir utført tolkearbeid for 1,15 mill. kr.
Scroll til høyre for å se hele tidslinjen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Høsten: Politiet slo til mot 20 butikker i Lime-kjeden.
13 personer ble tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel.
Start: Rettssaken startet i Oslo tingrett 20. januar og gikk frem til november samme år.
Advokatfirmaet Rogstad hadde ingen forsvarere i tingretten
Slutt: 11 personer ble dømt for grov menneske­handel. Hoved­tiltalte Sajjad Hussain ble blant annet dømt for menneske­handel, grovt bedrageri og mafia­paragrafen til ni års fengsel.
Start: Ankesaken startet 3. sept.
Advokatfirmaet Rogstad har seks forsvarere i ankesaken
Slutt? Skal etter planen avsluttes 29. mai.
Vis tidslinje
Skjul tidslinje

Morten Kjensli
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Rundt 800 av de over 1100 tolke­timene er det tidligere Orderud-forsvarer Morten Kjensli som har godkjent. Det utgjør utbetalinger fra domstolen til Aba Consulting på 822.000 kroner.

Én av regningene hadde en timeliste som viste tolking 16 sammenhengende dager med daglig arbeidstid enkelte dager opp mot 14 til 15 timer. Regningen på over 200.000 kroner ble godkjent av domstolen.

Morten Kjensli stod uten advokatbevilling i tolv år på grunn av en personlig konkurs. Da han 17. oktober 2018 fikk den tilbake, ble han introdusert som advokat igjen av Afzzal Ghauri på Facebook.

– Vi var overbevist om Kjensli fortsatt har mye å gi, og fant løsninger på den juridiske og økonomiske situasjonen han var i, skrev Ghauri på sin åpne Facebook-profil.

Fem dager senere ble Kjensli formelt forsvarer for hoved­tiltalt Sajjad Hussain i Lime-saken, en av de mest omfattende straffesaker i Norge noensinne.

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

Kjensli blir én av seks nye forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad i ankesaken. Rogstad-kontoret hadde ingen klienter i første runde av Lime-saken, som gikk for Oslo tingrett.

Ankesaken begynte i september i fjor i Borgarting lagmannsrett og skal gå ut mai i år. I dommen fra Oslo tingrett på 1099 sider ble Sajjad Hussain dømt for blant annet grov menneskehandel og lånebedragerier.

Når en tiltalt har behov for tolk i rettssalen mens saken pågår, ordner domstolen det. Men når en advokat vil bruke tolk i sine forberedelser til rettssaken så kan advokaten velge tolk selv.

Domstolen får ikke påvirke valget, men det er fortsatt domstolen som betaler.

Søylene nedenfor viser hvor mange timer med tolk fire av de seks Rogstad-advokatene har brukt fra Aba Consulting i Lime-saken.

68 t.
Kim
Gerdts
112 t.
Thomas
Klevenberg
133 t.
Hanne
Pentzen
798,5 t.
Morten
Kjensli

Søylene nedenfor viser hvor mange timer med tolk fire av de seks Rogstad-advokatene har brukt fra Aba Consulting i Lime-saken.

Kilde: Borgarting lagmannsrett. Foto: Advokat­firmaet Rogstad

De to andre advokatene fra Advokatfirmaet Rogstad i Lime-saken, Håkon Marius Svendsen og Sidra Bhatti, har ikke brukt Aba Consulting.

Hhvor mange timer med tolk brukte hovedtiltalte Sajjad Hussains forrige advokater, da saken gikk i Oslo tingrett?

Oslo tingrett opplyser at det vil være for tidkrevende for dem å finne tilbake til tolkenes regninger.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere.

VG har derfor vært i kontakt med Hussains tidligere forsvarere fra Advokatfirmaet Elden og de to tolkene de brukte utenfor retten i første runde av Lime-saken.

Opplysninger fra tolkene tilsier at Elden-advokatene til sammen hadde behov for rundt 270 timer tolking i første runde. Advokat Morten Kjensli har ifølge disse opplysningene hatt behov for 500 flere timer i ankerunden – med samme klient.

Lime-sakens tiltalte har bakgrunn fra andre land og store deler av samtalene politiet avlyttet foregikk på andre språk. Mange av disse samtalene var ikke oversatt av politiet, og måtte derfor gjennomgås og oversettes av advokatene for å finne ut om de var relevante.

– Vår klient snakket norsk, og vi mottok politidokumenter i oversatt stand, så det primære behovet var til gjennomgang av telefonavlytting som ikke var oversatt av politiet. Behovet var nok større for de som har klienter som ikke snakker norsk, opplyser John Christian Elden.

Karen Forbrigd, som var hovedforsvarer for Sajjad Hussain i tingretten, påpeker at det tolkede materialet som var relevant for saken, ble lagt inn i saks­dokumentene.

Disse er tilgjengelig for alle advokatene i saken, forklarer Forbrigd.

– Nye forsvarere får alt de ber om, skriver hun i en SMS til VG.

VG har stilt advokat Morten Kjensli flere spørsmål i forbindelse med denne saken, herunder:

  • Hva slags tolkebehov han og den norsktalende klienten hans har hatt utenfor retten?
  • Hvorfor han har valgt å bruke Aba Consulting?
  • Hva han har lagt frem for lagmannsretten av tolket materiale som følge av de 800 timene?

Kjensli viser til at han hans bruk av tolk er et spørsmål mellom ham og domstolen, og besvarer ingen av VGs spørsmål.

– For eget vedkommende kan jeg tilføye at jeg personlig ikke [...] har kontrollert annet enn kunnskap så langt det har vært mulig hos tolker, skriver Kjensli sin redegjørelse til lagmannsretten, som VG har fått innsyn i.

Regninger viser at Kjensli også har brukt 42 timer med tolk som ikke er ansatt i Aba Consulting.

Kjensli deler sin klient Sajjad Hussain med advokat Arve Ringsbye, som ikke er ansatt i Rogstad.

– Sajjad Hussains forsvarere er nye forsvarere for lagmannsretten og kan derfor ikke uten videre nyttiggjøre seg av den tolking som har skjedd i regi av tidligere forsvarer under saks­forberedelsen for tingretten, skriver Ringsbye i en e-post til VG, som har attestert en av tolke­regningene fra Aba Consulting sammen med Kjensli.

VG har stilt Borgarting lagmannsrett spørsmål om hvorfor Rogstad-advokatenes behov for tolk er så mye større enn de andre advokatene i saken.

Direktør i Borgarting lagmannsrett Mari Fjærtoft Trondsen forklarer at hvilke språk de tiltalte og forsvarerne forstår kan føre til ulikt behov for tolking. Det kan også være forskjellig hvor mye av bevismaterialet det er relevant å oversette.

– Lagmannsretten [...] finner det ikke riktig å uttale oss om konkrete vurderinger av forhold i en pågående straffesak utover det som følger av materiale det gis innsyn i, skriver Fjærtoft Trondsen.

Borgarting-direktøren vet ikke om de rundt 800 tolketimene godkjent av advokat Morten Kjensli, har resultert i informasjon som har blitt lagt frem for retten.

– Lagmannsretten må kunne legge til grunn at advokatene selv, ut fra egne vurderinger, avgjør hvilket materiale de mener må oversettes, skriver domstolsdirektøren.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere.

Da VG ba lagmannsretten svare på hvilke undersøkelser de vil gjøre rundt utbetalingene som allerede er gjort til Aba Consulting, viste de til at de har bedt advokatene svare for omfanget av tolkebruken tidligere og at de vil fortsette med dette fremover.

– Borgarting lagmannsrett kommer ikke til å foreta seg noe videre rundt allerede utbetalte beløp til Aba Consulting, da dette er avsluttede forhold, svarer Fjærtoft Trondsen.

De tre andre forsvarerne fra Advokatfirmaet Rogstad som har brukt Aba Consulting, viser til at de har redegjort overfor domstolen.

Hanne Pentzen
Thomas Klevenberg
Kim Gerdts
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Hanne Pentzen
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Mellom seg har de tre advokatene – Hanne Pentzen, Thomas Klevenberg og Kim Gerdts – brukt 313 timer på Aba Consulting.

– Jeg har i forbindelse med saksforberedelsen og arbeid under saken benyttet meg av nødvendig tolketjenester for å forberede saken, skriver Pentzen til lagmannsretten i sin redegjørelse, som VG har fått innsyn i.

Pentzen viser til at hun også har brukt tolker som ikke jobber i Aba Consulting i sine forberedelser.

Thomas Klevenberg
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

– Om tolken er selvstendig næringsdrivende, ansatt i eget selskap, eller freelancer, er ikke noe jeg legger meg opp i. Jeg anser det heller ikke som nødvendig eller påkrevd å undersøke dette nærmere. Utbetalingen og annen kontroll foretas av retten, når tolken sender inn sin salæroppgave, skriver Klevenberg i sin redegjørelse til domstolen.

Kim Gerdts
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Kim Gerdts har tidligere opplyst til VG at han i det vesentligste har benyttet en tolk som ikke jobber i Aba Consulting.

I sitt svar til retten viser Gerdts til Rogstad-styreleder Steingrim Wollands generelle redegjørelse for advokatfirmaets bruk av Aba Consulting.

Steingrim Wolland
Foto: Advokat­firmaet Rogstad

Da VG tok kontakt med Wolland i forbindelse med denne saken, viste Rogstad-styrelederen til samme redegjørelse.

– Ingen av advokatene har noen som helst økonomisk interesse i hvem som tolker, hvor disse er ansatt eller hva de får betalt. For den enkelte advokat er dette fullstendig likegyldig, skrev Wolland til lagmannsretten 3. februar.

Wolland har tidligere opplyst til VG at ingen av advokatene var kjent med hvem som eide Aba Consulting.

Rettelser

I den første versjonen av denne saken sto det: «Én av regningene hadde en timeliste som viste tolking 16 sammenhengende dager med 14-15 timer hver dag.» Det riktige er: «Én av regningene hadde en timeliste som viste tolking 16 sammenhengende dager med daglig arbeidstid enkelte dager opp mot 14 til 15 timer.»

Endringene ble gjort klokken 13.35 mandag 24. februar 2020.

Publisert: Lørdag 22. februar 2020