Nøkkeltall for Norge

Registrert smittet

 
 
 •  
   
   

Trend i reg. smitte

← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
Utvikling i trend:
I dag
- kommuner har stigende

Testet

 
 
 •  
   
   

Andel positive tester

 
 
 •  
   
   

Døde

 
 
 •  
   
   

Innlagte

 
 
 •  
   
   

Intensiv

 
 
 •  
   
   

Respirator

 
 
 •  
   
   

Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt, fra og med i går og 14 dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • snittet må være endret med 15 prosent eller mer, sammenlignet med for 14 dager siden
 • snittet må være større enn 1, altså minst ett tilfelle per dag siste uke
 • snittet må være større enn 10 prosent av snittseriens maksverdi

På grunn av etterslep i rapporteringen, må de siste dagenes tall tolkes med varsomhet. De nasjonale og fylkesvise snittene er korrigert for forsinkelse i rapporteringen. Korreksjonen er basert på en antakelse om at etterslepet er omtrent slik det var for 1-2 uker siden.

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Registrert smittet og døde

Kommunekart

Totalt
Henter kart
Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt, fra og med i går og 14 dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • snittet må være endret med 15 prosent eller mer, sammenlignet med for 14 dager siden
 • snittet må være større enn 1, altså minst ett tilfelle per dag siste uke
 • snittet må være større enn 10 prosent av snittseriens maksverdi

På grunn av etterslep i rapporteringen, må de siste dagenes tall tolkes med varsomhet. De nasjonale og fylkesvise snittene er korrigert for forsinkelse i rapporteringen. Korreksjonen er basert på en antakelse om at etterslepet er omtrent slik det var for 1-2 uker siden.

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Tabell: Registrert smittet og døde

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Siste 14 d.
  Kommune
  Nye per dag
  Trend
  TotaltSiste 14 d.
  I går
  Totalt

Etter 26. mars har Folkehelseinstituttet (FHI) brukt meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som grunnlag for antall smittede. 7. april begynte VG å hente data direkte fra MSIS.

MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:

 • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
 • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
 • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
 • Hvis kommunen melder om flere tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

MSIS er det offisielle registeret for antall coronasmittede i Norge. VG oppfordrer kommuner som mener tallet er feil om å melde det videre til MSIS.

Mener du likevel noe er feil? Send oss en melding på coronaviruset@vg.no

Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt, fra og med i går og 14 dager bakover i tid.

For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier:

 • snittet må være endret med 15 prosent eller mer, sammenlignet med for 14 dager siden
 • snittet må være større enn 1, altså minst ett tilfelle per dag siste uke
 • snittet må være større enn 10 prosent av snittseriens maksverdi

På grunn av etterslep i rapporteringen, må de siste dagenes tall tolkes med varsomhet. De nasjonale og fylkesvise snittene er korrigert for forsinkelse i rapporteringen. Korreksjonen er basert på en antakelse om at etterslepet er omtrent slik det var for 1-2 uker siden.

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet.

Negative verdier skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

De nasjonale og fylkesfordelte tallene for registrert smitte er fordelt på dato etter når prøven ble tatt. På kommunenivå vil ikke FHI gi oss denne informasjonen av personvernhensyn. Kommunalt er derfor tilfellene fordelt etter når prøven ble registrert. Summering mellom de ulike nivåene går derfor ikke alltid opp.

På grunn av forsinkelser i rapporteringen, vil vi også nasjonalt og for fylker bruke registrertdato som grunnlag for inneværende døgn. Gårsdagens nye tilfeller vil fordeles ut over dagene i forveien rundt kl 13 hver hverdag, når FHI oppdaterer sine dagsrapporter.

Tallene for dødsfall per kommune eller fylke gjelder antall døde innbyggere, i motsetning til antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trend i registrert smitte

De verste dagene – kommune for kommune

Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hver kommune. Kommunens hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

7 dager
Verste dag
Velg én eller flere kommuner
Klikk på kommune for detaljer
Verste dag (7-dagers snitt)
Snitt på x dager innebærer snitt for inneværende dag og de (x-1) foregående. Tredagerssnitt vil dermed beregnes ut fra inneværende dag og de to foregående. På visning av dødsfall og registrert smittet vises kun kommuner med hhv. minst 5 og minst 20 tilfeller
Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Du kan velge mellom 3-, 7- eller 14-dagers glidende snitt – eller ingen snitt, som da viser de faktisk rapporterte tallene. Glidende snitt på x dager innebærer snitt for aktuell dag og de (x-1) foregående. Et 7-dagerssnitt vil dermed beregnes ut fra aktuell dag og seks foregående.

Innlagt på sykehus

For å sammenligne med prognose: velg fra nedtrekksmenyen nedenfor.

Ingen prognose
Helse Nord og Helse Vest oppgir ikke antallet innlagte på intensivavdelinger når det er svært få pasienter innlagt i regionen. De begrunner det med personvernhensyn. Når det ikke oppgis, setter VG antallet for regionen til 0. For Helse Nord betyr dette at vi ikke har intensivtall før 27. mars.
 • [1] 12. mars: Innføring av omfattende tiltak: bl.a. stenging av skoler og andre utdanningsinstitusjoner, samt forbud tilknyttet arrangementer og tilbud.
 • [2] 20. april: Delvis oppheving av tiltak. Bl.a. gjenåpning av barnehager.
 • [3] 27. april: Delvis oppheving av tiltak. Gjenåpning av barnehager og delvis gjenåpning av skoler (1.-4. trinn).
Gå til oversikt over tiltak

Alle sykehusene

Her kan du se hvor mange innlagte sykehusene rapporterer om per nå. Antallet synker hvis noen dør eller blir skrevet ut og øker når nye blir lagt inn.

Hele perioden
 • Sykehus
  Daglig status
  siden 8. mars
  Endring
  fra i går
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Grønn:
Gul:
Rød:

Alder og kjønn på innlagte

Merk: FHI sluttet å oppdatere disse tallene 19. juni 2020.

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Detaljer om døde

Alder på døde innbyggere

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Sted for dødsfall

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem.

Detaljert oversikt over døde innbyggere

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Detaljer om de registrert smittede

Nasjonal og fylkesfordelt historikk hentes fra dagsrapportene til FHI. Disse oppdateres hver hverdag etter kl 13. Snittlinjen er korrigert for etterslep i rapporteringen.

Endring testkriterier:

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Aldersfordeling blant registrert smittede

Tabellen viser ukentlig antall nye registrerte smittetilfeller etter aldersgruppe. Inneværende uke er ufullstendig.

Uke

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Kjønnsfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Smittekilde blant registrert smittede

Grafen viser hvor coronasmittede nordmenn har fått viruset - her til lands eller i utlandet. Merk: FHI sluttet å oppdatere disse tallene 21.april 2020.

Kilde: FHI. FHI har sluttet å oppdatere disse tallene.

I begynnelsen av smitteregistreringen knyttet VG smittekilder opp mot fylker. Denne oversikten oppdateres ikke lenger, men er tilgjengelig:

Testet

FHI kjenner ikke nøyaktig prøvetakningsdato på alle tester. Sammenlagt positive og negative tester vil derfor avvike noe fra totalt antall tester. Det er også forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering, som kan forklare avvik mellom registrerte smittede og antall positive prøver per dag.

En ny test på en person defineres som en test utført minst 7 dager etter forrige test av samme person. Dersom personen testes på nytt etter syv dager, telles personen på nytt.

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Endring testkriterier:

1 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

2 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

3 12. august: Legevurdering er ikke lenger et krav for å bli testet.

Sykehusansatte smittet og i karantene

Sykehusansatte smittet

På grunn av færre talloppdateringer fra helseforetakene sluttet VG den 16. juni 2020 å registrere antall ansatte smittet og i karantene. Dersom datatilgangen blir bedre eller smittesituasjonen i Norge tar seg opp, vil vi begynne å føre denne statistikken igjen.

 • Helseforetak

Sykehusansatte i karantene

På grunn av færre talloppdateringer fra helseforetakene sluttet VG den 16. juni 2020 å registrere antall ansatte smittet og i karantene. Dersom datatilgangen blir bedre eller smittesituasjonen i Norge tar seg opp, vil vi begynne å føre denne statistikken igjen.

Tallene rapporteres på helseforetak-nivå. Karantenetallene inkluderer også sykehusansatte som ikke er i karantene, men som har coronarelaterte fravær.

 • Helseforetak

Grafen nedenfor viser utviklingen over tid for sykehusansatte i karantene, summert for hele landet:

Tiltak

I tidslinjen og den detaljerte oversikten nedenfor vises innføringer og opphevinger av ulike tiltak i corona-sammenheng i Norge.

Tidslinje

Detaljert oversikt

Alle tiltakskategorier
Nyeste først