Nøkkeltall for Norge

25. februar → nå
Registrert smittet
-
-
Trend i registrert smitte
← SYNKENDESTIGENDE →FLAT
-
-
Innlagte
-
-
Intensiv
-
-
På respirator
-
-

Registrert smittet og døde

Kommunekart

Henter kart
Trenden er beregnet ut fra et glidende syvdagersnitt av nye registrerte smittede. Endringen i dette snittet de siste to ukene må være større enn 15 prosent for å regnes som en stigende eller synkende trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i serien.

Tallene for dødsfall per kommune eller fylke gjelder antall døde innbyggere, i motsetning til antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Tabell: Registrert smittet og døde

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Siste 14 d.
  Kommune
  Nye per dag
  Trend
  Totalt
  I går
  Totalt
Trenden er beregnet ut fra et glidende syvdagersnitt av nye registrerte smittede. Endringen i dette snittet de siste to ukene må være større enn 15 prosent for å regnes som en stigende eller synkende trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i serien.
Negative verdier i endringstall skyldes at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at VG får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Tallene for dødsfall per kommune eller fylke gjelder antall døde innbyggere, i motsetning til antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Trend i registrert smitte

De verste dagene – kommune for kommune

Visualiseringen nedenfor viser når corona-bølgen traff hver kommune. Kommunens hittil verste dag, altså den dagen flest personer ble registrert smittet (eller døde), er farget mørkerød. De andre dagene har fått farge i forhold til den verste dagen.

7 dager
Verste dag
Velg én eller flere kommuner
Klikk på kommune for detaljer
Verste dag (7-dagers snitt)
Snitt på x dager innebærer snitt for inneværende dag og de (x-1) foregående. Tredagerssnitt vil dermed beregnes ut fra inneværende dag og de to foregående. På visning av dødsfall og registrert smittet vises kun kommuner med hhv. minst 5 og minst 20 tilfeller
Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Du kan velge mellom 3-, 7- eller 14-dagers glidende snitt – eller ingen snitt, som da viser de faktisk rapporterte tallene. Glidende snitt på x dager innebærer snitt for aktuell dag og de (x-1) foregående. Et 7-dagerssnitt vil dermed beregnes ut fra aktuell dag og seks foregående.

Innlagt på sykehus

For å sammenligne med prognose: velg fra nedtrekksmenyen nedenfor.

Helse Nord og Helse Vest oppgir ikke antallet innlagte på intensivavdelinger når det er svært få pasienter innlagt i regionen. De begrunner det med personvernhensyn. Når det ikke oppgis, setter VG antallet for regionen til 0. For Helse Nord betyr dette at vi ikke har intensivtall før 27. mars.
 • [1] 12. mars: Innføring av omfattende tiltak: bl.a. stenging av skoler og andre utdanningsinstitusjoner, samt forbud tilknyttet arrangementer og tilbud.
 • [2] 20. april: Delvis oppheving av tiltak. Bl.a. gjenåpning av barnehager.
 • [3] 27. april: Delvis oppheving av tiltak. Gjenåpning av barnehager og delvis gjenåpning av skoler (1.-4. trinn).
Gå til oversikt over tiltak

Alle sykehusene

 • Sykehus
  Innlagt
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Grønn:
Gul:
Rød:

Alder og kjønn på innlagte

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Detaljer om døde

Alder på døde innbyggere

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Sted for dødsfall

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem.

Detaljert oversikt over døde innbyggere

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Detaljer om de registrert smittede

Endring testkriterier:

[1]: 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

[2]: 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

Aldersfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Kjønnsfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Smittekilde blant registrert smittede

Grafen viser hvor coronasmittede nordmenn har fått viruset - her til lands eller i utlandet. Merk: FHI sluttet å oppdatere disse tallene 21.april 2020.

Kilde: FHI. FHI har sluttet å oppdatere disse tallene.

I begynnelsen av smitteregistreringen knyttet VG smittekilder opp mot fylker. Denne oversikten oppdateres ikke lenger, men er tilgjengelig:

Testet

Antall testet

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Endring testkriterier:

[1]: 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

[2]: 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

Positive tester

FHI kjenner ikke nøyaktig prøvetakningsdato på alle tester. Sammenlagt positive og negative tester vil derfor avvike noe fra totalt antall tester. Det er også forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering, som kan forklare avvik mellom registrerte smittede og antall positive prøver per dag.

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Endring testkriterier:

[1]: 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

[2]: 29. april: På grunn av økt testkapasitet, utvides hvem som prioriteres for testing til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19.

Sykehusansatte smittet og i karantene

Sykehusansatte smittet

På grunn av færre talloppdateringer fra helseforetakene sluttet VG den 16. juni 2020 å registrere antall ansatte smittet og i karantene. Dersom datatilgangen blir bedre eller smittesituasjonen i Norge tar seg opp, vil vi begynne å føre denne statistikken igjen.

 • Helseforetak

Sykehusansatte i karantene

På grunn av færre talloppdateringer fra helseforetakene sluttet VG den 16. juni 2020 å registrere antall ansatte smittet og i karantene. Dersom datatilgangen blir bedre eller smittesituasjonen i Norge tar seg opp, vil vi begynne å føre denne statistikken igjen.

Tallene rapporteres på helseforetak-nivå. Karantenetallene inkluderer også sykehusansatte som ikke er i karantene, men som har coronarelaterte fravær.

 • Helseforetak

Grafen nedenfor viser utviklingen over tid for sykehusansatte i karantene, summert for hele landet:

Tiltak

I tidslinjen og den detaljerte oversikten nedenfor vises innføringer og opphevinger av ulike tiltak i corona-sammenheng i Norge.

Tidslinje

Detaljert oversikt

Alle tiltakskategorier
Nyeste først