fotomontasje

Han bygget et advokatfirma frontet av profilerte advokater

Samtidig sonet han for et av norgeshistoriens største lånebedragerier

Mannen som bygget et advokatkontor fra fengsel

Afzzal Ghauri (38) hadde vært uforsiktig. Noen hadde sett ham dra en stripe kokain i bilen den mandagskvelden i 2019, selv om det var oktober og mørkt ute.

Da politiet dukker opp, er motoren i gang, lysene på og musikken durer. I passasjersetet finner betjentene et mangeårig medlem av den kriminelle gjengen Young Guns, blant annet dømt for å banke opp et vitne i en straffesak.

I bilen og Ghauris nese finner betjentene restene av hvitt pulver.

Noen dager senere står han omringet av forsvarsadvokater. Det er innflytningsfest hos Advokat­firmaet Rogstad, som på kort tid er blitt et av Norges største kontorer for forsvarsadvokater.

Konkurrerende firmaer og journalister er invitert. En av de få konkurrentene som fortsatt er større, er John Christian Eldens kontor. Elden står i Rogstads resepsjon, som fungerer som en bardisk.

Men det er Ghauri, mannen fra bilen, som er midtpunktet da fotografen skal dokumentere festen.

De fleste i rommet kjenner Ghauri som sin daglige leder. Noen av dem har i flere tiår vært profilerte advokater.

Vet de hva som skjedde i bilen her om dagen? Vet de hva som skjedde for fem år siden?

Afzzal Ghauri var en gang blant DNBs mest suksessfulle eiendomsmeglere, med et stort nettverk.

Så, i 2015, ble han dømt til to og et halvt års fengsel i en av de største lånebedrageri­sakene noensinne i Norge.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere.

Slitne boliger ble kjøpt billig før takstmenn blåste opp prisen. Deretter ble en rekke ferske innvandrere lurt til å kjøpe boligene til overpris. Lønnsslipper, jobbkontrakter og verdivurderinger ble forfalsket, for at bankene skulle innvilge lån.

Resultatet? Bankene ble lurt til å låne ut nær 100 millioner kroner.

Tilbake satt en rekke innvandrerfamilier i økonomisk ruin, fordi de ikke klarte å betjene lånene.

En mann fra Somalia vitnet i retten om hvordan familien sultet mens han fortvilet forsøkte å betjene lånet så lenge som mulig.

Over 30 personer ble siktet. Til slutt ble seks personer tiltalt og dømt for de sentrale anklagene.

I rettssaken kom det frem at en av dem ble referert til som «Ali Baba», fordi han kunne trylle frem lån.

«Ali Baba» var Afzzal Ghauri.

VG har i fire måneder undersøkt Advokat­firmaet Rogstad, som svært raskt har vokst fra 10 til 40 ansatte.

En av firmaets største inntektskilder er i dag Lime-saken, den mest omfattende og kostnadskrevende rettssaken siden 22. juli-saken.

VG kan i dag avsløre hvordan Afzzal Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad – samtidig som han sonet en fengselsstraff for lånebedrageri.

Domstolen har reagert på tolkeregninger levert inn i Lime-saken. Sentralt står et tolkefirma eid av Ghauris lillebror.

Affzal Ghauri har aldri stått oppført som daglig leder, eier eller styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, men interne eposter, annen skriftlig dokumentasjon og samtaler med nåværende og tidligere ansatte avdekker Ghauris sentrale rolle i selskapet.

Ghauri er i dag utdannet jurist, men har aldri hatt advokatbevilling.

I dokumentasjon VG har tilgang til, fremkommer det at Ghauri skulle lese og kontrollere korrespondansen i flere av sakene ved advokatkontoret. Det kommer også frem at han gjør ansettelser av advokater.

Kontaktnummeret på advokatfirmaets nettsider og brevpapir har i perioder vært Ghauris mobilnummer.

Mannen som formelt opprettet Advokatfirmaet Rogstad, har i en annen sammenheng fungert som en stråmann for Ghauri i et eiendomsmeglerfirma.

VG kan i dag også avsløre hvordan ansatte i firmaet, i perioder der de har mistet retten til å drive som advokater, har fortsatt å møte – eller skrive brev på vegne av – klienter.

Tilsynsrådet for advokat­virksomhet varsler at de vil undersøke opplysningene som nå fremkommer i VG.

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder. Han mener det er galt å omtale dommen mot ham.

Advokatfirmaet Rogstad har klaget inn VG til Pressens Faglige Utvalg før denne saken blir publisert.

Men hvorfor heter det Advokatfirmaet Rogstad?

Noe av svaret ligger i et mislykket forsøk på å kjøpe et svensk slott.

Veien
fra villa
til slott
til blokk

Svein Erik Rogstad

Fra sin Nesøya-villa i Asker slo advokat Svein Erik Rogstad (69) seg opp på eksklusive eiendoms­handler, i et nabolag fylt med direktører og milliardær­arvinger.

Rogstad drev for seg selv. Han både kjøpte og meglet. Ikke alle kjøpene gikk like godt. Handlene ble gjennom­ført ved å ta opp stadig nye lån med sikkerhet i villaen.

I 2007 gikk det ordentlig galt. Rogstad ville kjøpe Thorskogs Slott utenfor Gøteborg i Sverige, med tilhørende golfbane, hotelldrift og restaurant. Prisen var på 44 millioner kroner, og kjøpet skulle finansieres gjennom flere store lån.

Men Rogstad fikk ikke alle bankene med seg. Handelen gikk i vasken etter at halve summen var betalt. Så kom finanskrisen. Rogstad tapte totalt over 70 millioner kroner, ifølge eget vitneutsagn i en rettssak.

De neste årene fulgte flere rettstvister med bankene.

I 2014 er kreditorene i gang med å tvangsselge villaen.

Det er da Afzzal Ghauri dukker opp på Svein Erik Rogstads radar.

Rogstad trengte en ny inntektskilde. Slik han husker det, er det han selv som får ideen om å tiltrekke seg norsk-pakistanske klienter.

– Jeg hadde ingen forbindelse inn i det miljøet, så jeg spurte en klient om han kjente noen norsk-pakistanske jurister. Han satte meg i forbindelse med Afzzal Ghauri, skriver Rogstad i en epost.

De to møtes på en kafé på Skøyen i Oslo. Snart skal ankesaken mot Ghauri opp.

– Jeg studerte juss på det tidspunktet. Så jeg så en mulighet. For med den bakgrunnen jeg hadde, visste jeg at det kom til å bli vanskelig å få seg jobb på et vanlig advokatkontor, sier Ghauri.

En bedrageridom vil gjøre det vanskelig å få advokatbevilling. Men Ghauri kjenner en nyutdannet jurist som heter Nasir Malik Iqbal (31). Det forteller han til Rogstad.

Nasir Malik Iqbal

Ghauri har kjent Iqbal lenge. Han er lillebroren til en barndomsvenn av Ghauri. Iqbal begynner i opplæring hos Svein Erik Rogstad, som advokat­fullmektig. Aksjeselskapet Advokatfirmaet Rogstad opprettes.

Rogstad vil knytte kontakter med norsk-pakistanere. For Ghauri er det et tilsvarende poeng å få et «hvitt navn» på døra.

– Det er ingen som kommer til advokatfirmaet Hussain eller advokatfirmaet Malik. Det var et mer norskklingende navn som var bakgrunnen for at man brukte Advokatfirmaet Rogstad, sier Ghauri.

Fordelingen av eierskapet i advokatfirmaet er uvanlig: Iqbal, fullmektigen, skal eie 95 prosent.

En advokat skal veilede og styre over sin fullmektig i det faglige. Men her sitter samtidig fullmektigen og styrer over det administrative i advokatselskapet.

– Aksjefordelingen mellom Nasir og meg ble som den ble på grunn av min økonomiske situasjon og gjeldssituasjon, skriver Rogstad i en epost.

I september 2015 begynner Ghauri å sone fengselsstraffen.

De første årene er Svein Erik Rogstad et ansikt utad for advokatfirmaet som bærer navnet hans.

Inntektene er beskjedne, til Ghauri igjen begynner å vise seg på kontoret våren 2016.

Ghauri soner fremdeles bedrageridommen, men er nå flyttet til en overgangsbolig.

Der kan innsatte gå på skole eller jobbe på dagtid. Resten av døgnet må de sitte inne.

Ansatte merker seg at Ghauri er presis med når han er på plass – og når han drar igjen.

Ghauri har ikke vært tilbake lenge før det skjer endringer i mannskapet.

Iqbal forlater advokatfirmaet. Exiten utløser endringer på eiersiden i Advokatfirmaet Rogstad – og i fire andre selskaper hvor Iqbal står som eier:

Nasir Malik Iqbal
Ghauris bror
Ghauris kone
Advokatfirmaet
Rogstad
Nordic
Montem
Regnskapsfører-
firmaet Rogstad
Rogstad
Holding
Revisjonsfirmaet
Rogstad

På samme adresse som Advokatfirmaet Rogstad finnes en rekke andre selskaper som også bruker Rogstad-navnet.

I 2016 overdras eierskapet fra Iqbal og fordeles mellom Ghauris bror og Ghauris kone

Ghauris kone, Sidra Bhatti, begynner å jobbe som advokatfullmektig i Rogstad. Nok en gang er en advokatfullmektig hovedeier.

Ifølge Iqbal er det tre personer til stede på møtet der det blir klart at han skal slutte: Ham selv, Svein Erik Rogstad og Afzzal Ghauri.

Iqbal får sluttsedler, dokumenter han skal signere for å overføre aksjer.

Iqbal opplyser i dag at alle selskapene hadde en link til Ghauri. Men Ghauri har aldri stått som eier av noen av dem.

– Når de aksjene går til [...] Afzzal Ghauris bror og kone..

– … hva tenker du da? fullfører Iqbal.

– Ja?

– Nei, altså, jeg tenker ikke noe over det. Det må nesten de svare på, hvorfor det ble sånn.

Iqbal hadde tidligere også opprettet et eiendomsmeglerfirma, med 68 prosent eierskap i sitt navn. I en rekke eposter VG har fått tilgang til, går det frem at Afzzal Ghauri er den reelle eieren av aksjeposten på 68 prosent.

«Afzzal tar 100% ansvar for lønn og regninger, med 68% aksjer», står det i én av epostene, som er sendt fra en annen forretningspartner av Ghauri.

Hverken Iqbal eller Ghauri vil si nøyaktig hva som førte til bruddet, utover «personlige grunner» og et ønske om å drive for seg selv.

– Jeg har ikke noe behov for å ha noe som helst med ham å gjøre. Vi er ferdige. Det vet han, sier Iqbal i dag.

Samarbeidsavtalen

Kort tid etter at Iqbal forsvinner, blir det også underskrevet en samarbeids­avtale som avgrenser Svein Erik Rogstads rolle i Advokatfirmaet Rogstad.

I avtalen, som VG har fått innsyn i, går det frem at Rogstad skal få lov til å bruke advokat­kontorets kantine og wifi-tilkobling. Han skal få sitte der, men kan ikke kreve en bestemt sitteplass.

Samarbeidsavtalen

Han gir også Advokatfirmaet Rogstad rett til å bruke navnet hans, uten å kunne kreve noe for dette – og frasier seg muligheten til å protestere på bruken.

Partene kan samarbeide om klienter, men dette skal avtales på sak-til-sak-basis.

Med Rogstad på sidelinjen trer et nytt ansikt inn i front av Advokatfirmaet Rogstad.

Steingrim Wolland

Den mangeårige presse- og høyesteretts­advokaten Steingrim Wolland (58) vender tilbake fra flere år i England, hvor han etter eget utsagn brukte det britiske systemet for å få slettet gjeld.

– Smått genial løsning, mente jeg selv, sier Wolland i dag.

Aksjespekulasjoner førte til at Wolland gikk personlig konkurs og mistet retten til å jobbe som advokat i 2009.

Steingrim Wolland
Geir Knutsen
Morten Kjensli
Per Sjong Larsen

Nå får Wolland igjen tillatelse til å drive som advokat, og i løpet av 2017 blir han medeier og styreleder i Advokatfirmaet Rogstad.

Det hentes inn flere profilerte advokater. En del av dem har det til felles at de enten har mistet bevillingen, huset eller begge deler.

Geir Knutsen

Den straffedømte advokaten Geir Knutsen (64) begynner å dukke opp på Rogstad-kontoret, mens han venter på at Høyesterett skal avgjøre om han må sone en dom på nærmere fire år.

Gjennom å drive dobbelt bokholderi i over ti år unndro han millioner av kroner. Til slutt ble han avslørt, og mistet retten til å drive som advokat.

VG har fått innsyn i brev Knutsen har sendt på vegne av advokater ved kontoret.

Høyesterett fastholder at Knutsen må sone straffen. Da VG når ham på telefon i desember, ønsker han ikke å snakke om hva han gjorde i Rogstad.

Morten Kjensli

Senere kommer Orderud-forsvareren Morten Kjensli (67) inn. Han har stått uten bevilling i 12 år etter å ha gått personlig konkurs. Wolland hjelper Kjensli med å få den tilbake.

I perioden da han ikke kunne være advokat, og var omtalt som «juridisk utreder», har han opptrådt på vegne av klienter ved Advokat­firmaet Rogstad, viser brev VG har fått innsyn i.

Morten Kjensli ønsker ikke å uttale seg om arbeidet, og viser til taushetsplikten.

Den mangeårige forsvarsadvokaten Per Sjong Larsen (56) blir «juridisk medarbeider» i Rogstad. Også han har mistet retten til å være advokat.

Da Sjong Larsen senere søker om å få tilbake bevillingen, kommer det frem at han har utført advokatoppgaver i Rogstad, som å møte en klient i fengsel.

Per Sjong Larsen

I Norge er det visse oppgaver kun advokater skal utføre, et såkalt rettsråds­monopol. Tilsynsrådet for advokat­virksomhet mener Sjong Larsens oppførsel, deriblant fengselsbesøket, gjør at han fremdeles ikke er skikket eller har tilliten som trengs for å få bli advokat.

Per Sjong Larsen mener dette er feil og har saksøkt Tilsynsrådet. Saken skal for retten i 2020.

– Det er ikke riktig at det «kommer frem» at jeg har utført advokatoppgaver. Det riktige er at Tilsynsrådet har en klar uriktig og lovstridig holdning, for å støtte opp om et vedtak man skjønte ikke sto seg uten den usanne påstanden, skriver Sjong Larsen i en epost til VG.

Wolland sier det muligens ikke er så vanlig å hjelpe i gang igjen advokater som mangler bevilling.

– Det skyldes i så fall i hovedsak: At vi har den nødvendige kunnskap og vilje til å gjennomføre det, og at vi gir blanke i folk som måtte mene at det er negativt, skriver han i en epost til VG.

Videre skriver Wolland:

– Jeg forakter de holdninger du gjør deg til løpegutt for: At tidligere forgåelser, uhell eller urett for alltid skal være til hinder for senere fremgang.

De eldre, profilerte advokatene kombineres med en rekke yngre jurister, hvor mange har flerkulturell bakgrunn.

Det snakkes etter hvert polsk, punjabi, urdu, arabisk, kurdisk, spansk, albansk, italiensk, hindi, tyrkisk, somali og rumensk ved kontoret. Det åpner opp markedet for nye klienter: I Norge er det hundre­tusenvis som enten er innvandrere eller barn av innvandrere.

Oppskriften blir en suksess. Ut over høsten 2017 begynner Advokatfirmaet Rogstad å skyte fart. Inntektene og antallet ansatte øker.

Fra 2016 til 2018 blir omsetningen i selskapet mer enn tredoblet, fra fem til 17,5 millioner kroner, ettersom nye klienter kommer til.

Innsatte i flere fengsler blir kontaktet av andre innsatte og anbefalt å velge Rogstad som advokatfirma.

«I 2020 kommer det til å omsette for 50 millioner», skriver Wolland i en klage på VG til Pressens Faglige Utvalg.

Antallet ansatte er firedoblet siden Ghauri tok styringen ved advokatfirmaet.

Created with Highcharts 8.0.0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
10
20
30
40
40 ansatte
per 13. des. 2019
10 ansatte
per mai 2016

Det gjøres også et forsøk på en mer uortodoks rekruttering.

En dobbeldrapsdømt mann får tilbud om fast ansettelse.

Kamikaze-
drapsmannen
og regnskaps-
kontoret

Høsten 2016 søker Chris Pham (47) prøveløslatelse. Han forteller en ansatt ved Ila Fengsel at han har fått et jobbtilbud fra Advokatfirmaet Rogstad, ifølge et notat fra fengselet.

Pham soner en forvaringsdom. Han er hovedmannen bak drapet på en 31-åring på nattklubben Kamikaze. Drapsofferet ble slått helseløs, før han fikk en sprøyte heroin i kroppen og plastfolie surret rundt ansiktet. Pham ble tatt kjørende med liket i bagasjerommet på en bil.

Alt skjedde mens Pham var ute på permisjon fra en annen drapsdom han sonet.

VG, 14. mars 2007. Faksimile

– Drapet er grotesk. De tiltalte har alvorlige personlighetsforstyrrelser og vil trolig utgjøre en samfunnsrisiko resten av livet, sa aktor under rettssaken.

Tilbake i Ila fengsel sitter en jurist og vurderer om det er riktig at Pham har fått et jobbtilbud.

Juristen ringer telefonnummeret som er oppgitt. Afzzal Ghauri tar telefonen og bekrefter jobbtilbudet.

Ansettelsen blir ikke noe av. Retten avslår å prøveløslate Pham, fordi dommerne mener gjentakelsesfaren er for stor.

– Chris Pham har utdannet seg som kokk og fått tilbud om jobb i hotellnæringen. Tidligere jobbtilbud fra Advokatfirmaet Rogstad er derfor ikke lenger aktuelt. Noen kommentar utover dette har ikke Chris Pham, skriver Morten Furuholmen, Phams advokat, i en epost.

Selv om det er Ghauri som bekrefter jobbtilbudet til Pham, kommer det formelt fra aksjeselskapet Regnskapsførerfirmaet Rogstad, ikke Advokatfirmaet Rogstad.

Ghauri vil ikke svare på spørsmål om jobbtilbudet, men sier i dag at regnskapsfirmaet var et selvstendig og separat selskap han ikke hadde noe med.

Hovedeierne i Regnskapsførerfirmaet Rogstad har vært Nasir Malik Iqbal og deretter Ghauris bror.

VG har fått innsyn i bekreftelsen på jobbtilbudet fra Regnskapsførerfirmaet Rogstad.

Brevet er datert 21. oktober 2016. På dette tidspunktet soner Ghauri fortsatt fengselsstraffen sin.

«Ved eventuelle spørsmål kan jeg nås på telefon [...]», står det til slutt i brevet.

Telefonnummeret som er oppgitt, er Ghauris mobilnummer.

Våren 2017 skal alle de nye og gamle ansatte i Advokatfirmaet Rogstad fotograferes.

Men en mann mangler da bildene lastes opp på nettsiden: Afzzal Ghauri.

Han har en stund figurert på nettsiden uten noen tittel, viser arkiverte versjoner av nettsidene. Nå fjernes han helt.

Faksimile

Samme vår kommer en journalist fra den flerkulturelle avisen Utrop for å lage en sak om «Advokat-kontoret som satser på mangfold».

Nesten alle de ansatte stiller opp på et gruppe­bilde, men ikke Ghauri:

Faksimile

Mens Ghauris lederskap er tydelig på innsiden av selskapet, er han på advokat­kontorets brevpapir omtalt som juridisk utreder, under alle advokatene og advokatfull­mektigene.

Etter at VG i desember 2019 første gang stiller spørsmål om Ghauris rolle i selskapet, blir Ghauris navn og et bilde av ham lastet opp på nettsiden igjen.

På papiret eier Afzzal Ghauri et transportfirma og et bilverksted i Lillestrøm.

Majoriteten av advokat­firmaet eies av kona Sidra Bhatti. Han har også overdratt sin andel av leiligheten til henne. Ghauri er registrert bosatt hjemme hos foreldrene.

En Lamborghini Ghauri hadde befatning med, er i dag regisrert på en bekjent.

Men før bilen kom dit, tok den en overraskende omvei.

En Lamborghini
og et  besøk fra
Hells Angels

I oktober 2014, da Rogstad er nystartet, får en mann som i dag er kjent som en svindeldømt realitydeltager, øye på Lamborghinien på et bilverksted utenfor Lillestrøm.

Fortellingen om det som skjer videre, er basert på avhør og politidokumenter i to etterforskninger VG har fått innsyn i.

Realitydeltageren har nylig svindlet til seg en Range Rover med en fiktiv kvittering. Nå gjentar han trikset ved å late som om han vil kjøpe Lamborghinien.

En forfalsket betalings­bekreftelse får Ghauri til å tro at pengene for bilen er på vei.

Over helgen avsløres svindelen. Realitydeltageren får beskjed om å komme seg tilbake til verkstedet.

Der blir han møtt av Ghauri og to venner, som driver bedrifter i verkstedlokalene.

Det blir en fysisk konfrontasjon. Ghauri sier, ifølge avhør av ham, at han klasker til realitydeltageren i ansiktet og gjør det klart at han ikke kan dra «før situasjonen er avklart».

Så går ferden inn på verkstedet. Innenfor døren får realitydeltageren juling.

En av vennene forklarer i avhør at det er han som står for sparkene.

Ghauri forklarer, ifølge avhøret av ham, om hvordan han blir vitne til volden, men benekter selv å ha slått eller sparket realitydeltageren inne på verkstedet.

Ghauri mener i dag at avhøret av ham ikke gjengir hva han sa og gjorde på en korrekt måte.

Realitydeltakeren lister opp hvilke verdier han har – samt navn, adresser og telefonnumre til sine nærmeste – på to gule post it-lapper.

Et Hells Angels-medlem Ghauri kjenner, blir ringt og kommer til bilverkstedet. Så kjører de sammen til realitydeltagerens kontor. De laster en flatskjerm, en pc, verktøy og dykkerutstyr inn i bilen.

Realitydeltageren gir fra seg nøkkelen til nok en bil, som står utenfor.

Gruppen kjører så videre i kolonne mot leiligheten hans. Der plukker de opp realitydeltagerens tredje bil.

Det blir skrevet salgsmeldinger og kjøpekontrakter, hvor realitydeltageren overdrar to av bilene.

Sent på kvelden slippes realitydeltageren av og får beskjed om å møte på en bensinstasjon om 48 timer. Men han har fått nok.

To døgn senere kjører en av Ghauris venner og to personer tilknyttet Hells Angels inn på bensinstasjonen. De blir møtt av fem politipatruljer.

Advokater fra Advokatfirmaet Rogstad møter opp i avhør for å forsvare Ghauris to venner.

En av vennene får et forelegg på 10.000 kroner for sparkene. Saken mot Ghauri, og de andre siktede, henlegges på bevisets stilling.

Politiet fant en batong da de ransaket verkstedet.
Politiet fant en batong da de ransaket verkstedet.

Desember 2019. Afzzal Ghauri og Steingrim Wolland sitter med VG i én av de tre etasjene Advokatfirmaet Rogstad leier rett ved siden av Advokatbladet, Advokatforeningen og Norges Juristforbund.

Ghauri er tydelig på at det er kona Sidra Bhatti, og ikke han, som eier selskapet. Hun er ikke med i møtet.

Ghauri beskriver sin rolle i Rogstad slik: Først fungerte han kun som en rådgiver og markedsfører for selskapet. Så ble han administrasjonsansvarlig – en daglig leder uten makt over advokatarbeidet som utføres.

– Han leder ikke selskapet, det gjør jeg, sier styreleder Wolland i forkant av møtet.

Ghauri forklarer hvordan hans store kontaktnettverk er en del av Advokatfirmaet Rogstads suksessoppskrift.

– Det er ikke sånn at du fortrinnsvis siktet til at du har et kriminelt nettverk?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg har et stort nettverk, det er både kriminelle og vanlige mennesker. Det er folk som har forsikringssaker, folk som driver egne virksomheter, folk som sliter med barnevernet. Så det er alle mulige mennesker, det er hverken det ene eller den andre.

Ghauri mener han ble uskyldig dømt i 2015.

I forkant av møtet har Steingrim Wolland vært klar på at han mener det er feil av VG å trekke frem igjen bedrageridommen mot Ghauri, som tar utgangspunkt i handlinger begått i årene omkring 2007.

– Han er hverken en offentlig eller kjent person. Og det at han jobber her hos oss, og for så vidt har en sentral posisjon med hensyn til å lede, hva skal jeg si, det administrative, det er ikke nok, sier Wolland i forkant av møtet.

– Har du gjort noe ulovlig siden 2007?

– Nei, svarer Ghauri.

– Det har du sikkert. Det har vi alle, skyter Wolland inn.

– Som du vet om?

– Ja, men, det kan jo være ting, ikke sant, det ønsker jeg ikke å snakke om med dere. Hva som har skjedd hvis jeg er blitt stoppet, eller et eller annet har skjedd.

Intervjuet er over. Samme dag legger advokatfirmaet ut et bilde av et diplom på Facebook. Dagens Næringsliv har utropt Advokatfirmaet Rogstad til Gasellebedrift – en utmerkelse forbeholdt lønnsomme selskaper i rask vekst.

VG har i etterkant av intervjuet blant annet spurt Ghauri om episoden med kokainen og episoden med realitydeltageren, hvorfor Hells Angels ble kontaktet på bilverkstedet, hvorfor dobbeldrapsdømte Chris Pham fikk et jobbtilbud, og om eposter og andre skriftlige dokumenter som beskriver hans rolle i både Advokatfirmaet Rogstad og i et eiendomsmeglerfirma.

Ghauri har ikke besvart VGs oppfølgingsspørsmål. Wolland uttaler seg på vegne av Ghauri i en epost:

– Det finnes ingen «funn». Det er fortsatt en viss forskjell på å grave, og å rote i jorda.

Wolland mener flere av opplysningene VG kommer med er feilaktige.

– Spørsmålene dine inneholder så mye feil, slurv og forvrengninger at det er håpløst å korrigere alt. Du burde ikke skrive om ting du skjønner så lite av, skriver Wolland i en påfølgende epost.

Wolland gir uttrykk at for at Advokatfirmaet Rogstad er utsatt for «anonyme beskyldninger» og peker på konkurrerende advokatfirmaer.

I avslutningen på en epost skriver Wolland:

– Som nevnt tidligere; min tålmodighet med deg er slutt og jeg gidder ikke hjelpe deg med å forstå de aller enkleste ting eller oppklare dine mange feil. Gjør jobben din og sjekk! Og ikke minst; vær kritisk til deg selv og din agenda! Du resonnerer ikke godt, og måten du opptrer overfor mulige kilder på, er egnet til å frembringe feil faktum – hvilket vel er ditt mål.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere.

En intervjuforespørsel som er sendt til advokatkontorets hovedeier – Ghauris kone – advokat Sidra Bhatti, er også besvart av Steingrim Wolland.

– Ingen her vil ha noe som helst med deg å gjøre. Du skjemmer ut deg selv og VG, dessverre, skriver han i en epost.

Oslo politidistrikt har ilagt Afzzal Ghauri et forelegg på 3.000 kroner for bruk og besittelse av kokain etter episoden i bilen ifjor høst. I en kjennelse innrømmer han bruken. Han mistet ikke førerkortet, da påtalemyndigheten ikke kunne bevise at bilen ble kjørt.

Rettelser

I den første versjonen av denne saken sto det at Nasir Malik Iqbal var 38 år. Riktig alder er 31 år. Videre sto det at Svein Erik Rogstad bodde på Snarøya i Bærum. Det riktige er at han bodde på Nesøya i Asker. I omtalen av Geir Knutsen sto det at han underslo millioner av kroner. Det riktige er at han unndro millioner av kroner. I den opprinnelige artikkelen sto det at Lambourghinien som er omtalt i saken, på et tidspunkt var registrert med Ghauri som eier. Det riktige er at Ghauri hadde befatning med bilen og at han var involvert i salget av den, men bilen sto registrert på en annen eier

Endringene ble gjort klokken 09.10 og 22.18, lørdag 8. februar 2020. Den siste endringen er gjort klokken 10.30, tirsdag 21. april.

Publisert: Lørdag 8. februar 2020