Miljøpenger til Oslos rike

SMESTAD: Eksempler på tilskudd gitt til privatboliger på Smestad, et typisk nabolag på vestkanten av Oslo.

I landets aller mest velstående nabolag har Oslos rikeste innbyggere fått penger fra kommunen for å varme opp privatboligene sine på en miljøvennlig måte.

Tekst og analyse: Gunn Kari Hegvik og Magnus Braaten

Grafikk og utvikling: Tom Byermoen og Jari Bakken

Video: Endre Alsaker-Nøstdahl og Einar Otto Stangvik

Minst 80 av Oslos mest formuende innbyggere har fått offentlige penger for å gjøre eneboliger i Norges rikeste nabolag grønnere.

De er arvinger, gründere og investorer, og bor i gater bebygd med noe av Norges mest verdifulle boligmasse. Tre av dem er blant Norges aller rikeste - med millardformuer.

I en by hvor svevestøv fra bil- og vedfyring tvinger frem kjøreforbud, og oljefyr blir forbudt i 2020, har de fleste av dem til felles at de har tatt store investeringer for å gjøre boligene sine mer miljøvennlige.

Og til det har de fått opptil 180 000 kroner hver i økonomisk støtte fra Oslo kommune.

Søk: Lenger ned kan du se alle tilskuddene

Ett øre fra strømregningen

I en tiårsperiode fra 1982 tok Oslo kommune ett øre fra strømregningen til innbyggerne, satte det i et fond, og bestemt at fondet skulle brukes til å få ned energiforbruket i bygg i hovedstaden.

VG har sett på hvordan i underkant av en halv milliard kroner delt ut fra fondet fra 1997 og frem til høsten 2016, har fordelt seg i hovedstaden, og hvem som har mottatt støtte fra klimafondet.

I funnene finnes store overføringer av tilskudd til noen av hovedstadens rikeste nabolag.

På kanten før det går bratt nedover fra Nordstrand, ligger Solveien. En gate med store eneboliger, flere av dem med glaserte takstein, store hager og for de fleste boligene, god utsikt over Oslofjorden.

I underkant av en tredel av alle tilskuddene fra klimafondet har gått til eneboliger og små leilighetsbygg. Og gaten som har fått aller mest av støtten til småhus i Oslo, er Solveien.

Det gjør Solveien til en av Oslos aller grønneste gater, med 1,3 millioner kroner i samlede tilskudd til privatboligene der.

Men Solveien er ett av unntakene: VG har delt Oslo i to langs Akerselven. Av de ti gatene som har fått mest kroner av tilskuddene til småhus, ligger kun tre av ti gater øst for elven.

Gater som har fått mest tilskudd til klimatiltak i småhus

Gate Samlede tilskudd
1Solveien 1 360 349
2Holmenkollveien 1 190 137
3Lybekkveien 1 007 398
4Ekebergveien 795 886
5Bjørnveien 706 905
6Villaveien 650 974
7Tåsenveien 615 567
8Tuengen allé 604 798
9Kjelsåsveien 602 825
10Guldbergs vei 581 541

Med Oslo delt i to, har også mer av enøk-tilskuddene gitt til småhus gått til boliger som ligger på Oslos vestkant enn på Oslos østkant.

Bildet er derimot ikke entydig: Hvis alle typer bygg regnes med, har mer penger gått til boliger og andre bygg i øst enn bygg i vest. Det samme gjelder tilskudd gitt til borettslag og leiligheter.

Men; det bor langt flere innbyggere øst for Akerselven enn vest i Oslo.

Så delt på antall skatteytere, har en skatteyter i vest fått knapt 500 kroner mer i tilskudd enn en skatteyter i øst.

Jørn Ljunggren, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, har forsket på det tradisjonelle øst-vest-skillet i Oslo.

– I hovedtrekk ser dette gamle skillet ut til å fortsette slik det har vært i flere hundre år. Skillet mellom øst og vest i Oslo forklarer veldig mye av variasjonen i skillet mellom fattig og rik i byen, sier Ljunggren til VG.

I hans definisjon, er også bydelene Nordstrand - hvor Solveien og Ekebergveien ligger - og Nordre Aker - hvor blant annet Kjelsåsveien ligger - en del av vestkanten, siden dette er vesentlig rikere bydeler, enn de andre bydelene øst for elven.

– Oslo er en ekstremt segregert by, sier Ljunggren og utdyper med at selv om det finnes lokale variasjoner internt i nabolag, er hovedtendensen at innbyggerne i nabolagene blir mer og mer like.

Dilemma med støtteordningen

VG har krysset listen over de drøyt 20 000 private eierne og aktørene som er mottakere av tilskuddene fra Oslo kommunes klimafond, med en liste over de aller mest formuende innbyggere i Oslo, ifølge ligningen for 2015.

Dette er fondet

Ved utgangen av 2016 sto 375 millioner kroner plassert i Oslo kommunes klimafond. I tillegg til ettøren fra innbyggernes strømregning, har politikerne i Oslo kommune fylt på fondet med flere enkeltavsetninger.

I tillegg til å få ned energiforbruket i bygg i Oslo, skal fondet også bidra til å få ned utslipp av klimagasser og redusere svevestøv.

Tilskudd gitt til å fjerne oljefyr, er blant de største enkelttilskuddene som gis fra fondet.

Det er i hovedsak ikke konkurranse om utbetalinger fra fondet. Alle som oppfyller kravene til å få tilskudd, får.

Blant tilskuddsmottakerne: Minst 80 personer med en formue på over 49 millioner kroner.

I hvilken grad en person med stor formue trenger tilskudd for å varme opp huset sitt mer miljøvennlig, er et dilemma i utformingen av slike støtteordninger, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Bente Halvorsen.

– Dette kan godt være et effektiv virkemiddel dersom målet er å øke energieffektiviteten i eksisterende bygg, sier Halvorsen til VG.

Hun forklarer hvordan økonomer mener støtteordninger skal virke.

– Det er en generell regel at subsidier skal være utløsende. Hvis ikke bruker man penger på tiltak som ville blitt gjennomført likevel.

– Betaler mye i skatt

VG har forsøkt å komme i kontakt med de 80 av de rikeste i Oslo som har mottatt støtte fra klimafondet, for å spørre om de synes det er riktig at det offentlige skal bruke penger på å støtte at de skal bli mer miljøvennlige.

I underkant av halvparten svarte.

De fleste av dem ville ikke uttale seg åpent om hvorvidt støtten hadde noen betydning for at de valgte miljøvennlige løsninger, eller hva de synes om ordningen generelt.

En av de som derimot velger å svare på hvorfor det er riktig at ordningen skal være universell, er Catharina Holm, styreleder i ACH Holding.

Holm mottok drøyt 4000 kroner for å isolere en vegg i sin bolig i Rødbråtbakken i 2007. Holm har ifølge skattelistene for 2015 en formue på i overkant av hundre millioner kroner.

– Jeg tenker at det er vel så viktig at jeg er miljøvennlig som andre og tar min del av ansvaret for et minst mulig energiforbruk. Når man har en relativt høy formue, betaler man også en stor porsjon skatt. Da mener jeg man bør ha samme rettigheter til å søke på en sånn ordning. Mange med høy formue har et likt forhold til det å spare som det alle andre har, sier Holm til VG.

Tilskudd til elsykler

I 2016 innførte Oslo kommune en ordning hvor personer som ønsket å kjøpe elsykkel, kunne få maks 5000 kroner i tilskudd dersom de kjøpte en elsykkel.

Ifølge Dagbladet, var en mangemillionær, en skipsreder, direktører og flere redaktører blant mottakerne av støtteordningen.

Direktør for Trygderetten, Knut Brofoss, var en av mottakerne.

– Jeg hadde tenkt å kjøpe elsykkel uansett, sa Brofoss til Dagbladet.

I likhet med Holm, bruker også Anette Dyvi skatt som hovedargument for at hun kan søke på ordningen.

– Det var nok ikke avgjørende for min del, men når man betaler en stor porsjon skatt, synes jeg det er både hyggelig og motiverende å få en sånn type gave igjen for det, sier Dyvi, datter av investor og reder Jan-Erik Dyvi til VG.

Hun mottok i 2010 drøyt 33 000 kroner for blant annet å sette inn en varmepumpe og etterisolere i sin bolig i Professor Dahls gate på Briskeby i Oslo. Dyvis formue er på nær 200 millioner kroner, ifølge siste års ligning.

Mest til oljefyr

Av de 80 på VGs liste over rike tilskuddsmottakere, har i underkant av halvparten mottatt tilskudd til å skifte ut oljefyr. Tilskuddene til å skifte ut oljefyr er de største enkelttilskuddene som gis fra klimafondet.

I 2020 blir oljefyr forbudt i Norge.

Eiendomsmegler Nils Nordvik
Eiendomsmegler Nils Nordvik Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Få eiendomsmeglere har vært i flere kjellere og sett hvordan rike personer i Oslo varmer opp husene sine, enn eiendomsmegler Nils Nordvik i Nordvik & Partners.

– Mitt inntrykk er at det er flere større boliger med oljefyr i vest enn i øst. Årsaken til det er trolig at oljefyr var dyrt å installere, men billigere i drift over tid enn panelovner. På østkanten var det fattigere, og der var vedfyring, parafinfyring og senere panelovner, vanligere, sier Nordvik.

Han beskriver oljefyr som en velstandsindikator.

– Stor bolig, mer velstand, og bedre råd. Huseierne valgte oljefyr fordi den ga en lunere varme enn panelovner, sier Nordvik.

Ikke utløsende tilskudd

VG har spurt noen av de 80 rikeste i Oslo som også har mottatt tilskudd om ordningen var avgjørende for at de utførte tiltaket i egen bolig.

Et stort flertall av de 38 som svarte, sa nei.

Nina Ringnes sier tilskuddet ikke var avgjørende for at at hun valgte enøk-løsninger da hun bygde huset sitt for 17 år siden.

– Det handlet mest om at jeg var opptatt av miljø, sier Ringnes til VG.

– Valget den gang ble enklere å ta fordi jeg fikk god informasjon fra Oslo Energi. Jeg hadde faktisk aldri hørt om jordvarme før jeg snakket med dem. Antagelig ville jeg ikke vært i kontakt med Oslo Energi hvis ikke støttetiltaket hadde vært godt markedsført. I den forstand var kommunens støttetiltak direkte utslagsgivende, sier Ringnes.

Ringnes mottok i 2000 53 000 kroner fra Oslo kommune for å sette inn en varmepumpe og et vannbårent distribusjonssystem for energi i sin enebolig i Heyerdals vei. Ringnes har en formue på drøyt 50 millioner kroner, ifølge ligningen.

Å utbetale offentlige penger til personer som likevel ville ha utført tiltaket, har økonomene VG har snakket med, en helt klar mening om:

– Hvis subsidiene ikke utløser nye investeringer, så kan man spørre seg om dette er noe vi skal bruke offentlige midler på, sier Frode Alfnes, professor Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til VG.

– Bra for miljøet

I Haakon den Godes vei på Vinderen i Oslo, bor Kristine Lund Zeiner. Zeiner er styremedlem i Partrederiet og Computerinvest, og har en formue på drøyt 50 millioner kroner.

Zeiner er en av svært få av de mest formuende som har mottatt støtte fra klimafondet, som har latt seg intervjue av VG om ordningen.

– Jeg ville ha kastet ut oljefyren uansett. Driftskostnadene uten den er lavere, og det gir en positiv miljøeffekt. Dessuten er jeg veldig fornøyd med det nye energisystemet mitt, sier Zeiner til VG.

Hun roser ordningen, og mener den er bra for miljøet.

– Den gir alle, også de som ikke er like godt stilt, muligheten til å kvitte seg med miljøfiendtlige ordninger hjemme, sier Zeiner.

I dagens boligmarked er boliger med nye energisystemer svært attraktive, sier eiendomsmegler Nils Nordvik.

– Det er veldig positivt ved et salg at det er gjort slike investeringer på boligen. Det får man igjen på salgsprisen, sier han.

Tre milliardærer

SLEMDAL: Harald Høeghs enebolig på Slemdal i Oslo ble solgt for 45 millioner kroner.
SLEMDAL: Harald Høeghs enebolig på Slemdal i Oslo ble solgt for 45 millioner kroner. Foto: Mattis Sandblad/VG

På listen over de rikeste som har mottatt tilskudd, fins tre milliardærer, ifølge skattelistene for 2015.

En av de rikeste av dem, Harald Høegh, hadde drøyt 1,6 milliarder kroner i formue. Det gjør han til den 12. mest formuende personen i Oslo, ifølge ligningen.

Høegh er investor, og den yngste av arvingene i shippingfamilien Høegh.

I 2009 mottok han drøyt 85 000 kroner for å fjerne en oljefyr, sette inn en varmepumpe og et vannbårent distribusjonssystem for energi i en enebolig i Gråkamveien på Slemdal i Oslo.

Høegh solgte den, ifølge Dagens Næringsliv, senere for 45 millioner kroner.

Fasjonabel adresse har også skipsreder Hans Peter Jebsen. For sin byvilla rett ved Vigelandsmuseet i Oslo, mottok rederen i 2014 drøyt 62 000 kroner for å erstatte en oljefyr med en varmepumpe.

Jebsen har en ligningsformue på 1,5 milliarder kroner. Den tredje milliardæren ifølge ligningen, er Rune Stokke, tidligere eier av barneutstyrsbedriften Stokke.

I 2002 mottok han drøyt 56 000 kroner for å sette inn et vannbårent distribusjonssystem for energi, skifte ut vinduer og dører og sette inn en varmepumpe i en enebolig i Tuengen allé på Vinderen i Oslo.

Høegh, Jebsen og Stokke opplyser til VG at de ikke ønsker å uttale seg om tilskuddene.

Hagen på enøk-toppen

Eiendommen til Stein Erik Hagen
HOLMENKOLLEN: Stein Erik Hagen er en av de rikeste tilskuddsmottakerne i VGs kartlegging. Foto: Robert S. Eik

Men den av de rikeste 80 på VGs liste som har mottatt aller mest i tilskudd fra Oslo kommunes klimafond, er Orkla-eier Stein Erik Hagen.

Han bor i Voksenkollveien, på toppen av Oslos vestkant.

I Hagens nabolag i Holmenkollen er den gjennomsnittlige formuen hos innbyggerne blant de høyeste i Oslo, samtidig som også den samlede summen av tilskudd som er gitt til nabolaget, er blant de høyeste.

I 2010 fikk VG være med inn i Hagens enebolig for å se på det miljøvennlige oppvarmingsanlegget som erstattet oljefyren i Hagens hus.

I VGs sak fra 2010 kan man få inntrykk av at Hagen også fikk støtte til å varme opp svømmebassenget i eneboligen. Men det er ikke riktig. Ifølge søknadsdokumentene Hagen sendte til Oslo kommunes klimaetat, forsøkte Hagen først å få tilskudd som også omfattet oppvarming av svømmebassenget. Men i en epost fra klimaetatens operatør Reinertsen, ble det etterlyst mer informasjon fra Hagens selskap Canica, samtidig som det ble gjort oppmerksom på at «det gis ikke støtte til energibesparelse i forbindelse med oppvarming av svømmebasseng, gårdsplass, oppkjørsel, etc». Senere i saksbehandlingen ble summen Hagen søkte om tilskudd til, kuttet med 10 000 kroner.

Eiendomssjef i Canica, Arne Ruud, skriver i en epost til VG at «vi ikke ønsker å kommentere dette.»

Hagen har ifølge ligningen for 2015 en formue på 280 millioner kroner. Men trolig er den reelle formuen langt større:

Ifølge Kapitals topp 400-liste over personer med de høyeste formuene i Norge, er Hagen god for 24 milliarder kroner.

Slik regnes tilskuddene ut

Klimafondet gir støtte til rundt 50 tiltak, sju for privatboliger, enten som faste støttesatser per kvadratmeter, som for eksempel isolasjon eller vannbåren varme, eller per stykk, som for eksempel til utskifting av vedovn eller luft-/luft varmepumpe.

Det gis støtte opptil maks 50 prosent av de dokumenterte tiltakskostnadene.

Det gis ikke støtte til oppvarming av svømmebasseng, fritidsboliger eller oppvarming av uteareal, som oppkjørsler og gårdsplasser.

Ifølge fondets vedtekter og statsstøttereglementet, skal all offentlig støtte ha en insentiveffekt. For Oslo kommunes klimafond opprettholdes dette ved at ingen varer og tjenester i tilknytning til tiltaket kan bestilles før saken er behandlet og søkeren har fått svar fra klimaetaten om at søknaden er godkjent.

Ifølge tilskuddslistene fra Oslo kommune, var prisen på å gjøre Stein Erik Hagens eneboligen mer energivennlig, på 3,2 millioner kroner.

Aldri ment for omfordeling

Det store flertallet av de 80 tilskuddsmottakerne VG har sett på, har fått tilskudd til store eneboliger. En stor enebolig har som oftest store oppvarmingsutgifter, noe som igjen vil gi høye tiltakskostnader når for eksempel nye oppvarmingskilder skal settes inn. Dette vil igjen utløse store tilskudd fra kommunen.

– Det er store eneboliger som har oljefyr. Du må ha penger for å eie store bygg. Da blir det de som har store formuer som søker først, fordi de har mest å tjene på tilskuddet, sier forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Bente Halvorsen, til VG.

Oslo kommunes klimafond ble allerede fra starten av innrettet slik at det skal gå til tiltak som gir lavere strømforbruk i Oslo.

Fondet har aldri tatt hensyn til inntekten eller andre forhold hos søkerne, og skal med andre ord ikke drive med omfordeling.

– Dette er ordninger som er mest aktuell for de som har god råd. De med minst penger gjør trolig lite av denne typen oppussing. Hvis man ikke ønsker å koble tilskuddene til lav inntekt, så er det vanskelig å unngå at det meste av denne typen tilskudd går til de med best råd, sier Frode Alfnes, professor Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til VG.

Sjekk alle tilskuddene

I kartet under kan du utforske over 31 000 enøk-tilskudd delt ut fra 1997 til 2016.

* VG fjernet bokstaven som etterfølger gatenummer da vi geokodet adressene i tilskuddslistene. Noe avvik fra den eksakte adressen tilskuddet ble gitt til, kan derfor forekomme i enkelte tilfeller. Noen tilskudd med ufullstendige data er ikke synlige i kartene. Kartet viser alle tilskudd fra 1997.
ANNONSE

Siste saker om Oslo

Kommentarer