Snøfrid Byrløkken Emterud
Torbjørn Graff Hugo
Torbjørn Graff Hugo
Njål Høstmælingen
Gro Nystuen
Sten Arne Rosnes

Da konsulentselskapet ILPI fikk titalls millioner i støtte, ga førstekonsulent Torbjørn Graff Hugo faglige innspill på søknaden i UD. Etter at pengene var tildelt – fikk han jobb i det private selskapet.

Det var mars 2011.

Utenriksdepartementet (UD) hadde satt av et betydelig beløp for at Norge skulle bli en pådriver for å fremheve de humanitære konsekvensene av bruk av kjernevåpen. Nå hadde de akkurat lyst ut tilskuddsmidler for å «fremme sikkerhet og bærekraftig utvikling i utviklingsland gjennom nedrustning».

Det spesielle med tilskuddsmidler, sammenlignet med midler lyst ut på anbud, er at offentligheten verken får vite hvem som søker eller begrunnelsen for at pengene deles ut til tilskuddsmottakerne.

Bakgrunn: Millionærer på bistand

Blant søkerne til den nyåpnede pengepotten, var det nystartede og private konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI) – eid av tre veteraner fra UD-systemet.

Tilskuddsavtalen de kom til å få med UD skulle vise seg å ikke bare bli konsulentselskapets største i antall millioner: Den kom også til å bli et av de største tilskuddene UD har gitt et privat firma.

11. mars 2011

Gro Nystuen sender søknaden

ILPI søker tilskudd hos UDs seksjon for nedrustning og ikke-spredning.

Avsender av søknad er grunnlegger og medeier Gro Nystuen. Hun er tidligere avdelingsdirektør i UD.

Før hun sender søknaden ringer hun inn til departementet og spør hvem søknaden skal sendes til.

Torbjørn Graff Hugo får søknaden

ILPI-søknaden havner i mailboksen til en rekke ansatte i UD-seksjonen. Deriblant Graff Hugo. Eposten er sendt til ham personlig.

Søknaden er på 7 millioner og prosjektet er skissert å vare i ett år.

Ca. tre uker senere
1. april 2011

ILPI sender revidert søknad

ILPI sender ny søknad på samme prosjekt. Denne gangen ved daglig leder og medeier, Njål Høstmælingen. Han har 20 års fartstid fra UD-systemet.

Den nye søknaden erstatter den første søknaden. Søknaden har nå vokst til 24 millioner kroner med et prosjektløp over tre år – fra juli 2011 til juli 2014.

38 dager senere
9. mai 2011

ILPI får innvilget søknad

Søknadsfristen for potten var 29. april. Allerede 9. mai er avgjørelsen tatt. ILPI får det de ba om: 24 millioner kroner.

Graff Hugo står i kopifeltet til mailen som sendes fra seniorrådgiver ved seksjonen til ILPI. Tilsagnsbrevet ligger ved.

Avdelingsdirektør i seksjon for nedrustning og ikke-spredning, Inga M. W. Nyhamar, signerer.

Én dag senere
10. mai 2011

ILPI utlyser stillinger på prosjektet

Dagen etter at tilsagnet er mottatt og signert av Njål Høstmælingen utlyser selskapet stillingene internt i selskapet. 12. mai utlyses stillingene på finn.no.

To uker senere
25. mai 2011

Graff Hugo sender jobbsøknad

En gang mellom 10. og 25. mai får UD-konsulenten anmodning fra ILPI: Søk på stillingen. 25. mai er siste frist. Han sender inn søknad samme dag som fristen går ut.

Tre måneder senere
1. september 2011

Bytter fra UD til ILPI

Torbjørn Graff Hugos konsulentoppdrag hos UD utløper 31. august 2011. Dagen etter begynner han som fast ansatt konsulent hos konsulentselskapet.

To år og fire måneder senere
Januar 2014

Blir prosjektleder

Den tidligere UD-konsulenten har vært helt sentral i nedrustningsprosjektet i ILPI siden oppstarten. I januar 2014 blir han satt til å lede prosjektet.

Ca. seks måneder senere
15. juli 2014

Får ny gigantkontrakt

Prosjektleder Graff Hugo og ILPI får et nytt tilskudd fra UD for å videreføre nedrustningsprosjektet i ytterligere to år.

Beløpet er denne gang på 18,8 millioner kroner.

Avdelingsdirektør Sten Arne Rosnes signerer tildelingen.

Store utbytter

VG har tidligere denne måneden fortalt at bistandsmidler har blitt lukrativ forretning for gründerne i konsulentselskapet. De tre eierne Njål Høstmælingen (51), Gro Nystuen (59) og Kjetil Tronvoll har hentet ut millioner i utbytte de siste årene.

Njål Høstmælingen

Medeier, grunnlegger og daglig leder ILPI

Kjetil Tronvoll

Medeier og grunnlegger ILPI

Gro Nystuen

Medeier og grunnlegger ILPI

Njål Høstmælingen

Medeier, grunnlegger

og daglig leder ILPI

Kjetil Tronvoll

Medeier og

grunnlegger ILPI

Gro Nystuen

Medeier og

grunnlegger ILPI

Njål Høstmælingen

Medeier, grunnlegger

og daglig leder ILPI

Kjetil Tronvoll

Medeier og

grunnlegger ILPI

Gro Nystuen

Medeier og

grunnlegger ILPI

ILPI-TRIO: UD-veteranene Kjetil Tronvoll, Njål Høstmælingen og Gro Nystuen har tatt ut 2,7-2,8 millioner i lønn og utbytte fra selskapet som lever av bistandsmidler.

UDs Sentral kontrollenhet ble i april i år varslet om tette bånd og de mange tilskuddsavtalene konsulentselskapet har inngått med UD.

I svaret til varsleren skriver kontrollenheten: «Disse avtalene består i en søknad og en tildeling, og altså mer relasjonsbasert enn konkurranseutsatte avtaler».

I svaret til varsleren, skriver de også at de ikke finner noe som er umiddelbart kritikkverdig med tildelingene til ILPI.

Kommentar: Bistandsindustrien

Har du tips om bistandsindustrien?

Tips VGs journalister eller bruk VGs krypterte tipsportal

Fremtidig ILPI-ansatt mottok søknad

Det var Gro Nystuen, tidligere avdelingsdirektør i UD, som 11. mars 2011 sendte søknaden til departementet, bare dager etter at atomvåpenmidlene ble lyst ut. Dagen i forveien hadde hun gjort undersøkelser via telefon om rette mottaker av søknaden.

Da hun sendte den avgårde var den stilet personlig til UD-konsulenten Torbjørn Graff Hugo og det vises til en telefonsamtale. I tillegg er Seksjon for nedrustning og ikke-spredning oppført som mottaker, samt en rekke enkeltpersoner ved seksjonen i kopifeltet.

Dokument:
11. mars 2011: E-post med søknad om støtte

Hugo hadde på dette tidspunktet jobbet for UD på vikarkontrakt siden august 2010, men da han mottok søknaden fra ILPI var han innleid av UD som konsulent gjennom sitt eget foretak for å bidra med «faglig bistand». Han skulle – med kontorplass i UD – hjelpe departementet med å «belyse de humanitære konsekvensene av bruk av kjernevåpen».

FRA UD TIL IPLI: Torbjørn Graff Hugo (35). Foto: Svein Erik Furulund, Aftenposten

35-åringen har en mastergrad i fred- og konfliktsstudier fra Universitet i Oslo. Mastergraden hans handlet om etnisitet og borgerkrig. Veien fra studier til vikariat i UDs seksjon for nedrustning og ikke-spredning gikk gjennom seks måneders praktikantstilling ved FN-delegasjonen i New York.

UD uten svar

UD har ikke klart å fremskaffe svar på hvorfor det var den innleide konsulenten Hugo som mottok søknaden fra ILPI-eieren Gro Nystuen 11. mars 2011.

– Vi er ikke kjent med hvorfor Hugo står som mottaker av eposten ved siden av seksjonens offisielle e-postkasse. Vi kjenner heller ikke innholdet i telefonsamtalen det vises til, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i en e-post til VG.

HAR IKKE SVAR: Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen har ikke svar på hvorfor den eksterne konsulenten Torbjørn Graff Hugo fikk søknaden fra Gro Nystuen i 11. mars 2011.

Søknadfristen på utlysningen var 29. april. To uker etter fristens utløp, 9. mai 2011, opplyste UD at ILPI hadde fått nøyaktig det de hadde søkt om: 23 972 880 kroner.

Da e-posten med tilsagnsbrevet gikk ut til ILPI denne dagen, var det med signaturen til Hugos sjef, Inga Nyhamar. Hugo var også mottaker av e-posten i kopifeltet sammen med de andre ansatte på seksjonen.

Dokument:
9. mai 2011: E-post fra UD til ILPI med tilsagnsbrev (innvilget søknad)

Graff Hugo står på «kopi» i e-posten hvor det første tilsagnsbrevet ligger vedlagt

Graff Hugo står på «kopi» i e-posten hvor det første tilsagnsbrevet ligger vedlagt

– Når det gjelder tilsagnet står alle saksbehandlerne som jobbet med nedrustningsprosjektet i seksjonen som mottakere av eposten, skriver Andersen i UD om e-posten ILPI mottok 9. mai med tilsagnsbrevet om de nær 24 millionene.

Utvidet staben

Med utsikt til sitt største prosjekt siden etableringen i 2009, så ILPI seg nødt til å utvide staben. Allerede dagen etter tilsagnsbrevet var mottatt, lyste selskapet ut flere nye stillinger.

Søknadsfristen for de nye stillingene var bare to uker frem i tid. Hugo ble oppfordret av ILPI til å søke, ifølge daglig leder Njål Høstmælingen, og fikk jobben etter å ha vært gjennom to intervjurunder. I UD ville halvårskontrakten hans ha løpt ut 31. august.

1. september var Hugo i gang i sin nye jobb hos ILPI, etter å ha forlatt UD dagen før. Hans nye stilling i det private aksjeselskapet var dermed finansiert av de samme offentlige tilskuddsmidlene som han et halvår i forveien mottok søknaden på.

Hans nye sjef, Høstmælingen, opplyser til VG at Hugo var «involvert i den innledende behandlingen av søknaden fra ILPI og de andre som hadde søkt på denne utlysningen av midler, men han hadde ingen beslutningsmyndighet over disse søknadene».

I UD var Hugos tittel førstekonsulent, som er det laveste nivået i departementet byråkrathierarki. På sin nye og offentlige CV hos ILPI fortalte han at hans jobb for UD var som «higher executive officer», som er den engelske oversettelsen av det norske ordet «førstekonsulent», og utdypet at arbeidsoppgavene blant annet innebar «aid flow management» – bistandsforvaltning.

Terje Tvedt: – Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

Ga faglige innspill

Til VG forteller Torbjørn Graff Hugo at han ikke var «saksbehandleren for denne søknaden».

– Jeg ga faglige innspill på denne og andre søknader, skriver Hugo til VG i en e-post.

Videre skriver han at han ikke hadde noen innflytelse over beslutningen som ga hans neste arbeidsgiver 24 millioner kroner i tilskudd.

VG har bedt om svar på hva «faglige innspill» på søknadene innebærer, men fikk tirsdag kveld ikke svar fra ILPI eller Hugo på dette.

I årene etter ansettelsen av Hugo ble han den som fakturerte aller flest timer tilbake til UD for arbeid med ILPIs nye storsatsning. I januar 2014 tok han over for Gro Nystuen som prosjektets leder.

Dokument:
Timelister fra ILPIs årsrapporter (2012 og 2013) for nedrustningsprosjektet

Graff Hugo hadde

flest timer av alle

involverte i prosjektet i

2012 og 2013

Graff Hugo hadde

flest timer av alle

involverte i prosjektet i

2012 og 2013

I 2013 hadde Graff Hugo

flest timer av alle

involverte i prosjektet.

Det samme var tilfelle 2012.

Rundebordsmøter, rapporter og bok

Senere samme år, i 2014, mottok ILPI mer penger fra UD til sitt kjernevåpenprosjekt: 18,8 millioner kroner.

Prosjektets totale tilskudd fra UD ble da 43 millioner kroner, fordelt på prosjektdrift fra høsten 2011 og ut 2016.

Som figuren nedenfor viser, utgjør prosjektet en stor andel av ILPIs totale omsetning fra bistandsavtaler uten anbud siden 2009.

Figur:
ILPIs omsetning fra bistandsavtaler uten anbud (2009-2016)

Omsetning fra

bistandsavtaler

uten anbud:

63,4 mill. kr

67 %

Omsetning fra

nedrustningsavtalen

42,7 mill. kr

– Formålet var å bidra til å styrke utviklingslands rolle i arbeidet med nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen, forteller Høstmælingen en e-post.

Han forklarer også hva pengene har finansiert utover lønninger og utbytte i ILPI: I overkant av 30 rapporter og en bok om kjernevåpen og folkerett. I tillegg har de organisert syv såkalte rundebordsmøter med diplomater, akademikere og organisasjoner i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

– En praksis UD burde vurdere

VG har lagt denne saken frem for Transparancy International og korrupsjonsforskeren Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det er ikke vanskelig å forstå at dette kan se rart ut. Det er viktig at vi har et system rundt kontraktstildelinger som byråkrater ikke kan melke ved å gå av til privat sektor. Jeg kan ikke vite om det er brutt noen regler i denne sammenhengen, men dette er en praksis som UD burde vurdere, påpeker professor Søreide ved NHH.

Hun utdyper på mer generelt grunnlag rundt ILPIs mange UD-kontrakter:

– Det er dessuten en risiko for at kompetansen og kontrollen i UD uthules hvis tradisjonelt interne oppgaver settes ut til private konsulenter. Risikoen er at de får for stor påvirkning på faktisk politikk.

Spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge mener også at saken reiser spørsmål.

– Det som eventuelt er problematisk er at man har en person som har vært involvert i å behandle saken og som kort tid etter får en jobb som er finansiert av den bevilgningen som han har vært involvert i. Det er ikke nødvendigvis noe suspekt i det, men sett utenfra kan det skape mistanke om at det her er for tette bånd, sier Dølvik.

Han mener det kan oppstå problemer og uklarheter når folk i små miljøer med kjernekompetanse i løpet av kort tid vandrer mellom ulike arbeidssteder.

– Tidvis kan personene jobbe i forvaltningen og tidvis i frittstående organisasjoner eller private selskaper. Det er dette denne saken illustrerer, og at det følgelig kan oppstå mistanke. Det er derfor ekstremt viktig at slike rollebytter skjer på en ryddig måte. I seg selv trenger ikke dette å være en kritikkverdig sak, men den gir grunnlag for å stille spørsmål, forklarer Dølvik.

ANNONSE

UD: Usannsynlig med innvirkning

UD sier til VG at de ikke mener Hugo har hatt påvirkning på hvem som fikk milliontilskuddet.

– Det er usannsynlig at en yngre, nytilsatt, saksbehandler skal ha hatt noen form for avgjørende innvirkning på behandling av enn slik søknad, spesielt siden han selv ikke var ansvarlig saksbehandler for saken. Søknaden ble behandlet grundig i seksjonen og tilrådningen ble forankret på avdelingsnivå før søknaden ble avgjort, skriver Andersen i UD.

ILPI: Utenfor vår kontroll

ILPI har tidligere benektet at deres suksess skyldes tette relasjoner til UD.

– Du kan heller si det slik at vår svake side er at vi ikke har vært så gode på å pleie personlige relasjoner og bruke dem som kanskje kunne ført oss lenger, og som vi har sett funker for andre, sa daglig leder Høstmælingen til VG 4. oktober.

I forbindelse med ansettelsen av Hugo avviser Høstmælingen at det har vært en forståelse mellom Hugo og ILPI at midler til aksjeselskapet ville utløse en jobb for UD-vikaren.

– For det første var det her som ellers utenfor ILPIs kontroll om denne søknaden ville bli innvilget og hvis så hvor stort beløp som ville bli avsatt, og for det andre var stillingen ved ILPI offentlig utlyst med svært mange gode søkere hvor det ikke var opplagt at han ville få den, svarer Høstmælingen, og henviser til at det er et lite fagmiljø på feltet kjernevåpen i Norge.

– Kan ILPI utelukke at det var kontakt mellom Hugo og ILPI om mulig ansettelse hos dere før tildelingen 9. mai 2011?

– ILPI er ikke kjent med at det har vært kontakt mellom Torbjørn og ILPI om ansettelse i dette prosjektet før stillingene ble lyst ut 10. mai. Etter dette ble flere aktuelle kandidater i det norske fagmiljøet oppfordret til å søke, svarer Høstmælingen.

Hugo selv mener VGs fremstilling gir «et galt inntrykk av hva som skjedde».

– Jeg har aldri hatt mulighet til eller gjort noe for å påvirke bevilgningen av tilskudd til ILPI, eller å påvirke egen ansettelsesprosess i ILPI utover å søke på en utlyst stilling, skriver han.

Merknad, 12.10.2016: I den første versjonen av artikkelen var det ikke med at begrepet «higher executive officer» er den korrekte oversettelsen av ordet «førstekonsulent». Dette er nå presisert.

Har du tips om bistandsindustrien?

Tips VGs journalister eller bruk VGs krypterte tipsportal

Dokumenter

Her er noen av prosjektdokumentene VG har fått tilgang på. Klikk på dem for å åpne som PDF

Kommentarer

Siste saker om UD/ILPI