Hjelp oss å granske statsrådenes pengebruk

KILDE: Departementene
VGs sjefredaktør Torry Pedersen inviterer deg til å granske regjeringen. VG har bedt om innsyn i departementenes egne tildelinger. Her er deres svar - klikk på de ulike statsrådene! Mener du det er noen av tildelingene våre journalister bør undersøke nærmere, fyller du ut kontaktskjemaet tilknyttet tildelingen.

 • Tildelinger i 2011: 17

 • Tildelinger i 2011: 2117

 • Tildelinger i 2011: 94

 • Tildelinger i 2011: 159

 • Tildelinger i 2011: 107

 • Tildelinger i 2011: 135

 • Tildelinger i 2011: 206

 • Tildelinger i 2011: 60

 • Tildelinger i 2011: 50

 • Tildelinger i 2011: 98

 • Tildelinger i 2011: 79

 • Tildelinger i 2011: 28

 • Tildelinger i 2011: 2

 • Tildelinger i 2011: 4

 • Tildelinger i 2011: 80

 • Tildelinger i 2011: 172

 • Tildelinger i 2011: 87

 • Ingen tildelinger
Tilbake til oversikten over departementene

Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Fungerende statsråd 2011: Hanne Bjurstrøm. (Ap) (Har sittet siden 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BLD har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling, antidiskriminering og integrering av innvandrere.
Fungerende statsråd 2011: Audun Lysbakken. (SV) (Lysbakken ble innsatt i 2009, men gikk av 5. mars 2012)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Finansdepartementet

Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.
Fungerende statsråd 2011: Sigbjørn Johnsen. (Ap) (Har sittet siden 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.
Fungerende statsråd 2011: Lisbeth Berg-Hansen. (Ap) (Har sittet siden 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

FAD samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.
Fungerende statsråd 2011: Rigmor Aasrud. (Ap) (Har sittet siden 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Fungerende statsråd 2011: Espen Barth Eide. (Ap) (fra november 2011) og Grethe Faremo (2009 til november 2011)
Les mer om Barth Eides utdanning, yrkeserfaring og verv her

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.
Fungerende statsråd 2011: Anne-Grete Strøm-Erichsen. (Ap) (Har sittet siden 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet hovedmål er å sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet.
Fungerende statsråder 2011: Grethe Faremo. (Ap) (fra november 2011) og Knut Storberget (Ap) (2005 til november 2011)
Les mer om Faremos utdanning, yrkeserfaring og verv her

Kommunal- og regionaldepartementet

Departementet har ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.
Fungerende statsråd 2011: Liv Signe Navarsete. (Sp) (fra 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Kultur- og kirkedepartementet

Kulturdepartementet har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.
Fungerende statsråd 2011: Anniken Huitfeldt. (Ap) (fra 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.
Fungerende statsråd 2011: Erik Solheim. (SV) (2007 - 2012)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.
Fungerende statsråder 2011: Kristin Halvorsen. (SV) (fra 2009) og Tora Aasland (SV) (2007 til 2012)
Les mer om Halvorsens utdanning, yrkeserfaring og verv her

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Regjeringens mål er å opprettholde et levende landbruk over hele landet.
Fungerende statsråd 2011: Lars Peder Brekk. (Sp)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping.
Fungerende statsråd 2011: Trond Giske. (Ap) (fra 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Olje- og energidepartmentet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er &arig; tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
Fungerende statsråder 2011: Ola Borten Moe (Sp) (fra mars 2011) Terje Riis-Johansen (20.06.08- 04.03.11)
Les mer om Borten Moes utdanning, yrkeserfaring og verv her
Tidligere statsråd:
Åslaug Haga (21.09.07- 20.06.08)

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets ansvarsområder er transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester.
Fungerende statsråd 2011: Magnhild Meltveit Kleppa. (Ap) (fra 2009)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen.
Statsminister: Jens Stoltenberg. (Ap) (fra 2005)
Les mer om utdanning, yrkeserfaring og verv her

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.
Fungerende statsråd 2011: Jonas Gahr Støre. (Ap) (fra 2005) Utviklingssminister Erik Solheim (SV) (2005 til mars 2012)
Les mer om Støres utdanning, yrkeserfaring og verv her

Oversikt over tilskuddsordninger som departementet forvalter. Tilskudd som forvaltes av underliggende etater er ikke tatt med. For 2008 og 2009 er det tatt med tilskudd fra andre departementer, men som i dag ligger i AD. Tilskudd for politikkområder som tidligere var en del av daværende AID, men som nå ligger i Justis-, Fornyings- eller Barne og likestillingsdepartementet, er ikke med i oversikten.
Tabellen viser fordeling av tilskudd som departementet har gitt i 2011 til private (organisasjoner og enkeltmottakere), hvem som var mottaker/formål, beløp og tildelingstidspunkt.
Oversikt over tilskudd gitt i 2011. Listen omfatter ikke midler som går til MDs egne etater, andre statsetater, fylkesmenn eller fylkeskommuner. Prosjekter som MD har delfinansiert sammen med andre statlige, kommunale eller private virksomheter har MD ansett som kjøp, og ikke tilskudd. Reisestøtte er tatt med, mens MD ikke har ansett andre reiseutgifter til eksterne som tilskudd.
Tilskudd gitt av FAD fra 2008-2011. Før 2010 lå tilskudd innenfor det samepolitiske området, nasjonale minoriteter og til Den norske kirke hos andre departementer. Disse er derfor ikke med.
Tilskudd OED har gitt i perioden 2008-2011. Mesteparten av OEDs tilskuddsordninger forvaltes av underlagte virksomheter. Mottakere av øremerkede tilskudd er i hovedsak navngitt i statsbudsjettet. årlige tildelingsbrev og tilskuddsbrev til tilskuddsforvaltere og større tilskuddsmottakere ligger på OEDs nettsider.
Tilskudd gitt fra KRD 2008-2011. I listen er det ikke tatt med tilskudd som andre instanser forvalter på KRDs vegne. Rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner er heller ikke med i oversikten.
KUD er blant de departementene som har flest direkte bevilgninger. KUDs tilskuddsbevilgninger til private utgjør 6,1 milliarder kroner i 2012.
øremerkede midler fra statsbudsjettet er ikke tatt med. FKD har inkludert penger til enkelte evalueringer, utredninger med mer, selv om dette ikke er direkte tilskudd.
HOD har delegert store deler av forvaltningen av midlene til Helsedirektoratet. Disse er ikke inkludert.
Tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og heleide statlige selskap er ikke inkludert. Regelstyrte ordninger, som tilskudd til privatskoler er også utelatt. Tilskuddsordninger forvaltet av underliggende organer er ikke omtalt.
Tallene er for utenriksdepartementet og inkluderer ikke NORAD. Driftsposter inngår heller ikke. Tabellen gjelder både støtte til utviklingsland og til øvrige formål. Når en mottaker er betegnet som "undefined" kan det skyldes at en avtale har mange, små likeverdige tilskuddsmottakere eller at tilskuddsmottaker er unntatt fra offentlighet. Det kan finnes privatpersoner/konsulenter i listene som er registrert som tilskuddsmottakere. Dette kan skyldes at UD har skaffet lokaler til seminar, støttet hotellopphold for deltakere fra utviklingsland etc. En oversikt over de fleste tilskuddsmottakere for 2008, ligger tilgjengelig hos NORAD.
FD gir direkte tilskudd til private organisasjoner innen forskning og utvikling, aktiviteter knyttet til 2. verdenskrig, nasjonalt opplysningskontor og andre forsvarsrelaterte organisasjoner. FD gir også tilskudd til Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK) og Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum (NRKK).
Tallene inkluderer kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme samferdselstjenester, samt kontingenter til internasjonale organisasjoner. Tabellen inneholder også oversikt over kjøp av eksterne utredninger. Listen inneholder ikke tilskudd som er gitt etter søknad fra aktørene. Den inneholder heller ikke penger tildelt gjennom belønningsordningen for byområdene eller kollektivordningen for distriktene.
Finansdepartementet har siden 1993 forvaltet en egen post for tilskudd til EU-opplysning. Beløpet fordeles likt mellom Europabevegelsen og Nei til EU. I 2012 er bevilgningen på 5,0 mill. kroner. Beløpet har økt fra 4,3 millioner i 2008 til 4,8 millioner i 2011.
Listen omfatter ikke tilskudd forvaltet av underliggende etater.
Departementet har i 2011 utbetalt enkelttilskudd med et totalt beløp på 235 mill. kroner.
FILTRER ÅR: 
  År Departement Organisasjon Beskrivelse Beløp Rapportér
  Tilbake til oversikten over departementene

  Her er noen av sakene leserne har vært med på å avsløre:

  • Søkte om millionstøtte - ga penger til samme nettverk som Ap-topp

   På vegne av «Barns Beste» søkte Kari Henriksen staten om pengestøtte - og fikk ja. Da hun ble statssekretær for Ap, ga hun en million til.

   Les hele saken
  • TV-kanalen har mikroskopiske seertall, men soper inn millioner i tilskudd

   Kulturministerne Trond Giske og Anniken Huitfeldt har gitt 12,3 millioner kroner til en TV-kanal med svært lave seertall.

   Les hele saken
  • Økokrim vil granske Faremos annonsebilag

   Med Arbeiderpartiets bilder - fulle av røde roser - promoteres justisminister Grete Faremo i et annonsebilag til én million kroner. Nå innrømmer Faremo at annonseavtalen kan være ulovlig.

   Les hele saken
  • Hun måtte gå etter pengerot - fikk saftig etterlønn

   Direktøren for de norske skolenes datasenter gikk av da det ble oppdaget at hun hadde gitt kontrakter verdt hundretusener til ekskolleger.

   Les hele saken
  • Navarsete ga 500.000 til hjemkommunen

   Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ga kommunen der ektemannen var varaordfører 500.000 kroner - stikk i strid med anbefalingen fra fylkeskommunen.

   Les hele saken
  • Navarsete drysset penger over hjemfylket

   De siste tre ukene før valget i fjor delte Sp-leder Liv Signe Navarsete ut 8,4 millioner kroner til prosjekter i hjemfylket. Også i 2010 kom Sogn og Fjordane best ut.

   Les hele saken