SAKSØKTE STATEN: Odd Nerdrum, til venstre, saksøkte staten og Skatt øst fordi han mener seg urettsmessig etterlignet for restskatt på flere millioner kroner. Her sammen med sin advokat Pål Berg. Foto: TROND SOLBERG

Odd Nerdrum: Ny runde mot skattemyndighetene

Ekspert: - Utsatt for brutal jus

Onsdag er det duket for Odd Nerdrums sjette runde i retten siden sommeren 2011. Denne gang er Skatt øst som er motparten i sivilsaken kunstneren har anlagt mot staten.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Nå skal retten ta stilling til hvor sannsynlig det er at Odd Nerdrum har unndratt inntekter fra beskatning.

- Hvis dét er mest sannsynlig, kan Nerdrum dømmes til å betale skattekravet myndighetene har fremlagt, sier Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett ved Institutt for regnskap, revisjon og jus på Handelshøyskolen BI.

Nerdrums advokat, Pål Berg fra advokatfirmaet Brækhus Dege, ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp i retten.

Må ikke forveksles

Den sivilrettslige skattesaken må ikke forveksles med straffesaken som staten har anlagt mot Odd Nerdrum, hvor han ble dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha unndratt nærmere 14 millioner kroner fra beskatning.

Nerdrum har saksøkt staten ved Skatt øst fordi han mener seg urettmessig etterlignet for restskatt på flere millioner kroner, beløp han hevder han hadde allerede hadde betalt skatt av.

I straffesaken kan ikke Nerdrum dømmes for skatteunndragelse med mindre det er overveiende sannsynlig at han er skyldig.

- Kan tape

- Siden bevisreglene er forskjellige, er det fullt mulig at Nerdrum kan ende opp med å tape skattesaken, men bli frikjent i straffesaken, forklarer Gjems-Onstad.

Disse to sakene går parallelt i rettssystemet - og har samme utgangspunkt.

MEGET KRITISK: Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett på Handelshøyskolen BI, er meget kritisk til hvordan Odd Nerdrum er blitt behandlet av skattemyndigheter og i det norske rettsvesenet.

I mars 2010 vedtok ligningsmyndighetene etter et bokettersyn, som ble utført i 2004 og 2005, å øke Nerdrums inntekter med to millioner dollar for årene 1998-2002, som de mente ikke var innberettet fra salg av malerier gjennom Forum Gallery i New York.

Bokettersynet avdekket at Nerdrum, som da var bosatt på Island, hadde fått utbetalt 900.000 dollar fra Forum Gallery, fordelt på fem sjekker.

Disse pengene hadde han oppbevart i en bankboks i Raifeissenbank i Østerrike siden 1998.

Et sentralt punkt i saken var overføringen av 700.000 dollar fra Nerdrums bankboks til Forum Gallery i 2002.

Forandret forklaring

Nerdrum, som aldri fortalte noen om pengene, hevdet først at overføringen var tilbakebetaling på et lån fra Forum Gallery.

Senere forandret Nerdrum forklaringen til at pengene ble oppbevart som sikkerhet for et stort antall bilder som var begynt å renne etter at de var blitt solgt, og at han aldri anså pengene som sine.

Dagbladet påviste i en serie saker at retten trolig har talt deler av Nerdrums inntekter flere ganger, og at retten har lagt til grunn at Nerdrum har fått utbetalt 693.177 dollar mer av galleriet enn malerisalget tilsier.

Avisen påviste også at Nerdrum trolig skattet av alle inntekter, med unntak av tre mindre sjekker, men at de nye bevisene ikke gir svar på om Nerdrum skattet til riktig tid, eller til rett land.

Påklaget vedtak - ble avvist

Nerdrum påklaget ligningsmyndighetens vedtak, men blir avvist av Skatteklagenemda i juni 2011.

Skatteklagenemnda opprettholdt skattekontorets endringsvedtak som ble fattet i mars 2010. Ifølge myndighetene fordelte inntektsøkningene seg slik:

** 1998: Inntekten økes med 754.000 kroner.** 1999: Inntekten økes med 787.000 kroner.** 2000: Inntekten økes med 4,6 millioner.** 2001: Inntekten økes med 1,8 millioner.** 2002: Inntekten økes med 6,1 millioner.

Etterligningen ble fastsatt etter skattekontorets skjønn. Bevis som Nerdrum hadde fremlagt etter behandlingen i Skatteklagenemnda, ble ikke ble tatt hensyn til.

- Hvis du går til sak mot ligningsmyndighetene fordi du mener vedtaket de fattet er galt, kan du ikke komme med bevis som ikke er fremlagt før vedtaket ble fattet, sier Gjems-Onstad.

- Norge nesten alene

- Å avskjære bevis i sivile saker, fordi de ikke er fremlagt i tide, er en praksis Norge er nesten alene om, understreker professoren.

Kunstneren anla derfor en sivilrettslig sak mot staten.

Den kom opp for Oslo tingrett som avsa en dom i oktober 2012, hvor staten frikjennes.

Dommen slår fast at dokumenter som er produsert og fremlagt av Nerdrum etter vedtaket til skatteklagenemda som konto- og betalingsoversikter fra banken i Østerrike og revisorbekreftelser fra Island, ikke kan tillegges vekt i saken.

UFORANDRET: Regjeringsadvokat Tolle Stabell la i Oslo tingrett i oktober 2012 vekt på at Nerdrum flere ganger endret forklaring vedrørende den mye omtalte bankboksen i Østerrike, hvor han oppbevarte 900.000 dollar uten å innberette beløpet som inntekt.Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/SCANPIX

Videre: «Dette gjelder selv om dokumentene, sammenholdt med tidligere fremlagte kopier av overførselsmeldinger fra 2002, i dag ser ut til å bringe klarhet i de forskjellige overføringer mellom saksøker og galleriet.»

- Saken vår står som den gjorde i skattesaken i tingretten i oktober i 2012, slår regjeringsadvokat Tolle Stabell fast foran onsdagens ankeforhandling.

Den gang prosederte Stabell på at bokettersynet hos Forum Gallery, Nerdrums gallerist i New York, sterkt underbygger at kunstneren hadde inntekter mellom 1998 og 2002 som ikke ble oppgitt til skattemyndighetene.

- Brutal jus

- Dette er brutal jus. Tenk deg selv at du blir dømt til å betale millioner i skatt som du egentlig ikke skylder, fordi retten ikke vil ta hensyn til dokumenter du har fremlagt, fordi det skjedde for sent, bemerker Gjems-Onstad.

- Hvis også lagmannsretten i skattesaken velger å avskjære bevis, slik tingretten gjorde, kan Nerdrum bli dømt til å betale skatt han egentlig ikke skylder.

Da dommen i sivilsaken i tingretten falt, var Nerdrum allerede dømt for grovt skattesvik av to rettsinstanser, etter at han ble anmeldt av Oslo ligningskontor og tiltalt av Økokrim.

** I august 2011 dømmes kunstneren til to års fengsel i Oslo tingrett. Saken ankes.** I juni 2012 øker Borgarting lagmannsrett straffeutmålingen med ytterligere 10 måneders fengsel. Dommen ankes nok en gang - til Høyesterett.** I januar 2013 fikk Nerdrum medhold i at lagmannsretten hadde begått saksbehandlingsfeil. Dommen oppheves og saken skal opp til ny behandling i lagmannsretten 19. mai, hvor kunstneren får prøve saken en siste gang.

Forvirret? Det er slett ikke rart, mener Gjems-Onstad.

- For utenforstående er det vanskelig å få tak i faktum. En grunn til det er at dommene til dels er uklart skrevet. Det er tankevekkende hvor hardt og moralsk fordømmende lagmannsretten går ut mot Nerdrum i straffesaken, når de selv får opphevet dommen av Høyesterett, fordi den bygger på misforståelser, sier han.

- Tankevekkende

Gjems-Onstad synes det er tankevekkende at det fra myndighetenes side ikke er gjort forsøk på å komme frem til et kompromiss, en løsning, som kunne avsluttet saken tidligere.

- I en sak som omfatter så store beløp og et menneskes renommé, blir det galt at det ikke tas hensyn til bevis som forandrer saken, mener professoren.

- Konsekvensene er alvorlige. Nerdrums navn vil, uansett utfall av rettssakene, være sterkt belastet. Ingen kan klare å renvaske seg for alt det som med store ord er sagt om Odd Nerdrum som skattesnyter, selv om det skulle vise seg ikke å holde rettslig, mener Ole Gjems-Onstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder