REDDET NORAD: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), her er han sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Gisle Oddstad

KrF-seier i regjering: Legger ikke ned Norad

Dag-Inge Ulstein slipper å bli KrF-utviklingsministeren som legger ned Norad. Men det er fortsatt uklart hvordan den nye løsningen skal bli i praksis.

– Det her er en utrolig god løsning. Jeg er helt overbevist om at vi både på kort og lang sikt sikrer bistandsforvaltningen, og tar vare på kompetansen vi har i både UD og Norad, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til VG.

Norads skjebne har vært uklar i over ett år. I dag, på et allmøte på Saga kino for ansatte i Norad og UD, la KrFs utviklingsminister Dag Inge Ulstein frem den endelige løsningen:

Norad skal nå få ansvar for større deler av bistandsforvaltningen, mens Utenriksdepartementet skal dyrke politikkutvikling, overordnet innretting av bistanden og representasjon på viktige internasjonale arenaer, ifølge en pressemelding fra utviklingsministeren fredag morgen.

Målet er å få en tydeligere arbeidsdeling mellom departement og direktorat.

Dette regnes av mange som en seier for KrF i regjering.

Norad forvalter rundt ⅓-del av det norske bistandsmidlene, som i fjor utgjorde over 34,8 milliarder kroner, og har om lag 245 ansatte.

Sto i fare for nedleggelse

Det var daværende utviklingsminister Nicolai Astrup som satte i gang bistandsreformen for ett år siden. Formålet var å spisse og effektivisere bistanden.

Etter planen skulle reformen være ferdig i januar, og etter det VG erfarer, lente Astrup og Søreide seg mot en nedleggelse av Norad, en såkalt «integrert modell», der alle Norads oppgaver overføres til UD. Men beslutningen i ble satt på hold i påvente av regjeringsforhandlingene med KrF.

Da KrF gikk inn i regjering og inn i UD, var den politiske realiteten at Høyres foretrukne modell, måtte vike til side: Det ville være politisk umulig at en utviklingsminister fra KrF skulle være den som la ned Norad.

I regjeringsforhandlingene forsøkte KrF å få gjennomslag for et eget utviklingsdepartement, men tapte.

les også

Ernas nye regjering slaktes i ny VG-måling – ville tapt 19 stortingsmandater

For KrF var et viktig argument for å beholde Norad som egen fagetat, at bistandens formål skal være fattigdomsbekjempelse. KrF fryktet at modellen hvor Norad ble integrert i UD, kunne føre til at bistanden ble mer rettet mot å fremme norske utenrikspolitiske interesser, i stedet for å bekjempe fattigdom.

På spørsmål om Høyre gikk inn for en annen modell, og om løsningen er en «KrF-seier», svarer utenriksministeren slik:

– Når det kom et nytt parti og ny statsråd inn, var det klart at de måtte få anledning til å sette seg inn i dette før man fattet en beslutning. Regjeringen hadde ikke fattet en beslutning. Når vi kom frem til denne modellen her, så synes jeg den fungerer den godt og ivaretar mange hensyn, sier Eriksen.

I forhandlingene om Norad, fikk imidlertid Høyre gjennomslag for at utenriksministeren beholder kontrollen med humanitær bistand, menneskerettigheter, og fred- og forsoningsarbeid.

Det var viktig for Høyre at dette ble liggende i UD fordi man på disse feltene har behov for raske beslutninger og at politisk ledelse er tett på.

Etter det VG forstår, skal fagkompetanse om tilskuddsforvaltning flyttes fra UD til Norad, mens utviklingspolitisk og strategisk kompetanse overføres fra Norad til UD.

Konkret hva dette innebærer, og hvor mange som skal flyttes fra hvilke fagmiljøer, vil bestemmes i en prosess som varer utover sommeren med de ansattes medvirkning, ifølge Ulstein.

Etter planen skal den nye modellen iverksettes den 1. januar 2020.

Det opprettes også en assisterende utenriksråd for utviklingssaker som skal være sentral i etatsstyringen av Norad.

REDDET NORAD: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Gisle Oddstad

– Avhenger av UD

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Aps Anniken Huitfeldt, kommenterer løsningen slik:

– Det fremstår som at regjeringen i realiteten ikke har tatt noe valg. Da blir det lett en videreføring av svakhetene med dagens modell. Det er jo detaljene som er interessante her, og de vet tydelig ikke ennå hvilken fagkompetanse som skal hvor. Så jeg er avventende, sier Huitfeldt.

Øyvind Eggen, tidligere seniorrådgiver i Civita og nå daglig leder i Regnskogfondet, mener utgangspunktet med den nye modellen er god.

Men han mener det er avhengig av at man løser mange ubesvarte spørsmål, spesielt når det kommer til organiseringen av UD.

– Det er knapt berørt i den forrige utredningen, sier han.

Hittil mener han UD har gjort en for dårlig jobb med å kombinere arbeidet for utviklingspolitikk og fattige lands interesser, med arbeidet for og utenrikspolitikk og norske interesser.

– Ansvaret for utviklingspolitikken må tydelig og entydig forankres i en del av UD fremfor at praktisk talt alle i UD skal jobbe litt med alt. Og UD må investere i nødvendig kompetanse på utviklingspolitikk fremfor først og fremst dyrke frem diplomater.

I «limbo» i lang tid

Avklaringen kommer som en lettelse på Norads ansatte, som i minst et år har gått rundt i uvisshet om skjebnen til arbeidsplassen deres.

Samtidig som bistandsbudsjettet har gått opp og Norad har fått flere oppgaver i perioden, har de hatt ansettelsesfrys. Marianne Haugh i NTL Norad forteller at flere faste ansatte i viktige stillinger har sluttet, som de ikke har kunnet erstatte.

Hun karakteriserer den siste perioden Norad har vært inne i som en «limbosituasjon»:

– Det er også en del som reiser ut i tillegg til at fast ansatte slutter, og ikke like mange kommer tilbake som forventet. Man vil ikke gå tilbake til noe man ikke vet hva er, sier hun.

Hva som skjer med ansettelsesfrysen, vil avklares når man har kommet lenger i prosessen, forteller Ulstein.

– Det var viktig for oss at når KrF og Dag-Inge kom inn i regjeringen så skulle han også ha tid til å sette seg inn i problemstillingene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide om hvorfor prosessen har tatt så lang tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder