FORPLIKTELSE: – Vi mener landets myndigheter bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar den forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg, skriver lederen i Jordmorforbundet i anledning Den internasjonale jordmordagen. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Debatt

Drektige kyr har bedre rettigheter enn fødende kvinner

Det er et absolutt forbud mot å transportere drektig storfe de siste to uker før fødsel. Et lignende regelverk finnes ikke for fødende kvinner i Norge. I Norge føder nå rundt 500 kvinner årlig ufrivillig før de når fram til kvalifisert fødselshjelp.

HANNE SCHJELDERUP-ERIKSEN, leder Jordmorforbundet

Nylig ble en bonde dømt til å betale en bot på 14.000 kroner, og fikk subsidiær fengselsstraff, for å ha transportert drektig storfe de siste to uker før fødsel. Et ligende regelverk finnes ikke for fødende kvinner. 500 norske kvinner føder årlig ufrivillig før de når fram til kvalifisert fødselshjelp, på grunn av nedlegginger av fødesteder og jordmormangel.

Lokalsykehusene med akuttberedskap må bevares for å sikre befolkningens rett til forsvarlig helsehjelp.

Flere blir avvist på døren

Hanne Schjelderup-Eriksen. Foto:Jordmorforbundet,

Fødetilbudet for landets familier bygges ned i raskt tempo. Langt flere fødende enn før rekker ikke fram til fødestedet i tide. Samtidig ser vi jordmor-mangel, spesielt på de store fødeklinikkene. Flere kvinner i aktiv fødsel blir avvist på døren, eller får ikke komme inn tidsnok ved ønsket fødested.

Nylig sto en kvinne fram i avisen og fortalte at hun ikke fikk slippe inn for å føde ved et sykehus i Oslo, selv om det var rett før fødsel. Avdelingen hadde ikke nok jordmødre til å ivareta henne. Hun ble sendt videre til et annet sykehus, uten jordmorfølge, og kom fram med én centimeter igjen til full åpning og fødsel. Kvinner i aktiv fødsel skal tilbys en egen jordmor med ansvar kun for henne, for å sikre god nok overvåkning og behandling av mor og barn under fødselen. Dette ivaretas sjelden.

Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her i landet, og mange steder påpekes det at jordmordekningen er urovekkende dårlig.

LES: Hanne Skartveit – Fortellingen som ble borte.

Dobling av transportfødsler

Alle kan nok sette seg inn i frykten og panikken foreldrene føler i det de føder barnet sitt uten kompetent personell tilstede. Risikoen for å føde før du rekker fram til sykehuset har nå økt dramatisk med rundt 500 transportfødsler årlig, en dobling av antallet de siste år. På 70-tallet fantes det 158 fødeinstitusjoner i Norge mot 51 i dag, og sommerstenging av fødesteder under ferieavvikling ser nå ut til å ha blitt en regel.

Det er i fylker med størst avstand mellom sykehusene flest ikke når fram. I Finnmark når én av 60 fødende ikke fram tidsnok. Ambulansepersonell er ikke kvalifiserte fødselshjelpere, og de melder at de ofte føler seg utrygge i møtet med fødende kvinner. Luftambulanse er heller ikke pålitelig som akutthjelp, og i enkelte regioner utføres bare tretti prosent av oppdragene på grunn av vanskelige vind og værforhold.

Fødende under transport har ikke har tilgang til smertelindring under fødselen ved behov, eller fosterovervåkningen en fødeavdeling kan tilby. Det er nærmest fysisk umulig å tilby adekvat fødselsomsorg i en bil der alle er fastspent. Krav om jordmorfølge ved over 90 minutter reisevei til fødested, etterleves også bare unntaksvis. Dette organiseres kun i 20 prosent av kommunene.

Ingen bevis for at sentralisering fungerer

Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere. Det finnes ingen bevis for at det har skjedd. Barna som blir født før mor rekker fram til sykehuset har dobbelt så stor risiko for å dø i forbindelse med fødselen, konkluderer forskningsrapporten til overlege Bjørn Gunnarson. Forsker Hilde Engjom viser til at sentraliseringen gir en økning i risiko for mødredødelighet og større regionale forskjeller på fødetilbudet.

Fagmiljøet og befolkningen mobiliserer derfor kraftig mot regjeringens forslag om ytterligere kutt i fødetilbudet og akuttberedskapen i distriktene. Jordmorforbundet mener landets myndigheter bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar den forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg uavhengig av hvor de bor.

Den norske fødselsomsorgens utfordringsbilde står likevel i skarp kontrast til utfordringene vi ser internasjonalt. Hver dag dør omlag 800 kvinner og mer enn 8000 nyfødte på grunn av komplikasjoner i svangerskap og fødsler. I tillegg er det på årsbasis nesten tre millioner dødfødsler. På verdensbasis føder i gjennomsnitt en av tre kvinner uten hjelp fra jordmor, mens to millioner føder helt alene. I utviklingsland er komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel den største dødsårsaken blant kvinner i reproduktiv alder.

Skal vi redusere barnedødeligheten, er det de nyfødte og spesielt de premature barna som må reddes. Da trengs flere jordmødre og helsearbeidere. Utdanning av helsepersonell bør derfor være en hovedprioritet for verden framover.

Tilgjengelige jordmødre

Grunnlaget for vår egen helse skjer i mors liv og ved en trygg fødsel. Det aller viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve er å sikre at jordmor er tilgjengelig i svangerskap, fødsel og barsel. I dag feires den internasjonale jordmordagen verden over. Vi hyller verdens jordmødre som hver og en gjør en uvurderlig innsats for å redde kvinners og barns liv.

La oss ivareta våre fødende kvinner minst like godt som kyrne våre.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder