TO AV KRONIKKFORFATTERNE: De er kritiske til måten UDI avgjør om en asylsøker er under eller over 18 år på. Ellen Annexstad i Norsk Barnelegeforening (i hvitt) og leder Lil-Sofie Ording i Barnerøntgenforeningen. Foto: Trond Solberg , VG

Debatt

Alderstesting av asylsøkere: Et medisinsk skjelett i skapet

5000 personer som oppgir å være under 18 år og uten
omsorgspersoner søkte asyl i Norge i fjor. Men vi har ingen gode metoder for aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ifølge UDI har 4950 personer som oppgir å være under 18 år og uten omsorgspersoner søkt asyl i Norge fra januar til november i fjor. Dette er en dramatisk økning fra 2014, og antallet forventes å stige ytterligere i 2016. Mindreårige asylsøkere har særskilte rettigheter i henhold til FNs Barnekonvensjon. I vurdering av troverdighet og beskyttelsesbehov, plikt til identitetsavklaring, tilbud om innkvartering, rett til bistand, og eventuell uttransportering skal barneperspektivet stå sentralt.

FN har anslått at det fødes 51 millioner barn uten papirer hvert år. Papirer kan mistes på flukt, og lar seg ikke alltid erstatte i land preget av kollaps. Vi må også forholde oss til at enkelte forsøker å utnytte barnas særskilte rett til vern ved bevisst å oppgi feil alder. De fleste som ikke kan dokumentere sin alder blir underlagt medisinsk aldersundersøkelse.


Man burde forvente at metodene som benyttes til avklaring av alder er presise. Slik er det ikke.

Myndighetene har rett og plikt til å kontrollere legitimiteten til personer som – uten dokumentasjon - hevder å være under 18 år. Samtidig må rettsikkerheten til de ungdommene som har et reelt beskyttelsesbehov ivaretas. Denne balansen er vanskelig. Det er derfor viktig å holde innvandringspolitiske hensyn adskilt fra spørsmålene om legenes rolle i arbeidet med aldersavklaring og gyldighet av metodene som benyttes.

Bekymringsfull praksis

Dersom det er tvil om oppgitt alder er korrekt, kan en asylsøker anmodes om å la seg undersøke med hjemmel i Utlendingsloven. Undersøkelsen har siden 2009 bestått av undersøkelse og røntgen av tenner samt røntgen av hånden for fastsettelse av skjelettets modning. Undersøkelsene suppleres av enkle helseopplysninger. Resultatene vurderes av barnelege, og konklusjonen formidles til UDI i form av sannsynlighet for alder over eller under henholdsvis 18 eller 15 år.

Fra november 2015, med bakgrunn i den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere, har UDI besluttet å forenkle aldersundersøkelsen, slik at plassering i ordinært eller skjermet ungdomsmottak baseres på røntgen av hånden alene.

Ikke personens faktiske alder

Skjelettet anlegges som brusk i fosterlivet, og forbenes gradvis gjennom barndommen etter et bestemt mønster. Ved vurdering av skjelettets modning sammenligner man røntgenbilde av venstre hånd med referansebilder som representerer gjennomsnittlig skjelettmodning ved ulike aldre. Vekstsonene er ifølge referansebildene hos gjennomsnittet lukket ved 18 år hos jenter og ved 19 år hos gutter. Skjelettet anses da som ferdig utvokst.

Referansebildene er samlet i Greulich & Pyle’s Radiographic Atlas of Skeletal Development of the Hand and Wrist, basert på røntgenbilder av friske, hvite middelklassebarn i Ohio, USA i perioden 1931 – 1942.


Atlaset brukes for utredning av vekstforstyrrelser og i en viss grad for å anslå forventet slutthøyde. Metoden ble utviklet for å vurdere skjelettets modning i forhold til kjent faktisk alder og er ikke validert for bestemmelse av faktisk alder basert på skjelettmodning.

Tolkning av røntgenbildene krever erfaring hos røntgenlegen, og i vurderingen er det rom for skjønn. Noen av bildene, særlig ved alder 17 og 18 år, er svært like.

Barn vokser i ulik takt, og er ferdig utvokst til ulik tid. Variasjonen i skjelettmodning er særlig bred i alderen 16 - 18 år. Eksempelvis er standardavviket for gutter 17 år beregnet til 15 måneder. Det betyr at to av tre som får fastslått skjelettalder 17 år vil være mellom 15,8 og 18,3 år gamle. 95 % av dem vil være mellom 14,5 og 19,5 år gamle.

Stor variasjon

Flere studier har vist at skjelettet modnes i ulikt tempo mellom ulike etniske grupper. Enkelte studier peker også på at variasjonen i modning i dag er enda større enn i USA på 1930-tallet, kanskje opptil fire år i hver retning. Det betyr at en gutt med fullt modnet håndskjelett kan være så ung som 14 år – eller så gammel som 22 år.


I tillegg til den naturlige variasjonen kan skjelettets modning påvirkes av ernæring, omsorgssituasjon, sykdom og medisiner. Vurdering av disse faktorene krever god kommunikasjon rundt personens sykehistorie og kompetanse innen barnemedisin. I dag innhentes helseopplysninger av UDIs saksbehandler, som ikke innehar slik kompetanse.

Faglig motstand

Etter bred høring i Legeforeningen konkluderte Sentralstyret i 2010 med at leger ikke bør delta i dette arbeidet, fordi metoden ikke er nøyaktig nok i forhold til formålet. I tillegg mener vi at prinsipper om frivillighet og informert samtykke ikke er ivaretatt, at helseopplysninger ikke er innhentet på tilfredsstillende måte, og at forståelse for metodens uegnethet ikke er god nok.

Den faglige motstanden finnes ikke kun i Norge. Den europeiske barnelegeforeningen har nylig anbefalt barneleger å ikke delta i aldersbestemmelse ved røntgen.


Flere land unnlater å bruke røntgen av hånden ved aldersvurdering nettopp på grunn av metodens uegnethet. Vårt standpunkt er med andre ord lite kontroversielt i medisinskfaglige kretser.

Leger forvalter mange oppgaver som sakkyndige på oppdrag fra myndighetene. Ved slike oppdrag har vi imidlertid et stort ansvar. Ifølge våre etiske regler må legen ikke bruke medisinske metoder hun finner faglig ukorrekte. Legen skal bygge sin gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og (…) ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Ifølge Rådet for Legeetikk er dette særlig viktig når legen er involvert i spørsmål der interessene til utsatte individ eller grupper kommer i konflikt med samfunnsinteresser.

Mangel på en god metode for aldersbestemmelse kan ikke legitimere bruk av en metode som er uegnet til å skille voksne fra barn. Til det er konsekvensene altfor store for et barn som urettmessig får sin alder endret av myndighetene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder