KOMPLETT: Modell av et komplett kreftsykehus ved Radiumhospitalet. Det firkantede bygget i midten er det foreslåtte klinikkbygget, som gjør Radiumhospitalet til et komplett kreftsenter. Den avbildede modellen ble fjernet dagen før Helseministeren kom på bersøk. Foto: Per Marius Didriksen Foto: ,

Debatt

Kronikk: Hvor er politikerne?

Striden om fusjonen av Oslo-sykehusene (Radiumhospitalet,
Rikshospitalet, Ullevål, Aker) er i en avgjørende fase. Yngve Kvistads poengterte kommentar (VG 17.1.) fremprovoserte et tilsvar fra OUS-direktør Bjørn Erikstein. Svaret hans var knapt egnet til å berolige.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

RUNE SLAGSTAD, Institutt for samfunnsforskning.

Hadde Yngve Kvistad lest direktørens redegjørelse for OUS-styret i desember, «basert på en omfattende høringsrunde og ekstern kvalitetssikring av vår idéfase-rapport», ville han ifølge Erikstein ikke hatt grunnlag for sin skarpe kommentar. Jeg vil si det motsatt: Hadde Kvistad hatt kjennskap også til Eriksteins redegjørelse, ville han, om mulig, vært enda mer foruroliget.

Massiv faglig kritikk

Rune Slagstad. Foto: ,

1. OUS-fusjonen er drevet frem av en gruppe byråkrater med en bemerkelsesverdig læringsresistens gitt aktørenes høye utdannelse. Også i VG hopper Erikstein glatt over den massive, faglige kritikk som i høringsrunden er kommet mot idérapporten «Campus Oslo». Det samme gjelder påpekningen fra den eksterne kvalitetssikring (OPAK/Metier) om at realistiske alternativ til rapportens premiss om full samlokalisering er mangelfullt utredet.

En viktig premiss for vedtaket om fusjon i 2008 var at den skulle være finansielt selvbærende; ifølge McKinsey ville den endog gi en årlig effektiviseringsgevinst på 800-900 millioner kroner. I 2011 sa Siri Hatlen opp som direktør da hun ikke fant prosjektet forsvarlig. Hvis ikke eier stilte opp med økonomiske ressurser - det trengtes 17,5 milliarder kr. -, måtte fusjonen sprenges.

Samme år påpekte Riksrevisjonen at helseforetakenes valg av utbyggingsalternativ, inklusiv OUS, var foretatt før utredninger var gjennomført. Riksrevisjonen så i en annen rapport «meget alvorlig» på at det i «omstillingsoppdraget» var «avdekket flere vesentlige og gjennomgående mangler». Bente Mikkelsen, direktør for Helse Sør-Øst, ble som kjent fjernet som følge av Riksrevisjonens rapport og sendt ut av landet. Riksrevisjonens anførsler er ikke hensyntatt i gjennomføringen av «Campus Oslo», fremhevet Overlegeforeningen i sin høringsuttalelse. Den var i likhet med uttalelsene fra Den Norske Legeforening og Oslo Legeforening kritisk til alternativet om full samling på Gaustad. Fagforbundet hevdet tilsvarende at full samling var «altfor omfattende» og «lite realistisk gjennomførbar».

I Eriksteins styreredegjørelse var fagmiljøenes kritiske høringssvar nevnt, men fullstendig ignorert i de videre anbefalinger. Høringsinstituttet er et demokratisk arrangement som skal sikre berørte parters innflytelse og derved gi bedre offentlige beslutninger. For OUS-ledelsen synes derimot det viktigste å være at høringsrunden gjennomføres - ikke hva den frembringer.

Hva er det politiske mandatet?

2. Erikstein forveksler samorganisering med samlokalisering. Tanken om bedre samorganisering av Oslo-sykehusene har bred politisk støtte. Det samme kan ikke sies om elefantsykehuset på Gaustad. «Dette er noe jeg har tenkt på i fire-fem år,» kunne Erikstein meddele offentligheten høsten 2012. Da OUS-styret et halvt år tidligere på direktørens initiativ hadde vedtatt å utarbeide en plan for OUS, var imidlertid ikke ett stort sykehus på Gaustad blant alternativene som skulle utredes. Jan Bøhler (Ap) har med rette etterspurt det politiske mandat for planen. Harald T. Nesvik, Frps parlamentariske leder, mener Helse Sør-Øst umiddelbart må «punktere luftslottet og utrede realistiske framtidsvisjoner til det beste for pasientene». Også Venstres leder Trine Skei Grande er imot Gaustad-prosjektet og vil i stedet rendyrke de fire Oslo-sykehusenes egenart i en modernisert form.

Venstre vil ifølge Erikstein med et slikt forslag bringe Oslo-prosessen «minst 10 år tilbake i tid». Det er å snu det hele på hodet. Erikstein har med sin trenering av høyst påkrevde nybygg ved Radiumhospitalet og på Ullevål bidratt til at hovedstaden de neste 10-15 årene vil få et langt dårligere sykehustilbud.

Skjønner ikke fagmiljøbygging

3. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at Radiumhospitalet, landets ledende kreftsykehus og et lokomotiv i norsk kreftforskning, er helt utelatt i «Campus Oslo». At denne internasjonale medisinske merkevare forvitrer som følge av fusjonsprosessen, synes ikke å bekymre Erikstein: «Jeg vil jo tro at omdømmet i stor grad knytter seg til navnet. Coca-Cola produseres jo mange steder i verden, men det er fortsatt Coca-Cola.» Slik taler en direktør uten forståelse for fagmiljøbygging.

I august 2014 sendte et samlet medisinsk fagmiljø ved Radiumhospitalet et opprop til Erikstein om å realitetsbehandle et nytt klinikkbygg på Montebello. Slik ville en få et unikt, onkologisk kompetansesenter med Ullern nye forskningsgymnas, en innovasjonsklynge som vil huse Kreftregisteret, et bygg for grunnforskning og et moderne stråleterapisenter med umiddelbar nærhet til et spisskompetansesykehus for kreft. I et innlegg i VG (26.1.) kan overlegene fortelle at Erikstein mer enn fem måneder senere fortsatt ikke har besvart henvendelsen. For han vil i stedet putte flere hundre millioner kroner inn i det kondemnable, legionella-infiserte gammelbygget. Er det fremtidsrettet sykehuspolitikk?

Det hører med til historien at modellen av det foreslåtte klinikkbygget, bekostet av Radiumhospitalets Legater, på ordre fra OUS-ledelsen ble fjernet fra Radiumhospitalets foajé i desember i fjor - dagen før helseministeren kom på besøk.

Motarbeider legevakt

4. Erikstein har lenge motarbeidet at hovedstaden skulle få en tidsmessig storbylegevakt på Ullevål. Ifølge «Arealutviklingsplan 2025», utarbeidet under Hatlen, skulle to viktige bygg reises ved Ullevål i løpet av få år: et stort sengepostbygg og en storbylegevakt. Storbylegevakten skulle bygges slik at den ble tilknyttet det nye akuttmottaket (åpnet i fjor, prislapp ca.500 millioner kroner). Oslos helsebyråd Øystein Søreide (H) kunne i den forbindelse bekrefte at for noen år siden var alt klart til å sette spaden i jorden, men at prosjektet fikk en bråstopp. Begge prosjektene ble stanset av Erikstein kort tid etter at han var tiltrådt. Nå har en styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune og OUS igjen enstemmig foreslått en legevakt på Ullevål, med støtte fra helsebyråden og det medisinske fagmiljø. Men direktøren fortsetter sin obstruksjon av hensyn til luftslottet på Gaustad.

En realisering av storbylegevakten i tråd med Høyre-byrådens ønsker er på grunn av Erikstein allerede flere år forsinket. Forsinkelsen har gjort at kommunen i mellomtiden har måttet rehabilitere de for lengst utdaterte lokalene i Storgata for flere hundre millioner kroner.

Høie må reagere

5. I dagens helsenorge er politikerne langt på vei redusert til saksbehandlere for politikkutformende byråkrater. Eriksteins Gaustad-drøm, anslått til vel 40 milliarder kroner, er et offentlig utbyggingsprosjekt uten historisk sidestykke: et gigantsykehus planlagt som del av en helt ny bydel. Men er det ikke noe som skurrer litt, når en sykehusdirektør som ikke evner å holde orden i eget hus, via sitt styre gir seg selv i oppdrag å opptre som byplanlegger?

Opposisjonspolitikeren Bent Høie ville ta makten fra «de ansiktsløse byråkrater». OUS vil bli en test på om det også er en ambisjon for regjeringspolitikeren Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder