HELSE: – Pasientene, ikke minst de aller svakeste, skal oppleve sammenhengende tjenester enten de får hjelp av sykehuset eller kommunen de bor i, skriver Bent Høie etter VGs avsløringer. Foto: Krister Sørbø

Debatt

De sykeste skal ikke være kasteballer

En kjede er aldri sterkere enn det svakeste leddet. Selv om vi har en av verdens beste helsetjenester, er det dessverre noen pasienter som blir kasteballer i systemet. Klarer vi å gi et helhetlig tilbud til de aller svakeste pasientene, klarer vi alt.

BENT HØIE, helseminister (H)

Det er ingen tvil om at samhandlingsreformen, som hadde de aller beste intensjoner, ikke har fungert optimalt. Når vi er ferdig behandlet på sykehuset, er det ofte behov for videre behandling, enten i eget hjem eller andre pleie- og omsorgstilbud. Det er i disse overgangene at det ofte kan svikte. Det går utover de svakeste og sykeste. Sykehusene og kommunene ser for ofte på hverandre som parter i stedet for som partnere. Det er «ditt og mitt» ansvar, istedenfor «vårt». Vårt felles ansvar for helheten i pasientforløpene.

VG spesial: Milliardbøtene

VG har skrevet om eldre pasienter som er blitt transportert hjem fra sykehuset midt på natten og om døende som blir sendt hjem til kommunen slik at sykehuset får frigitt en seng. VG har også dokumentert at sykehusene siden samhandlingsreformen ble innført har fakturert norske kommuner store summer for utskrivningsklare pasienter de ikke klarer å ta imot.

les også

Når pasienten blir taperen

Dette vil vi gjøre noe med. Sammen med KS etablerer vi nå 19 nye helsefellesskap mellom sykehusene og kommunene. Ett for hvert helseforetak med tilhørende kommuner. Målet er at de følger opp pasientene bedre i et tettere samarbeid.

Fredag legges stortingsmeldingen Nasjonal helse og sykehusplan fram. Helsefellesskapene er et av hovedgrepene her.

Gjennom helsefellesskapene skal sykehusene og kommunene sammen planlegge og utvikle en mer enhetlig helsetjeneste for sårbare pasientgrupper. Helsefellesskapene gir et mer likeverdig partnerskap mellom kommuner og sykehus. Både ledere og helsepersonell i sykehusene og kommunene må jobbe sammen for å sikre trygge og gode pasientforløp.

Dersom det skjer svikt, skal helsefellesskapet rydde opp sammen. 

Når sykehus, fastleger og kommuner samarbeider om de aller svakeste pasientene, blir det færre innleggelser og medisinske kriser, dødeligheten går ned og livskvaliteten opp.

les også

Regjeringen oppretter 19 nye «helsefelleskap»

Dette er dokumentert med pasientsentrerte helsetjenesteteam i Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge har sammen med fem kommuner etablert felles tverrfaglige pasientsentrerte helsetjenesteteam. Formålet er å styrke helsetjenesten til skrøpelige eldre med sammensatte og kroniske sykdommer.

Skrøpelige eldre er nettopp en av de fire pasientgruppene helsefellesskapene skal prioritere. De andre er barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet og personer med flere kroniske lidelser. Pasienter med store og sammensatte behov, som i dag opplever å bli kasteballer mellom sykehus, kommune, hjem og ulike institusjoner.

I pasientens helsetjeneste skal ikke pasienter være kasteballer mellom sykehuset og kommunen. De skal heller ikke oppleve overgangene som utrygge. Samarbeidet mellom sykehusene og kommunene må fungere så ikke syke pasienter blir tapere.

Den nye helse- og sykehusplanen viser retning for innholdet i helsetjenestene de neste fire årene. Vi har et godt utgangspunkt å bygge videre på. Internasjonale sammenlikninger viser at helsetilstanden i Norge er god.  Barn som fødes i dag kan forvente å leve til de nærmer seg 83 år. Det er åtte år mer enn i 1970. Eldre har bedre helse enn før. Tre av fire i aldersgruppen 65-79 år rapporterer om god eller svært god helse. En fersk rapport fra OECD viser at vi bruker mer penger på helsetjenesten enn de fleste andre land. Antall leger og sykepleiere per innbygger er helt i toppsjiktet.

Både helsepersonell og pasienter forventer høy kvalitet på tjenestene. Det gjør jeg også. Pasientene, ikke minst de aller svakeste, skal oppleve sammenhengende tjenester enten de får hjelp av sykehuset eller kommunen de bor i.

Det er pasientens helsetjeneste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder