LANDSMØTE: I dag samles Fellesforbundet og leder Arve Bakke til landsmøte. – Hovedinntrykket fra en ny undersøkels er at det finnes et stort, ubrukt potensiale der ute. Tillitsvalgte og ledelse er ikke flinke nok til å bruke de redskapene som finnes, skriver kronikkforfatterne. Foto: Trond Solberg , VG

Debatt

Tillitsvalgte har ubrukte redskaper

I dag samles Fellesforbundets landsmøte. Forbundet
har stolte tradisjoner med samarbeid på arbeidsplassene. På delegatbordene ligger det imidlertid en ny undersøkelse som viser at redskapene ikke er flittig nok i bruk.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over fire år gammel

SISSEL TRYGSTAD, FafoKRISTIN ALSOS, FafoINGER MARIE HAGEN, FafoRAGNHILD STEEN JENSEN, Fafo

Tillitsvalgte på arbeidsplassene er bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen. De skal ivareta medlemmenes interesser, være vaktbikkje, men også medspiller for arbeidsgiver lokalt. Tillitsvalgte bidrar til en rimelig fordeling av «goder og plikter», og kan arbeide for at arbeidsplassene sikres på sikt. Et godt og tillitsfullt samarbeid er ikke minst viktig i nedgangstider, slik vi nå ser i deler av industrien.

Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at det finnes et stort, ubrukt potensiale der ute. Tillitsvalgte og ledelse er ikke flinke nok til å bruke de redskapene som finnes.

Lav kunnskap

Så hvordan fungerer egentlig dette partssamarbeidet lokalt?

Det var under forrige landsmøte i Fellesforbundet, i 2011, at det kom forslag om å undersøke «hvor sterkt den norske modellen og bedriftsdemokratiet står i næringslivet». Selv om det lokale partssamarbeidet ses på som svært viktig i den norske modellen, så vet vi ikke så mye om hvordan dette faktisk fungerer. Det er særlig lav kunnskap om forholdene i mindre virksomheter og i bransjer utenfor industrien. Dette var bakgrunnen for at Fafo, på oppdrag fra LO, har gjennomført en større undersøkelse innenfor bransjer der Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har medlemmer.

De tillitsvalgte mener ledelsen har blitt mer toppstyrte og byråkratisk de siste årene, særlig i utenlandske konsern.

Nesten tre av ti tillitsvalgte har aldri formelle møter med sin arbeidsgiver, og har sjelden eller aldri uformelle samtaler med sin nærmeste leder heller. Tillitsvalgte i handelen og i hotell og restaurant er de som i minst grad har formelle og uformelle treff med arbeidsgiver. Og, ikke uventet, står det dårligst til i de minste klubbene. Tillitsvalgte i industri og bygg deltar i større grad enn andre i denne type møter og samtaler

Halvparten av de tillitsvalgte som var med i undersøkelsen hadde vært med på store omorganiseringsprosesser de siste to årene. Men, det var bare to av ti som svarte at de hadde deltatt i disse prosessene – fra begynnelse til slutt.

Tid og kompetanse

En viktig forutsetning for at tillitsvalgte skal kunne skjøtte sine verv, er at det tilrettelegges for fagforeningsaktivitet. Det dreier seg blant annet om tid til å utføre oppgaver og til å skolere seg i lov- og avtaleverk. Her finner vi store forskjeller mellom bransjene. Mens en drøy halvpart av tillitsvalgte innen industrien svarer at det i stor eller ganske stor grad tilrettelegges, er den tilsvarende andelen i varehandelen kun drøye 20 prosent.

Mange som ikke har de avtalebaserte ordningene på plass

Det er også variasjoner i hvilke formelle møteplasser som finnes på virksomhetene. Flertallet av de tillitsvalgte svarer at det er verneombud og arbeidsmiljøutvalg på deres arbeidsplass. Men det er langt færre som har de avtalebaserte ordningene på plass. Kun 37 prosent av de tillitsvalgte på arbeidsplasser der Hovedavtalen setter krav om bedriftsutvalg, svarer at det finnes et slikt. Dette gjelder virksomheter med mer enn 100 ansatte.

Fravær av formelle møteplasser og samtaler behøver ikke nødvendigvis bety at forholdet mellom partene er dårlig. Noen steder går de ansatte rett til lederen med sine spørsmål og problemer (altså ikke via tillitsvalgte). I andre virksomheter kan det være slik at det formelle partssamarbeidet «forsvinner» i en hektisk hverdag, og at både leder og tillitsvalgt føler at de har få saker som de har behov for å diskutere.

Ønsker mer diskusjon

Mange tillitsvalgte etterlyser likevel diskusjoner rundt helt sentrale temaer for partssamarbeidet, som lønn og arbeidstid. Det er særlig tillitsvalgte innen handel og hotell og restaurant som vil ha mer av slike diskusjoner. Men også i industrien etterlyser 1 av 5 tillitsvalgte diskusjoner med ledelsen om arbeidstid, og 1 av 4 diskusjoner om lønn.

På arbeidsplasser der det holdes jevnlige møter, framhever både tillitsvalgte og ledere at dette er viktig for å bygge tillit mellom partene. Selv om man ikke alltid har så mange konkrete saker å diskutere, så møtes partene for informasjonsutveksling.

Dette kan bidra til at tillitsforholdet blir mer robust til å takle situasjoner som kan være krevende for samarbeidsforholdet, slik som nedbemanninger eller andre omstillingsprosesser.

Kan trygge framtida

I en tid med økende press på ansatte og virksomheter, og med stigende arbeidsledighet, er det viktig at redskapene for samarbeid brukes best mulig. Dette er redskaper som skal sikre tillitsvalgte og deres medlemmer deltakelse og innflytelse, og bidra til effektiv drift av virksomheten.

Bruk av de virkemidlene som lov- og avtaleverket byr på, kan være avgjørende for å klare nødvendig omstilling i tiden som kommer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder