SVARER: Erlend Wiborg. Foto: Trond Solberg

Debatt

Faktafeil gjør ikke folk sykere eller friskere, oppfølging og tiltak gjør

Maren Østbø skriver i mandagens VG, signert som journalist, at regjeringen ikke ser enslige forsørgere, at unge i etableringsfasen får livet satt på vent i påvente av Nav, og at regjeringen gjør dem sykere.

les også

Det regjeringen ikke ser, gjør oss sykere

ERLEND WIBORG, Leder av arbeids- og sosialkomiteen og stortingsrepresentant for FrP

Østbø viser store kunnskapshull om Nav, regjeringens tiltak mot utenforskap og arbeidsledighet, men sykeliggjør også enslige forsørgere. Mulig skyldes det ikke kunnskapshull, men av at Østbø ikke skriver som journalist, men som mangeårig aktivt medlem av Arbeiderpartiet. 

Østbø skriver at en som er syk kan få krav om deltakelse og aktivitet av Nav. Sykdom vurderes og behandles av lege. Mulighet for deltakelse i aktivitet vurderes i et samarbeid mellom lege, Nav og bruker. Ytelsene fra Nav er ulikt innrettet, med ulike krav om aktivitet, oppfølging og mål. Noen er helserelaterte. Andre gis til friske uten inntekt å leve av. Det er grunnmuren i velferdssamfunnet vi har – hjelp når en ikke greier seg selv.

les også

Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

Østbø velger så å sykeliggjøre enslige forsørgere og unge i «etableringsfasen». Det er vanskelig å se belegg for en slik påstand. De fleste unge mennesker tar utdanning og etablerer seg uten bistand fra Nav. Av de som faller utenfor er det etablert gode og målrettede tiltak for å hjelpe de tilbake. Oppfølging av ungdom tilknyttet Nav er intensivert, og stadig færre faller ut av skolen. Saksbehandlingstiden går ned.

Enslige forsørgere kan få overgangsstønad, men den er ikke helserelatert. La meg understreke for Østbø at det å være enslig forsørger er ikke å være syk, men enslig. Overgangsstønad gis til friske, enslige forsørgere for å sikre inntekt mens de deltar i aktivitet som utdanning eller andre tiltak, for å kunne få arbeid og bli selvforsørget.

Helserelaterte ytelser er ikke knyttet til sivilstatus. Østbø skriver at det er blitt betraktelig vanskeligere å få uføretrygd for dem som trenger det. Regjeringen har fulgt opp uførereformen Arbeiderpartiet selv la frem i 2011, vedtatt av et enstemmig Storting. Reformen ga økt netto trygd for de fleste uføre. Det er nå mer lønnsomt å kombinere arbeid og trygd enn før. Flere får også glede av tilrettelagt arbeidsplass (VTA), ettersom regjeringen har styrket satsningen betydelig.

les også

Høyre slår tilbake om fødselstilbud: – Sp svikter Norges kvinner

Så til arbeidsavklaring. Vilkår for arbeidsavklaringspenger (AAP) er justert fordi det var nødvendig for å sikre rett og tettere oppfølging av de som er syke, en effektiv og god avklaring mot arbeid eller uføretrygd. AAP-ordningen var i ferd med å uthules, ved at mange ble gående i årevis uten avklaring. AAP er og har siden innføringen vært ment som en midlertidig ytelse, ikke som alternativ til uføretrygd. Mange mottok også AAP uten at det var egen helse som var årsak til manglende arbeid. Blant annet var det manglende norskkunnskaper, men også unge med lettere psykiske plager. De skal selvsagt ha hjelp, men på annen ytelse og med annen oppfølging. 

Rett bistand, til rett tid – slik også Østbø synes å være opptatt av. 

Det er vanskelig å ta Østbøs mange angrep seriøst når det er så mange faktiske feil og et virvar av synsing. Faktafeil gjør verken folk sykere eller friskere. Rett ytelse, oppfølging og tiltak gjør. 

Regjeringen er opptatt av høy arbeidsdeltakelse og å stimulere til investeringer i næringsliv. Jeg tillater meg å minne om at disse «suksessfulle bedrifter og mennesker regjeringen løper etter», er det som er forutsetninger for velferdsordningene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder