ADVARER HØIE: – Sett ikke kvinners og barns liv og helse i spill med flere kutt i fødselsomsorgen, skriver kronikkforfatteren.

ADVARER HØIE: – Sett ikke kvinners og barns liv og helse i spill med flere kutt i fødselsomsorgen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jordmorforbundet

Debatt

Jo, regjeringen sentraliserer og kutter i fødetilbudet

Folket protesterer kraftig mot stadige kutt i fødselsomsorgen! I løpet av de siste tre årene har 1090 mødre født før de når fram til fødestedet.

HANNE CHARLOTTE SCHJELDERUP, leder i Jordmorforbundet NSF

Forskning viser at de fleste kvinner opplever slike fødsler som skremmende og dramatiske. I 2009 passerte Norge grensen for antallet fødesteder med akuttfunksjoner i Norge basert på WHO anbefaling.

Fødende har fått 140 fødeinstitusjoner færre i landet i løpet av en relativt kort tidsperiode. I 1967 var det 182 fødeinstitusjoner i Norge. Nå har vi kun 45 fødesteder igjen. En studie fra 2014 viste at risikoen for å ikke rekke fram til sykehuset ved fødsel har økt i alle fylker de siste 30 årene og er doblet på landsbasis i samme periode. Flere kvinner har fått lengre reisevei til nærmeste fødested, og flere skal det bli.

les også

Bent Høie: - Vi sentraliserer ikke fødetilbudet

Høie hevder at han ikke sentraliserer fødetilbudet i VG, dette er feil. Sykehusene underfinansieres kraftig, og helseministeren har sørget for at Mosjøen og Oddas fødetilbud er lagt ned for å spare helsekroner. Jordmorforbundet krever at de få lokalsykehusene med fullverdige fødetilbud vi har igjen må bevares for å sikre befolkningens rett til et likt helsetilbud og forsvarlig helsehjelp. Nå er både Kristiansund, Brønnøysund, Gjøvik og Sandnessjøens fødeavdelinger nedleggingstruet. I tillegg stenger regjeringen fødestedene i Narvik, Gjøvik, Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund denne sommeren, og nær 300 gravide med termin i tidsrommet rammes.

Risiko for fødende kvinner og baby øker med lang reisevei i fødsel. Forsker Bjørn Gunnarsson fant at over 6000 barn har i løpet av en 15 års periode blitt født utenfor sykehus i Norge. I dag føder nær 400 norske kvinner årlig ufrivillig før de når fram til kvalifisert fødselshjelp. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere, men barna som blir født før mor rekker fram til fødested har økt risiko for å dø i forbindelse med fødselen konkluderer Gunnarson.

Forsker Hilde Engjom viser til at sentraliseringen gir en økning i risiko for potensielt livstruende komplikasjoner for førstegangsfødende, og at risiko øker parallelt med avstand. Hun fant også store regionale forskjeller på fødetilbudet. Det er i fylker med de største fødeklinikkene, og der det er størst avstand mellom sykehusene flest fødende ikke når fram. Fylker som Akershus, Sogn og Fjordane, Finnmark og Sør-Trøndelag peker seg ut i negativ retning de siste årene. Når en fødsel skjer ufrivillig utenfor fødested er det ikke alltid kyndig personell tilstede, og nødvendig utstyr kan mangle. Krav om jordmorfølge ved over 90 minutter reisevei til fødested etterleves tilfeldig. Siste kartlegging viser at følgetjeneste med jordmor organiseres i 20 prosent av landets kommuner.

les også

Høyre slår tilbake om fødselstilbud: – Sp svikter Norges kvinner

Ambulansepersonell er ikke kvalifiserte fødselshjelpere. De melder at de ofte føler seg utrygge i møtet med fødende kvinner. Luftambulanse er heller ikke pålitelig som akutthjelp, spesielt vinterstid i enkelte regioner på grunn av tidvise vanskelige vind og værforhold. Fødende under transport har ikke tilgang til smertelindring under fødselen ved behov, eller fosterovervåkningen en fødeavdeling kan tilby. Det er nærmest fysisk umulig å tilby adekvat fødselsomsorg i en bil der alle er fastspent. Folkehelseinstituttet påpeker at det er grunn til å tro at det er mulig å redusere andelen dødfødte i Norge ytterligere, når vi sammenligner tallene våre med tall fra andre nordiske land.

Fødetilbudet for landets familier bygges ned i raskt tempo På ti år har den gjennomsnittlige liggetida etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i dag. Kort liggetid på sykehus, kombinert med for få kommunejordmødre som skal ivareta barseloppfølging av nybakte mødre og nyfødte hjemme, gir et gap i oppfølging av mor og barn rett etter fødsel. Kun tre av ti får hjemmebesøk av jordmor i løpet av de første tre dagene som de har krav på når de reiser hjem fra sykehus rett etter fødsel. I dag må 56.000 fødende, barselkvinner og nyfødte dele på kun 464 kommunejordmødre. Regjeringens jordmorsatsing går for sakte. Jordmødrene på sykehus erfarer for stort press i perioder, spesielt på de største fødeklinikkene. Flere kvinner i aktiv fødsel blir avvist på døren på fødeklinikkene, eller får ikke komme inn tidsnok ved ønsket fødested. Fødende står fram i avisen og forteller at de ikke får slippe inn for å føde trygt ved sykehus i Oslo, selv om det var rett før hun skulle føde. Avdelingen hadde ikke nok jordmødre til å ivareta henne. Som førstegangsfødende ble hun sendt videre til et annet sykehus, uten jordmorfølge, og fødte rett innenfor døra.

les også

En jordmors bekjennelser: Ikke legg ned én fødeavdeling til!

Det spares også i barseltilbudet. Syv (av 28) barselsenger stenges nå for å spare penger på kvinneklinikken på St. Olavs Hospital. Fødeavdelingen er bygget for 2800 fødsler, mens de i realiteten tar imot 3600-4000 fødsler i året. Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her i landet. Det påpekes at jordmordekningen er urovekkende dårlig, noe som fører til lovbrudd med for dårlig oppfølging av mor og barn. Høie understreker at norske kvinner er mer fornøyd med fødselsomsorgen i 2017 enn ved sist undersøkelse i 2011.

Helseministeren hopper galant bukk over at det faktum at kvinner som har født under transport, eller erfart at barnet døde under fødselen, er utelatt fra den siste undersøkelsen. Perinatalkomiteen har varslet om at for kort liggetid kombinert med jordmormangel i kommunene har ført til økt forekomst av alvorlige hendelser i landets største helseregion. Befolkningen mobiliserer kraftig med bunadsgeriljaen i front mot regjeringens forslag om ytterligere sparekutt i fødetilbudet.

Grunnlaget for vår helse skjer i mors liv og ved en trygg fødsel. Det aller viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve fødsel er å sikre fødende nærhet til fødested, og tilgjengelig jordmor i svangerskap-, fødsel og barseltiden. Sett ikke kvinners og barns liv og helse i spill med flere kutt i fødselsomsorgen!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder