Foto: Roar Hagen

Kommentar

Italiensk salat

Italia har god grunn til å be mulla Krekar utlevert, og Norge har gode grunner for å etterkomme kravet. Men er det godt nok for å sette ham på første fly?

Anken av varetektsfengslingen i Oslo tingrett onsdag er bare en forsmak på hva som vil komme.

Mens nordmenn flest gjerne reiser til Italia, vil ikke denne karen til støvellandet for sitt bare liv. For Najmuddin Faraj Ahmad er ikke som nordmenn flest. Han er mulla Krekar. Han stoler ikke på at han vil få en rettferdig behandling, og har motsatt seg å møte opp i italiensk rett på ordinære vilkår.

Krekars advokat Brynjar Meling mer enn antyder at saken mot mulla Krekar er et politisk komplott. Det er en alvorlig anklage, og fryktelig tøvete, dessuten, når han hevder at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lar seg bruke til å oppfylle Frps valgløfter.

les også

Mulla Krekar varetektsfengsles i fire uker

PST driver selvfølgelig ikke valgkamp for noen. Dessuten har alle partier som har sittet i regjering de siste 17 årene – det innbefatter omtrent hele Stortinget – hatt utsendelse av mulla Krekar på sin dagsorden.

Men når det er sagt: Statsminister Erna Solberg (H) må ha gode svar når hun skal forklare hva norske og italienske myndigheter har snakket om, hvis det er slik at problemet Krekar er forsøkt løst på statssekretærnivå, som det også hevdes. I 2016 avslørte NRK at daværende statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i 2014 hadde hatt samtaler med sin italienske kollega Cosimo Ferri fra det sosialdemokratiske partiet PD. Notater fra møtet i Roma skal bekrefte at mulla Krekar var et konkret tema som ble drøftet.

les også

Krekar ute når tiden er inne

Den som fulgte hvordan Italias statsminister Silvio Berlusconi i sin tid blandet kortene i maktfordelingskabalen for å redde seg selv og egne interesser, vet at enkelte gjerne lar jus trumfe politikk.

Det er likevel ikke slik norske politikere opererer. Ikke italienske heller, for den del. Berlusconi måtte som kjent gå, ribbet for troverdighet, og dagens forsøk fra populistregjeringens visestatsminister Matteo Salvini på å overstyre domstolene når han får lovverket mot seg, har falt til jorden. Domstolens suverenitet er like sterk i Italia som i Norge.

Så det er vanskelig å se at Krekar-saken til syvende og sist skal kunne få en annen utgang enn den juridiske. Den blir i neppe i mulla Krekars favør, uansett. Men det vil ta tid.

les også

KOMMENTAR: Krekar kan bli i Norge. Lenge.

Til VG sier Erna Solberg at «Italienske myndigheter har begjært Krekar pågrepet med henblikk på utlevering til Italia». Og at «Krekar kan begjæres utlevert til Italia uten at den italienske dommen er rettskraftig». Det har hun formodentlig rett i. Men ingen utleveringsbegjæring kan imøtekommes uten at norske domstoler – antagelig i alle tre instanser, kjenner vi advokat Meling rett – har gitt sitt samtykke.

Akkurat det har de gjort før, det kan skje igjen. Det kan ta inntil ett år. Når italienske justismyndigheter allerede nå varsler utleveringsbegjæring, kan det handle om taktikk. De har 40 dager på seg fra domsavsigelse til kravet må sendes. Samtidig kan det ta så mye som tre måneder å få skrevet ferdig dommen. Allerede nå vet vi at Krekar anker den. Når advokat Meling får lest domspremissene vil vi anta tilsvaret vil utløse nye runder i retten. Hvis anken har såkalt oppsettende virkning, slik juridisk ekspertise mener, kan Krekar trolig ikke utleveres før dommen er rettskraftig.

les også

Tilfellet Krekar

Neste slag vil antagelig stå i Corte di Asisse di Apello, appelldomstolen i Trentino. Dommen på 12 års fengsel var bare første instans. En italiensk rettssak varer i gjennomsnitt elleve år, og ankemulighetene er mange. I et rettssikkerhetsperspektiv har den tiltalte (i straffesaker) en hel rekke muligheter til å få saken prøvd i flere instanser, på forskjellige nivå og for ulike dommere. Alt etter utfallet i kommende rettsrunde, og hvordan denne dommen kan komme til å lyde, vil Krekar stå overfor nye alternativer til å ta saken videre. Og så videre.

Ved en mulig veis ende på høyeste nivå, den øverste kassasjonsretten – Corte suprema di cassazione – vil det ha gått mange år.

Rent teoretisk, hvis team Krekar står løpet ut, og rettskraftig dom ikke foreligger før i 2030 – hvor skal italienske myndigheter gjøre av ham i mellomtiden? Hvis han er å betrakte som uskyldig inntil endelig dom er avsagt, kan han plasseres i fengsel? I husarrest?

les også

VG mener: Endelig ut med Krekar

Italiensk rettspraksis har noen drøye unntak fra normal strafferettspleie, et skjerpet soningsregime kalt Artikkel 41-bis, som unntaksvis benyttes i de hardeste kriminalsakene, mot mafiatopper og terrorister. Hvis justisminister Alfonso Bonafede og innenriksminister Matteo Salvini mener at Krekar allerede kvalifiserer til dette, ligger mullaen tynt ant.

Italia har en historie med såkalte blyår på 70-tallet som har gjort myndighetenes kamp mot terrorisme til et hovedanliggende. Det er en grunn til at det ikke har vært terroranslag mot Italia på svært mange år. Italiensk kontraterror funker. Den handler om å nøytralisere terrorister før de rekker å handle. mulla Krekar må godtgjøre at hans befatning med terrormistenkte grupperinger ikke representerer en potensiell fare for Italias sikkerhet.

les også

Hvorfor har Italia unngått terror?

Samtidig har Italia nokså strenge regler for varetekt. Dersom de gjøres gjeldende for Krekar, har påtalemakten et problem. Maksimumsrammen er 6–12 måneder. Dersom det skulle påløpe behov for ekstra etterforskning, kan en dommer bestemme at varetekt kan forlenges til 18 måneder, men maks to år. I noen tilfeller kan retten innvilge utvidet varetekt hvis det er fare for at mistenkte flykter, begår ny kriminalitet eller ødelegger bevis.

Da Italia forrige gang begjærte mulla Krekar utlevert, ble kravet trukket tilbake nettopp fordi italienske myndigheter innså at det ikke ville være mulig å få en fellende dom innen normal varetektstid.

Det kan skje igjen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder