PAPPAPERM: – Nå er det snart valg. Mange fedre sitter nå på gjerdet og ser an hvilke partier som tør å jobbe videre for en likestillings- og familiepolitikk som faktisk inkluderer dem, skriver kronikkforfatterne. Foto: TEGNING: Roar Hagen VG

Delt foreldrepermisjon er til barnets beste

Delt foreldrepermisjon og delt omsorg vil ikke bare gagne likestillingen mellom foreldrene, men også barna og vårt samfunns framtid.

  • VG Debatt

Artikkelen er over to år gammel

CAMILLA FOSSUM PETTERSEN, forfatter av boka Samværssabotasje

GUTTORM GRUNDT, nestleder i Mannsforum

Tom Staavi uttalte i VG den 9. juli at Finans Norge støtter Barnefamilieutvalgets forslag om likedeling av foreldrepermisjon.

Staavi uttalte at mange vil mene at hvem som skal ta ut permisjon er et spørsmål man bør overlate til foreldrene selv, og at det derfor skal tungtveiende grunner til for å begrense foreldrenes mulighet til å fordele permisjonstiden. Staavi har fokus kun på likestillingen mellom mor og far, og hvilke samfunnsmessige gevinster denne likestillingen vil gi. En tungtveiende grunn Staavi ikke nevnte, er barnets beste.

Å øke fedrekvoten fra 10 til 20 uker vil ikke bare likestille mor og far. Det vil tilføre barna gevinster. Barn starter sin tilknytning til foreldrene tidlig. Forsker Kristin Berg Nordahl viste i sin doktorgradstudium fra 2014 at barn med fedre som var mye hjemme det første året, hadde mindre utagerende og aggressiv atferd som toåringer. Tidligere studier har vist at fedrekvoten er viktig for at barna skal bevare en god tilknytning til fedrene gjennom hele oppveksten og inn i voksenlivet.

Får bedre psykisk helse

Forskning har vist at barn som har like mye kontakt med begge foreldrene gjennom hele oppveksten utvikler bedre psykisk og fysisk helse, de får bedre skoleprestasjoner, de mestrer bedre sosiale relasjoner til venner, de begår mindre alvorlig kriminalitet (hvis de blir kriminelle) og de får selv barn senere , sammenlignet med barn som vokser opp med bare en omsorgsperson. Barn som mister kontakten med en av foreldrene sliter oftere med psykiske helseplager , enn barn som har mye kontakt med begge sine foreldre. Dette gjelder selv om barna bor i samme bolig med begge foreldrene, eller om de har delt bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen. Det er viktig for tilknytningen at barna har overnattingssamvær med sine fedre fra de er små.

Fordelene som mye omsorg fra begge foreldrene gir over tid, vil ha betydning for den nye generasjonen som vokser fram. Det vil være helt avgjørende at vi legger til rette for at kommende generasjoner kan utvikle seg til å bli de beste utgavene av seg selv og at de i størst mulig grad kan bidra til å gi noe tilbake til samfunnet i form av arbeid og betaling av skatt.

Selvstendig opptjening til foreldrepermisjon for fedre er et nødvendig grep. Menn tjener fortsatt i gjennomsnitt mer enn kvinner, men dette er i stor grad avhengig av yrkesvalg og arbeidstid. Familiens tapte inntekter må ikke komme i veien for at barna skal få viktig emosjonell omsorg fra begge sine foreldre, allerede fra første leveår. Det er vist at foreldre med høy inntekt og høy utdanning i større grad deler på omsorgen for barna. Økonomi må ikke forbli et vedvarende problem.

Fedrene må inkluderes

Det er på tide å innse at mor og far har viktige roller som utfyller hverandre, og at delt foreldreskap og delt omsorg – ikke bare det første leveåret, men også videre gjennom hele oppveksten, selv om mor og far skulle ønske å gå ifra hverandre underveis, ikke bare vil gagne likestillingen, men også barna og samfunnets framtid.

Staavi fokuserte på folks følelser. Forfatter Monica Isakstuen viser tydelig i sin roman Vær snill med dyrene hvor vanskelig det følelsesmessig kan være for en mor å dele på omsorgen for barna. Foreldre må i mange tilfeller bli flinkere til å sette sine negative følelser til side, og eventuelt få hjelp til å bearbeide sine følelser, slik at de ikke kommer i veien for hva som er det beste for barna.

Vi bør sikre at vi får til en mer helhetlig politikk, som verdsetter betydningen av mor og far gjennom delt foreldrepermisjon, men også delt foreldreskap – også etter at samlivsbruddet er et faktum – for barnets beste. Endringene som ble vedtatt i barneloven i mars i år, fremhever delt bosted som bostedsløsning for familier der foreldrene ikke bor sammen.

Det blir vel en stund til barneloven blir revidert på nytt – og i mellomtiden er det viktig at forvaltningen tar sitt ansvar i å hjelpe familier som reorganiseres. Familievernkontorer, BUFDIR, barnevernet og andre, må ta i bruk og omsette ny kunnskap, og ikke fortsette å dvele med 60-tallets tilknytningsteorier som ikke involverte far.

Nå er det snart valg. Mange fedre sitter nå på gjerdet og ser an hvilke partier som tør å jobbe videre for en likestillings- og familiepolitikk som faktisk inkluderer dem.

Les også

Mer om

  1. Barn og unge

Flere artikler

  1. Likedeling av foreldrepermisjonen vil likestille mor og far som omsorgspersoner

  2. Norsk foreldrepermisjon - et overgrep?

  3. Pappa kommer hjem

  4. Mann deg opp da, mann!

  5. Kva er ein god far?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder