I SKOLEGÅRDEN: Leken er for barna selve eksistensen, og nødvendig for at de skal trives, skriver Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Odin Jæger

Debatt

Lek og undervisning er ikke det samme

VG har den siste uka vist oss hverdagen til de yngste elevene i skolen. Kunnskapsministeren har tatt til orde for at elever i småskolen må ha tid til lek, og han peker på at leken i skolen har to sider: Lek kan fremme læring, men lek har også en egenverdi.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

STEFFEN HANDAL, leder i Utdanningsforbundet.

Dette er virkelig lovende signaler fra en statsråd fra Høyre. For de siste forslagene om senket skolestart, og mer formell læring i barnehagen kom nettopp fra hans parti. 

Det er mer enn 20 år siden våre seksåringer ble gjort til skolebarn. Disse aller yngste skolebarna ble lovet et skoletilbud hvor lek og læring skulle gå hånd i hånd. Likevel mener halvparten av lærerne at leken har alt for liten plass i småskolen i dag. Mange lærere vil hilse statsrådenes signaler velkommen, og det er vår jobb å virkeliggjøre intensjonen om en bedre hverdag for de yngste elevene.

les også

Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori

Hva er egentlig lek? I debatten sauses lek og læring sammen, og det er få som snakker om undervisning. Vi bør slutte å snakke om lek og læring – og heller snakker om lek og undervisning. Læring finnes i begge. 

Undervisning er aktivitet som er planlagt, gjennomført og evaluert av lærere. Undervisningen tilrettelegges til ulike barn og barnegrupper, med det formål at barn skal lære. Helst skal de lære det som beskrives i læreplanen. Metodene som velges er i siste instans lærernes domene, ikke politikernes.

les også

Skolestatsråd Sanner (H): Må være rom for lek i skolen

I debatten om første klasse florerer det av forslag til hvordan undervisningen kan bli til lek. Begrepene lekbasert læring, lekende læring og veiledet lek blir brukt om undervisningsaktiviteter som lærerne bør bruke, og som noen mener er effektive for små barns læring. Det er bra med slike metoder. Men gir det mening å kalle dette lek? Blir det lek når en lærer instruerer elever gjennom en hånddukke, eller når man dissekerer en frosk? Jeg mener at disse aktivitetene fortsatt er undervisning – planlagt, tilrettelagt og vurdert av lærere. 

Lek er ifølge lekforskerne en aktivitet som kjennetegnes ved at barn selv har initiativet i samhandlingen. Leken er frivillig, og barn kan gå inn og ut av samhandlingen. Leken er ikke ment å skulle tjene noe ytre formål. Barn leker ikke for å oppnå noe annet. Selvsagt vil barn likevel lære noe når de leker, men denne læringen kan ikke kontrolleres eller styres av verken lærere eller politikere. 

les også

Halvparten av lærerne: For liten tid til lek i førsteklasse

Noen vil mene at vi i skolen bare skal drive med undervisning, og at barna kan leke hjemme på fritiden. Jeg tror dette standpunktet er dårlig for barns livsmestring og helse. Jeg tror også paradoksalt nok at det er dårlig for barns læring. Det har alltid vært lommer og arenaer i skolen, hvor barna har hatt mulighet til å leke. Nytt i dag er at også disse lommene trues. Det finnes skoler hvor friminuttene er kortet ned til et minimum, og hvor de minste barna knapt får tid til å spise. Og den institusjonen som var ment som lekens arena, nemlig SFO, heter nå mange steder aktivitetsskole, og er preget av pedagogisk målrettet aktivitet. Hjemme har barna programmet fullt med fritidsaktiviteter og lekser. Er barns egen lek utrydningstruet?

FN er bekymret for akkurat dette og de roper et varsko. Barnekonvensjonen skal sikre barns rett til lek og fritid, og FN har pekt på at overdrevne ambisjoner hos voksensamfunnet er en trussel mot barns lek. I de rike, vestlige demokratiene er skolen i økende grad fanget inn i en konkurranselogikk, der elevenes prestasjoner settes i direkte sammenheng med samfunnets økonomiske utvikling.

les også

VG-undersøkelse: Aktiviteten synker når barna begynner på skolen

Politikere og lærere må kjenne sitt ansvar for å beskytte barns rett til lek, også i skolen. Politikere og forskere snakker om at det var for mye «formålsløs lek» i skolen etter reform -97, og at leken man observerte i skolen hadde preg av å være «lek for rekreasjon», og derfor ikke hørte hjemme i skolen. Men at leken er formålsløs og for rekreasjon, er jo nettopp kjennetegn på barns egen lek. Den som FN roper et varsku om at er truet. 

Leken er barnas egen måte å uttrykke seg på.  De viser omtanke, har konflikter, kjenner glede og sorg i leken. Leken er for barna selve eksistensen, og nødvendig for at de skal trives. Det ser ut som om vår kunnskapsminister har forstått dette: Vi har ingen rett til å begrense leken, selv når vi ikke vet om den tjener definerte kompetansemål!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder