MER SIKKERHET: Sikkerhetsutvalgets leder Kim Traavik overleverer i dag utvalgets rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. - Den helhetlige innretningen utvalget foreslår, vil legge grunnlaget for et høyere sikkerhetsnivå, bedre treffsikkerhet i hvem som omfattes av loven og en tydeliggjøring av ansvar og myndighet, skriver utvalgslederen. Foto: Odin Jæger VG

Debatt

Kronikk om Forsvaret: Samhandling for sikkerhet

Sikkerhetsutvalget overleverer i dag sin rapport til forsvarsministeren. Den anbefaler et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet, og styrket samhandling mellom ansvarlige aktører for å forbedre sikkerheten i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KIM TRAAVIK, Sikkerhetsutvalgets leder

Trusselbildet for Norge er betydelig skjerpet de senere år. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret og det er høy grad av uforutsigbarhet knyttet til hvordan den vil utvikle seg.

Terrorister, kriminelle nettverk og fremmede stater representerer trusselaktører som kan ramme Norge og norske interesser.

Få også med deg: Eks-terrorpolitisjef advarer mot mer terroransvar til Forsvaret

Ny sårbarhet

Sårbarheten i samfunnet er også i endring. Samfunnet blir stadig mer effektivt - ikke minst som følge av digitaliseringen i samfunnet. Denne utviklingen fører med seg mye positivt og fører på mange områder til bedre ressursutnyttelse og større robusthet. Samtidig medfører dette også nye sårbarheter. De nye sårbarhetene knytter seg særlig til økte avhengigheter mellom virksomheter i ulike samfunnssektorer og mellom offentlige og private virksomheter.

Les mer her: Full strid om terrorbekjempelse

Utfordringen med sårbarheter tilknyttet digitale tjenester skiller seg fra alt vi har stått overfor tidligere. Digitale tjenester preges av lange og uoversiktlige verdikjeder, og feil som oppstår et sted kan forplante seg i løpet av nanosekunder til en rekke andre virksomheter, tjenester og funksjoner.

Norge er blant de mest digitaliserte land i verden, og vi må derfor være i forkant når det gjelder å løse problemene.

Gjeldende sikkerhetslov skal forebygge terror, spionasje og sabotasje, og bidra til at konsekvensene blir så små som mulig dersom slike anslag likevel inntreffer. Loven er imidlertid i for liten grad tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon og en rivende teknologisk utvikling. I tillegg har det vært uenighet mellom tunge samfunnsaktører om hvordan loven skal anvendes. Dette har resultert i ulikt sikkerhetsnivå i ulike samfunnssektorer, noe en ondsinnet aktør vil kunne utnytte.

Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen oppnevnte Sikkerhetsutvalget for å utrede hvordan en fremtidsrettet sikkerhetslov bør se ut. Vi overleverer i dag vår rapport til regjeringen. Som det fremgår av utredningens tittel Samhandling for sikkerhet, fremheves behovet for styrket samhandling i vårt forslag.

Regjeringen: Ny fellesøvelse for politi og forsvar neste år

Stryket samhandling

Utvalgets forslag tar utgangspunkt i behovet for å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette er samfunnsfunksjoner som er nødvendige for å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform. Eksempler er funksjoner knyttet til de øverste statsorganenes handlefrihet, landets forsvarsevne og dets økonomiske trygghet. Fokuset på grunnleggende nasjonale funksjoner, medfører at lovens nedslagsfelt vil bli noe utvidet, særlig i de sivile samfunnssektorene. Samfunnsmessige endringer og en økende grad av gjensidige avhengigheter, gjør en slik utvidelse helt nødvendig.

Les også: Lettere for politiet å få hjelp fra Forsvaret

Styrket samhandling er påkrevet på flere områder. Det har vært en viktig avveining for utvalget å ivareta den enkelte samfunnssektors særegenheter og samtidig finne løsninger for å redusere sårbarheter på tvers av sektorer. Utvalget foreslår at departementene får det primære ansvaret for sikkerheten i egen sektor, herunder å kartlegge grunnleggende nasjonale samfunnsfunksjoner og deres avhengigheter, og å etablere riktig sikkerhetsnivå. Det legges samtidig opp til at Nasjonal sikkerhetsmyndighets rolle som forvalter av helhetsperspektivet i det forebyggende sikkerhetsarbeidet styrkes.

Utvalget har erfart at gode krefter ikke alltid trekker i samme retning. For å unngå at revirkamp skaper handlingslammelse, og går på sikkerheten løs, foreslår utvalget å opprette et tvisteorgan. Tvisteorganet skal veie ulike hensyn mot hverandre og finne løsninger til beste for samfunnet som helhet.

Forslaget innebærer også tettere samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste for å dele trusselinformasjon med virksomheter som omfattes av loven. Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal i samarbeid med de andre tjenestene tilrettelegge informasjon som setter sektormyndigheter og virksomheter bedre i stand til å forstå trusselbildet, og iverksette treffsikre sikkerhetstiltak.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Tydeliggjøring

Ved siden av tilrettelegging av trusselinformasjon foreslår utvalget at Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal ha en fremoverlent og tydelig rådgivende rolle i det utøvende sikkerhetsarbeidet. Utvalget mener det er mye å lære av de løsningene Storbritannia har valgt der sikkerhetsmyndighetene samarbeider godt med næringslivet om forebyggende sikkerhet.

Den helhetlige innretningen utvalget foreslår, vil legge grunnlaget for et høyere sikkerhetsnivå, bedre treffsikkerhet i hvem som omfattes av loven og en tydeliggjøring av ansvar og myndighet. Utvalget har lagt stor vekt på nødvendige rettsikkerhetsgarantier og ivaretakelse av personvernet i forslaget til ny lov.

Utvalgets forslag er ambisiøst, og forutsetter at ansvarlige myndigheter i fellesskap følger opp på forsvarlig vis. Samtidig må vi ha mekanismer på plass dersom dette mot formodning ikke skjer. Det påligger regjeringen som kollektiv et særlig ansvar for å påse at forebyggende sikkerhetsarbeid følges opp på en helhetlig måte. På det overordnede plan er utvalgets aller viktigste budskap en sterk oppfordring til styrket samhandling for sikkerhet.

Følg VG Meninger på Instagram ved å klikke her eller legge til @vgmeninger.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder