AMERIKANSKE SOLDATER: – Dersom det kan oppfattes at utstasjonering av en avdeling av USMC på Værnes er ett av flere tegn på at norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i nordområdene beveger seg i retning av større vekt på avskrekking av Russland, på bekostning av beroligelse, er det mitt syn at det er uklokt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Reuters

Debatt

Soldatene på Værnes

Det er ikke snakk om at stasjonering av 300 amerikanske soldater på Værnes er noe brudd på norsk basepolitikk. Om det er klok politikk, er et annet spørsmål.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

JACOB BØRRESEN, pensjonert flaggkommandør

Jeg vil gjerne knytte noen kommentarer til mine utsagn på Dagsrevyen i går, om stasjonering av 300 soldater fra United States Marine Corps (USMC) på Værnes.

Lange resonnementer blir ofte klippet bort når korte nyhetssaker skal utformes. Jeg har derfor behov for å utdype og presisere mitt synspunkt i denne saken.

Jacob Børresen.

1. Det er ikke snakk om at stasjonering av USMC på Værnes er noe brudd på norsk basepolitikk, rett og slett fordi basepolitikken er en selvpålagt norsk begrensning som ingen andre enn norske myndigheter har rett til å tolke. Dersom norske myndigheter erklærer at norsk basepolitikk ikke er til hinder for å stasjonere roterende tropper på Værnes for øvingsformål, så er det pr. definisjon slik.

2. Om permanent stasjonering av en avdeling av USMC på Værnes er klok politikk, er noe annet. Dersom det kan oppfattes som ett av flere tegn på at norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i nordområdene beveger seg i retning av større vekt på avskrekking av Russland, på bekostning av beroligelse, er det mitt syn at det er uklokt.

Les også: Tidligere sjef for e-tjenesten: – Regjeringens nedprioritering av Hæren har alvorlige konsekvenser.

3. Jeg mener prinsipielt at økt amerikansk øvingsvirksomhet i Norge er grunnleggende positivt. Men det ville vært fullt mulig å lage et opplegg for øvelser med USMC som ville framstått som helt uproblematisk, og knapt nok ville vært registrert i media.

4. Slik tiltaket har vært kommunisert og presentert, har det vært klart uheldig. Det er fordi:

a. Det har framstått som at en avdeling av USMC vil være fast stasjonert på Værnes, kamuflert som noe annet ved at personellet skal «rotere». USMC har sine forhåndslagre av materiell i denne regionen. Det er derfor nærliggende å oppfatte dette som et tiltak for å øke amerikansk reaksjonsevne i forhold til Baltikum, mer enn som et tiltak rettet mot økt evne til å forsvare Norge.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

b. Det kommer som foreløpig siste hendelse i en rekke hendelser, fra forsvarsministerens utsagn etter Krim om at vårt (Norges) forhold til Russland aldri kan bli det samme igjen, gjennom norsk tilslutning til EUs og NATOs sanksjoner mot Russland, herunder avbrudd i det militære samarbeidet med russerne i nord, til formuleringene i Langtidsplanen som representerer en tydelig vektforskyvning fra beroligelse i retning mot avskrekking og hvor lavspenning i nord, fra å være et mål vi aktivt arbeider mot, er blitt til en utfordring som har bidratt til å redusere Forsvarets beredskap og tilstedeværelse (beredskap og tilstedeværelse har vært redusert, men det har primært vært av økonomiske grunner).

c. Norsk lavspenningspolitikk har vært vellykket blant annet fordi Sovjetunionen/Russland har delt vår interesse av at nordområdene ikke måtte bli et konfrontasjonsområde hvor vestlige og russiske styrker sto oppmarsjert mot hverandre. Russerne, fordi det ville gjøre de sårbare basene på Kola enda mer sårbare. Vi fordi lavspenning i seg selv er et gode for en småstat, og en viktig forutsetning for et fornuftig handlingsrom i forholdet til Russland, som har tjent norske interesser godt gjennom mange tiår.

d. Russland frykter ikke det norske forsvaret. De frykter heller ikke 300 amerikanske marinesoldater på norsk jord. Det de, basert på historisk erfaring (og med rette eller urette), frykter, er at norsk territorium skal danne utgangspunkt for operasjoner fra tredjeland (les USA) rettet mot Russland. Norsk sikkerhetspolitikk har derfor vært basert på en finstemt balanse mellom avskrekking, for at russerne må bli brakt til å forstå at et angrep på Norge vil være synonymt med krig med USA, og beroligelse for at russerne ikke skal ha grunn til å frykte at det foreligger amerikanske planer om å angripe Russland fra norsk område, slik at de føler seg nødsaget til å treffe mottiltak, og i en spent situasjon kanskje kunne bli fristet til et forkjøpsangrep. Permanent stasjonering av USMC på Værnes, i kombinasjon med de andre faktorene jeg nevnte, kan bli oppfattet fra russisk side som at denne finstemte balansen mellom avskrekking og beroligelse fra norsk side nå er forskjøvet i retning av større vekt på avskrekking enn på beroligelse, i retning av større vekt på konfrontasjon enn på samarbeid.

5. Dersom russerne oppfatter permanent stasjonering av et element av USMC i Norge som et signal i retning av mer vekt på avskrekking og konfrontasjon, og på det grunnlag finner det nødvendig å treffe mottiltak i form av større og mer framskutt tilstedeværelse av bakkestyrker i Norges nærområder, og større militær aktivitet til sjøs og i lufta utenfor norskekysten i nord, er det uheldig. Det vil kunne bidra til at vi beveger oss i en retning hvor forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser i nordområdene igjen trumfer næringspolitiske, forskningspolitiske og kulturpolitiske interesser. Vi vil ikke tilbake dit.

(Innlegget ble først publisert på kronikkforfatterens Facebook-konto)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder