NYTENKNING: – Bøter til tunge rusmisbrukere hjelper ikke, og det er særlig her vi må tenke nytt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Helge Mikalsen VG

Debatt

En ruspolitikk som virker

Å gi bøter til tunge rusmisbrukere med gjeld løser lite. Derfor bør vi slutte med det. Å møte en ungdom på vei inn i et rusproblem så tidlig som mulig, gir positive resultater. Det bør vi fortsette med.

MINA GERHARDSEN, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Nestleder og helseminister Bent Høies utspill om at mennesker med rusproblemer skal møtes med hjelp og ikke straff, var med da Høyre i dag la fram sitt oppdaterte forslag til partiprogram for neste stortingsperiode.

Mina Gerhardsen. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Med inspirasjon fra blant annet Portugals system med tverrfaglige nemnder ønsker partiet å flytte fokus fra justis til helse.

Les også: Klart nei til legalisering av cannabis

Ny politikk

Her befester Høyre det som kommer til å bli rådende ruspolitikk framover: Forbudet mot narkotika består, men vi må tenke nytt om reaksjoner, slik at vi får en ruspolitikk som virker bedre.

Politisk er det bred enighet om at lite blir bedre av å bøtelegge tunge narkomane som allerede strever med høy gjeld. Høyres Bent Høie og Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen sier omtrent det samme om hjelp framfor straff til mennesker med rusproblemer som ny hovedretning. Det er et positivt skritt som forplikter. Også i dag kan rusmisbrukere søke hjelp, uavhengig om de er tatt for lovbrudd.

Men muligheten til å få hjelpen de søker, er begrenset av kapasiteten. Det blir ikke automatisk større kapasitet om rusmisbrukere henvises av en nemnd eller komité. Her er det flott at Høyre også vil satse på videre kapasitetsøkning, og på å redusere ventetidene. Behandlingstilbudet må utvides videre dersom muligheten til å velge hjelp til en vei ut av rusmisbruk, skal være reell.

Her har Høyre også sett muligheten som ligger i et bedre tilbud til innsatte i norske fengsler. Om lag 35 prosent av dem har brukt narkotika under soningen. Det er derfor gledelig at Høyre også vil styrke tilbudet om rusbehandling og rusmestring for innsatte i ordinære fengsler.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Videre hjelpespor

En systemendring som vrir fra straffereaksjoner til alternative reaksjoner, inkludert helse, er en naturlig fortsettelse av de endringene som alt er gjort i norsk ruspolitikk. Det er allerede veletablert både som prinsipp og praksis å legge til rette for alternative reaksjoner, som soning i behandlingsinstitusjon, såkalt paragraf 12-soning, eller narkotikaprogram med domstolskontroll, som fra 1. januar gjelder nasjonalt. Det er etablert et raust rom for alternative reaksjoner innenfor det gjeldende lovverket, både med påtaleunnlatelse og helseoppfølging.

Unge som tas for bruk og besittelse i dag får tilbud om ungdomskontrakter istedenfor bøter. Kristiansand kommune er en av de med lengst erfaring på dette. Erfaringen derfra er at 95 prosent velger dette alternativet. Sju av 10 gjennomfører oppfølgingen og hele 95 prosent av disse sier de vil anbefale andre å følge et slikt opplegg.

Erfaringene fra helsearbeidere og andre som jobber med slike kontrakter, er at mange unge får god hjelp og stanser en dårlig utvikling i livet. Ungdom på vei inn i rusbruk trenger ikke at rusbruken overses. De trenger et fellesskap som griper inn, også når det ikke er ønsket fra den unge der og da. Som politiets mange tusen bekymringssamtaler i året, eller ungdomskontraktene, som for mange har vært en løsning og en redning.

Vi er derfor glad for at Høyre ønsker å videreutvikle og øke bruken av ungdomskontrakter.

Ungdomsbruk

Norge lykkes bedre enn de aller fleste land vi vanligvis sammenligner oss med når det gjelder å holde rusbruken blant unge lav. Vi ligger langt under snittet for bruk i EU. Norsk ungdoms cannabisbruk er også halvert siden tusenårsskiftet, viser tall fra Folkehelseinstituttet (2015). Å holde ungdomsbruken lav må være et selvstendig mål for ruspolitikken, fordi unge hjerner under utvikling lettere tar skade av rusbruk.

Tall fra Verdens helseorganisasjon viser for eksempel at én av seks unge cannabisbrukere blir avhengig. Det er viktig at det ikke gis et signal gjennom endring av lovverket om at cannabisbruk er ufarlig.

At Norge har lavere ungdomsbruk, kan forklares med summen av holdninger, forebygging, forbud og tidlig innsats. Vi bør ikke eksperimentere med noe som fungerer. Derfor er det positivt at Høyre i sitt forslag fastslår at forbudet mot narkotika har en forebyggende effekt. Det går bra med de fleste som prøver for eksempel cannabis eller MDMA. Vi vet ikke på forhånd hvem det går bra med og hvem som får problemer, derfor trenger vi en politikk som griper inn tidlig.

Les også: Rapport – Oslo på MDMA-toppen i Europa

Ikke legalisering

I debatten har både Høie og Micaelsen også hatt et veldig tydelig budskap om at et retningsskifte ikke er et første skritt mot legalisering. Et økt fokus på helsehjelp handler ikke om å legge til rette for bruk for de som ønsker å ruse seg på illegale rusmidler.

Det er en viktig presisering, for det er her det reelle skillet går i den norske rusdebatten nå. Slik det er påpekt i flere debatter denne uken, pågår det noe som ligner en kampanje fra enkeltmiljøer for å gjøre enkelte rusmidler stuerene. De utgjør en minoritet. På den andre siden, der blant annet Høyre og Arbeiderpartiets helsepolitiske talspersoner og et stort flertall av folk og fagmiljøer står samlet, er man opptatt av forebygging, tidlig innsats, begrensning av bruk og god rusomsorg for å hjelpe folk til økt livskvalitet og verdighet, eller en vei ut av rusavhengighet.

Vi må gjøre mer av det som virker for å lykkes i dette arbeidet. Bøter til tunge rusmisbrukere hjelper ikke, og det er særlig her vi må tenke nytt. Mulighet til å gripe inn mot begynnende rusbruk, som ungdomskontrakter, hjelper mange.

Utfordringen med rusproblemer er at de blir vanskeligere å løse jo lenger tid det går. Derfor er det svært viktig med tidlig innsats og føre var-tenkning. Når nye strategier skal legges for ruspolitikken, må vi ikke miste gode tiltak som bidrar nettopp til å stanse eller begrense problemene på tidligst mulig tidspunkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder