UROVEKKENDE TENDENS: – Fortsetter fødselstallene å synke, vil det få store konsekvenser for Norge slik vi kjenner det, skriver Fatima Almanea. Foto: PRIVAT

Debatt

Livmora og andre offentlige interesser

I 2009 fikk norske kvinner i snitt 1.98 barn, mens tallene for 2018 er 1,56 barn per kvinne.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FATIMA ALMANEA, samfunnsdebattant og politiker (Ap)

Å få barn er et dypt personlig valg. Ulike mennesker oppgir ulike årsaker til å enten føde barn eller la være, det skal vi selvsagt respektere. Det er få beslutninger som er så store, viktige og omfattende som det å sette et annet menneske til verden. Problemet er at stadig flere oppgir at de får færre barn enn de i utgangspunktet ønsker seg.

Fruktbarhetsraten i Norge har falt kontinuerlig siden finanskrisen. I 2009 fikk norske kvinner i snitt 1.98 barn, mens tallene for 2018 er 1,56 barn per kvinne. Hvert år de siste tiårene har vi tenkt at bunnen er nådd, men tallene fortsetter å synke.

Årsakene til at kvinner og menn oppgir at de får færre barn enn de ønsker må ettergås. I tillegg må politikken identifisere sitt handlingsrom og ansvar, de klønete uttalelsenes tid bør være forbi.

Vi tenker ofte at å få barn er et spørsmål for den enkelte kvinnen, men det handler også om politikk. Den politiske oppgaven går blant annet ut på å legge til rette for å kombinere familieliv med arbeidsliv, med utdanning, med en balansert hverdag som ikke sliter ut de voksne.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter med utgangspunkt i teamet. Resultatene er entydige. Det er tre hovedårsaker som peker seg ut; mangel på passende partner, at tiden ikke er moden og at kvinnene har valgt å prioritere andre ting (karriere/bedre økonomi). Det er lite politikken får gjort med den første årsaken, men når det gjelder de påfølgende to er det mye samfunnet kan endre for å utjevne forskjellene som oppstår i det kvinnen velger å få barn.

Hvorvidt «tiden er moden» kommer an på flere indre og ytre faktorer. Blant annet om omsorgspersonen er innstilt på å ta ansvaret det innebærer å oppdra et annet menneske, eller om de økonomiske og sosiale rammene er stabile.

Går vi 30 år tilbake i tid var mors gjennomsnittsalder 25 år ved første fødsel. Nå er den 29. På disse årene har stadig flere tatt utdanning og kommet inn i arbeidslivet. Det er ikke denne utviklingen som skal reverseres.   

På 1970-tallet hadde vi en nedgang i barnefødsler. Med foreldrepemisjonsordninger, barnehageplasser og muligheter til å kombinere arbeid og familieliv ble det født flere barn. Økonomiske og sosiale utfordringer er med andre ord en hindring for barnefødsler.

Norge bør rulle ut en familiereform. Det har de senere årene kommet flere interessante forslag til hvordan vi kan avlaste familiene og senke det økonomiske trykket. Gratis helsetjenester, gratis skolemat, billigere barnehager, billigere fritidstilbud, kortere arbeidsdager, bedre organisering av skoledagen og lettere inngang til boligmarkedet. Å kjøpe bolig har blitt vanskeligere og vanskeligere for hvert år siden den boligsosiale reformen ble avviklet på 80-tallet. En forbedring av livsvilkårene bidrar positivt til at flere velger å sette barn til verden.

Fortsetter fødselstallene å synke, vil det få store konsekvenser for Norge slik vi kjenner det. Spesielt med tanke på verdiskaping og velferd. Sterkest vil dette gå utover distriktene, der forsterkes effekten ytterligere av at mange i fruktbar alder flytter til byen, mens de eldre blir igjen. Veien til arbeid, bosetting og næringsutvikling i distriktene går derfor via en politikk som gjør det lettere å få barn. Da må kvinner og menn som ønsker det, oppleve at vi legger til rette for dem.

Motivasjonen skal ikke være at det fødes flere, men at folk får de barna de ønsker seg. 

Foreløpig har politikken slitt med denne debatten. Mange er usikre på handlingsrommet. Andre har en så dyp respekt for sakens personlige natur, at det å mene noe oppleves som å invadere den private sfæren. Mens noen tror fenomenet er forbigående. Det siste har jeg ikke helt troen på. I alle tilfeller har færre barnefødsler betydelige konsekvenser vi ikke evner å stå i særlig lenge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder