AKSJON: – Altfor mange barnevernsbarn havner på etterskudd i utdanningen, og bare fire av ti som har mottatt hjelp fra barnevernet fullf ører videreg ående skole og klarer seg godt i arbeidslivet. Situasjonen er alvorlig. Derfor har vi, sammen med SOS-barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn, startet en besteforeldregerilja som skal kjempe for disse barna, skriver kronikkforfatterne. Foto:SOS-barnebyer,

Debatt

Fem løfter til barna

Vi er samfunnsbevisste besteforeldre som nå leverer et kampskrift for norske barnevernsbarn. Her er våre fem løfter til alle barn som trenger hjelp.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

MAGNE RAUNDALEN, ELI RYGG, WILLY TORE MØRCH

I Norge skal barn ha det godt. Barn som sliter må få hjelp så tidlig som mulig. Likevel vet vi at mange barn vokser opp under forhold som på langt nær er gode nok. Søsken splittes i barnevernet, og en fjerdedel av norske barnevernsbarn må flytte mer enn fem ganger i løpet av oppveksten. Statistikken er også tydelig: Altfor mange barnevernsbarn havner på etterskudd i utdanningen, og bare fire av ti som har mottatt hjelp fra barnevernet fullfører videreg ående skole og klarer seg godt i arbeidslivet.

Situasjonen er alvorlig. Derfor har vi, sammen med SOS-barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn, startet en besteforeldregerilja som skal kjempe for disse barna. Nå trengs det en storsatsing på norsk barnevern. Her er våre fem løfter:

1. Du skal få hjelp når du trenger det

De ansatte i barnevernet gjør så godt de kan, men måten systemet fungerer på i dag, gjør det vanskelig for barnevernet å ivareta barna på en god nok måte. Nå må vi ta utgangspunkt i barns selvsagte rett til en god oppvekst, og myndighetene må sørge for at barnevernet får mer ressurser, flere ansatte og en tydeligere innretting for å hjelpe alle barn som trenger det.

Vi krever at

• det satses storstilt på barnevernet, og at opprustingen av barnevernet starter med en ekstra barnevernsmilliard på neste statsbudsjett.

• barnevernet gis et tydeligere skille mellom de som tilbyr hjelp til barn og familier, og de som tar beslutningen om at barn ikke lenger skal bo hos familien sin.

• barnevernloven gjøres til en rettighetslov, for å sette fokus på barnets selvstendige rettslige stilling og tydeliggjøre at det er barnets rettigheter og behov som står i sentrum i barnevernets arbeid.

2. Du skal ha voksne som tar vare på deg

Hver gang voksne svikter, blir livet enda vanskeligere for barna. De voksnes handlinger blir barnas nederlag. Nå må vi sørge for at disse barna får en stabil og god oppvekst, og gi fosterforeldrene mer støtte fra myndighetene. Vi trenger alle fosterhjemmene vi har, samtidig som vi må rekruttere flere nye familier til å ta på seg denne viktige oppgaven. Da må også barna få hjelp med oppfølging og bearbeiding av sine traumer.

Vi krever at

• det skal være lett å melde fra om barn som ikke har det bra nok i familien.

• det skal sikres at det til enhver tid er tilgjengelig flere fosterfamilier og institusjonsplasser enn det er behov for, slik at plassering av barn kan gjøres på barnas premisser

• fosterfamilier får mer støtte fra barnevernstjenesten når de trenger det.

• det jobbes mer systematisk med å plassere barnet riktig for å unng å unødvendige flyttinger.

3. Du skal få vokse opp sammen med søsknene dine

Seks av ti søsken som plasseres i fosterhjem, skilles fra hverandre. Da mister de den ene, livslange relasjonen de har. Vi mener søsken har en rett til å vokse opp sammen, men i dag klarer sv ært f å fosterhjem å ta imot en søskenflokk på to eller tre. Det blir ikke lettere av at søskentiltak er lavt prioritert fra myndighetenes side.

Vi krever at

• det gis ekstra støtte til fosterhjem som tar imot søsken.

• det lages konkrete retningslinjer for hvordan barnevernet kan plassere flere søsken sammen.

• det må begrunnes med hensynet til barnets beste dersom søsken likevel skilles fra hverandre.

4. Du skal ha like muligheter til å lykkes på skolen

Barn har rett til like muligheter. De barna som trenger det, m å f å ekstra hjelp for å stille likt med sine klassekamerater. Skolen m å stille like h ø ye forventninger til barnevernsbarn som til alle andre, og hjelpe dem til å n å de m å lene de setter seg. Og hvis barna bytter skole, m å kunnskapen om arbeidet som er gjort f ølge etter.

Vi krever at

• de barnevernsbarn som trenger det får ekstra pedagogisk veiledning og individuell oppfølging fra lærere.

• barna får mulighet til å hente inn igjen den undervisningen de har gått glipp av.

• barnevernet og skolen samarbeider bedre om elevenes behov, også når barnet flytter.

5. Du skal få hjelp til å bli voksen

Etter en oppvekst med flyttinger, ustabilitet og dårlige skoleresultater, opplever mange å bli overlatt til seg selv når de skal over til voksenlivet.Det kommunale ettervernet er ment å hjelpe disse ungdommene til et godt voksenliv. Men ettervernet er for mangelfullt, for varierende, eller for vanskelig å sette seg inn i. Ofte nedprioriteres det av en barnevernstjeneste som allerede har for d årlig ø konomi og for mye å gj øre.

Vi krever at

• det opprettes et eget ungdomsvern som hjelper ungdom over i voksenlivet.

• ettervernet blir klarere definert og at innholdet styrkes i alle kommuner.

• kommunen må ha klare mål for ettervernet som sikrer at ungdom begynner i jobb eller i annen relevant aktivitet.

Besteforeldre må si fra

Vi vet at det å satse p å barn er bra b å de for barna selv, og for det rause og inkluderende samfunnet vi ønsker å bygge. I tillegg vet vi at å satse på barn er en av de mest lønnsomme investeringene et samfunn kan gjøre. Det har blant annet nobelprisvinner James Heckman lært oss. Likevel har barnevern altfor lenge havnet nederst på politikernes prioriteringsliste. Dette må det bli en slutt på.

Nå trengs det en storsatsing på norsk barnevern, og det trengs samfunnsengasjerte voksne som stiller politikerne til veggs gjennom denne valgkampen. Sammen kan vi gjøre livet litt enklere for de mange tusen barna i Norge som ikke har det godt nok i dag.

Les også

 1. VG mener: Strengere krav
  til barnevernet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker å stille strengere kompetansekrav til ansatte…
 2. Pedagog: La barna leke alene i ferien

  Mange foreldre bruker sommerferien til å leke med barna, for å veie opp for tiden tidsklemma stjeler i dagliglivet.
 3. Advokater – rettsstatens tjenere eller parasitter?

  Advokater er normalt ikke idealister som handler etter noe høyere kall.
 4. Ett av tre barnevernsbarn venter i månedsvis på hjelp

  Fylkesnemnda bruker over fire måneder på å bestemme hvem som skal ha omsorgen for barn i konflikthjem, viser en ny…
 5. Kommentar: Superlæreren

  Venninnen min blir aldri en av kunnskapsminsterens…
 6. Advokater slår alarm: – Barnevernet tar for mange barn fra foreldrene

  Norsk barnevern beskyldes av utenlandske myndigheter for å «stjele» barn.
 7. Når vi fram til dem det gjelder?

  Det er laget bra handlingsplaner, veiledere, konferanser og dialogmøter i arbeidet mot radikalisering og voldelig…
 8. Vi må snakke sammen om barnevernet

  Barnevernets sakkyndig og sykepleier/fastlege har ofte motsatt syn på om barnevernet bør gripe inn.
 9. Slik forebygger barnehagene overgrep

  Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for forebygging av overgrep på barn i barnehager.
 10. Sjokkerende barnevernsrapport: – Tilbudet har ikke vært godt nok

  Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose.
 11. Barneministeren: Mange barn gruer seg til jul

  Skilte foreldre som ikke får feire jul sammen med barna – bør skyve egne behov i bakgrunnen,  mener barneminister…
 12. Kronikk: Vi har et ansvar, alle sammen

  Hvis vi skal forebygge radikalisering må vi være mer ærlige først. Mange unge muslimer lever utenfor samfunnet, og er…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder