Foto: Tegning: Roar Hagen VG

VG mener: Ja til likekjønnet vigsel

MENINGER

Vi hilser Kirkemøtets vigselsvedtak velkommen, og håper de stridende parter kan forsones i den fred og fordragelighet som kristendommen ellers anbefaler.

leder
Publisert:

Slik fjorårets Kirkemøte var historisk, i den forstand det var det siste før stat og kirke skilte lag, blåser det historiske vinder også over årets møte. Ikke bare er Kirkemøtet i Trondheim det første etter den avtalte skilsmissen, det skal også vedta ny vigselsliturgi som inkluderer likekjønnede par. Det skjer mandag. Vigselsvedtaket kom på bordet under Kirkemøtet i 2016. Nå fullfører Den norske kirke denne prosessen ved å formelt anerkjenne lesbiske, homofile, transpersoner og bifile sin fulle rett til å bli viet i kirken og motta dens velsignelse.

"En kirke som holder fast ved segregering av mennesker har ikke rett til å kalle seg en folkekirke.

Debatten om homofile skal få lov til å gifte seg i kirken har vært langvarig. Den har også vært vond, til tider usaklig, og – slik Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum selv karakteriserer det – «preget av grunnleggende mangel på respekt». Vi hilser Kirkemøtets endelige vedtak velkommen, og håper de stridende parter med dette kan forsones i den fred og fordragelighet som kristendommen ellers anbefaler.

Det er beklagelig, men ikke veldig overraskende at et nytt konservativt nettverk har varslet fortsatt kamp mot den nye liturgien. En motstand som knapt handler om ritualet i seg selv, men bygger på en gammeltestamentlig Bibelforståelse som nærmest prinsipielt avviser aksepten for at det finnes en annen menneskelig legning enn den heterofile. Det er først og fremst beklagelig for dem som støtes vekk, men det bør også være et tankekors for mennesker som mener å representere «en hellig, allmenn kirke», slik det heter i trosbekjennelsen, at det på teologisk grunnlag synes legitimt å definere noen ut av dette fellesskapet.

At diskusjonen fortsetter, er ikke et problem i seg selv. Det er i tråd med demokratiske prinsipper. Men vi vil advare mot en debatt som fortsetter langs de respektløse linjer, som Kirkerådets leder snakker om, slik at den splitter kirken. Det kan bli svært ødeleggende for en organisasjon som nettopp nå trenger samling, ikke mer fraksjonering.

Dette er et skisma som kan løses pragmatisk. Vi forstår at enkelte prester opplever homospørsmålet så vanskelig at de ikke ønsker å vie likekjønnede. Siden dette handler om overbevisning, kan disse sjelesørgerne gis fritak fra å forestå vielser i slike situasjoner. LHTB-personer skal uansett få kunne velge kirke på lik linje med andre par som ønsker en religiøs seremoni og kirkens velsignelse. En kirke som holder fast ved segregering av mennesker har ikke rett til å kalle seg en folkekirke.

Her kan du lese mer om