Foto: TEGNING: Roar Hagen

Leder

IA-avtalen og sykelønn

Den såkalte IA-avtalen, en gjensidig forpliktende kontrakt mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for å redusere sykefraværet og få flere inn i arbeidslivet, skal reforhandles.

Sannynligheten for at den kan bli avviklet er lik stor som at den videreføres. I går møttes avtalepartene på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor for drøftelser. Elefanten i forhandlingsrommet heter sykelønn.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble først inngått i 2001 og er fornyet fire ganger. Dagens overenskomst går ut ved årsskiftet. Den handler om å få redusert sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med første kvartal 2001, få flere med funksjonshemminger inn i arbeidslivet og få eldre til å stå lenger i jobb.

les også

Nordmenn mye mer sykmeldte enn dansker og svensker – Virke krever innstramminger

Slik har det ikke gått. Sykefraværet er redusert med i underkant av ti prosent i løpet av de 17 år avtalen har virket, og det har holdt seg stabilt siden 2012. Et høyere antall eldre står lenger i jobb, men det har ikke kommet flere funksjonshemmede i arbeid, ifølge en rapport i juni -18, laget av den partssammensatte Faggruppen for IA-arbeidet.

Både Hauglie og arbeidsgiverorganisasjonen NHO har uttrykt skepsis til avtalen fordi viktige målsettinger ikke er oppnådd. Arbeidstakersiden ønsker å videreføre en IA-avtale, og fra LO-hold er man innforstått med at den må tilpasses det moderne arbeidslivet. For arbeidstakerne er det imidlertid uaktuelt å gå med på kutt i sykelønnsordningen.

les også

Sykefraværet må videre ned

Vi mener IA-avtalens intensjoner er de aller beste. En undersøkelse Samfunnsøkonomisk Analyse har laget for hovedorganisasjonen YS viser at staten har spart 128 milliarder kr. i avtaleperioden. Man skal ikke underkjenne at avtalen kan ha hatt en virkning, selv om en generelt forbedret helsetilstand i befolkingen også er en faktor å ha med i vurderingen. Vi håper derfor at partene både ønsker og evner å ta en fordomsfri debatt basert på fakta fremfor føleri og gammel hevd.

les også

Ikke bra nok

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke vil nekte å inngå en avtale som freder sykelønnen en ny fireårsperiode. Det kan vi forstå. Samtidig vil det være dumt å fryse posisjonene nå, så lenge vi ikke kjenner innholdet i Sysselsettingsutvalgets rapport. Den skal legges frem på nyåret, og forventes å komme med anbefalinger om nettopp sykelønn og hvordan vi skal klare å redusere verdens høyeste sykefravær, følgelig også kutte utgiftene til sykepenger som med sine 40 milliarder kr årlig er en av de største postene på statsbudsjettet.

Avkortning av sykepenger vil neppe løse det større problemet med høyt sykefravær. Men det kan være måter å regulere betingelsene på som sammen med andre tiltak kan bidra til at folk i større grad makter å stå i jobb. Det er en debatt vi ikke lenger kan legge lokk på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder