ASYLSØKERE: – Barn er barn, uansett hvilket land de kommer fra. Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn, skriver kronikkforfatterne. 
Bildet er av enslige mindreårige ved Torshov transittmottak under flyktningkrisen.
ASYLSØKERE: – Barn er barn, uansett hvilket land de kommer fra. Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn, skriver kronikkforfatterne. Bildet er av enslige mindreårige ved Torshov transittmottak under flyktningkrisen. Foto: Helge Mikalsen VG

Stå opp for integreringen, LO!

MENINGER

Her kommer fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.

  • VG Debatt
Publisert:

ANN-MAGRIT AUSTENÅ, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

HENRIETTE KILLI WESTHRIN, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

For å få til en bedre integrering, er det helt sentralt at fagbevegelsen er med. Det ligger flere forslag til behandling på LO-kongressen som på en god måte viser dette.

Denne uka gjennomfører LO sin kongress, hvor en samlet fagbevegelse skal sette en retning for sitt arbeid de neste fire årene. Forbund over hele landet har spilt inn forslag til hvordan LO kan bidra til bedre integrering og en mer human asylpolitikk. Vi vil oppfordre kongressen til å støtte flere av disse, til tross for at de ikke er innstilt fra sekretariatet. Her har vi hentet frem fem forslag som vil gjøre integreringen i det norske samfunnet bedre.

Visste du?: LO gir 10 millioner til Ap

1. Gi flere mulighet til å arbeide

De fleste som bor på asylmottak har ett hovedønske: Å få lov til å jobbe og bidra i landet de har flyktet til. Å gi asylsøkere mulighet til å jobbe mens de venter i mottak er et tiltak med stor integreringsgevinst og lave kostnader. I dag er det bare de som har pass som kan få midlertidig arbeidstillatelse. Det er det de færreste som har.

Vi vet at det store flertallet av asylsøkerne får beskyttelse og rett til å arbeide i Norge, fordi de kan sannsynliggjøre identiteten sin på andre måter, men mens de venter på endelig behandling blir de gående passive. Hvis vi mener alvor med at asylsøkere skal kunne forsørge seg selv og integreres raskt, må vi gi dem anledning til å ta ressursene sine i bruk. Dette gjelder også papirløse som under dagens regelverk tvinges til å leve i et håpløst limbo uten mulighet til å forsørge seg og uten noe annet sted å dra.

Støre til LOs nye leder: Blir vi dømt for korrupsjon, skal vi stå sammen

2. Styrk norskopplæringen

Å lære norsk er sentralt for god integrering. Uten god språkopplæring hindres asylsøkere fra å bidra i samfunnet. Derfor må språkopplæringen i mottak styrkes, også for dem som ikke har fått svar på asylsøknaden. Systemet må gjøres mer fleksibelt slik at ledig undervisningskapasitet kan utnyttes til fulle. Målet må være at flest mulig skal lære seg norsk så tidlig som mulig. Et minstekrav må være at fjorårets kutt i norskopplæringen, fra 250 timer til 175 timer, reverseres.

Les: LO-Gerd får beholde millionlønn i flere år

3. Bedre levekår i mottak

Satsene for hvor mye en asylsøker som bor i mottak har å leve for, er kuttet tre år på rad og ligger langt under satsene for sosial nødhjelp. En barnefamilie i mottak kan eksempelvis ha 55 kroner dagen per person. Vi ser at mange sliter med å skaffe nødvendige medisiner og mat til barna og seg selv. Ingen er tjent med at asylsøkere brytes ned.

Å skape en mer normalisert tilværelse i mottak vil gi langt bedre forutsetninger for integrering. Økte stønader og bedre forhold på mottakene vil bidra til raskere integrering av flyktninger. Asylsøkere må sikres samme levevilkår som sosialstønadsmottakere, og det bør gis likt beløp til alle beboere, uansett status i asylsaken. I tillegg må kvalitet i mottakstilbudet tilbake som et prioritert kriterie ved både opprettelse og nedleggelse av asylmottak.

Ny studie om flyktninger i arbeidslivet: Integreringen går feil vei

4. Barnehage til alle barn i mottak

Barn i asylmottak er en spesielt sårbar gruppe som trenger god omsorg og oppfølging. Barnehage er en viktig integreringsarena hvor barna blir venner med norske barn og foreldrene blir kjent med norske foreldre. Regjeringens forslag om gratis kjernetid for to- og treåringer gjelder bare for dem som allerede har fått oppholdstillatelse. Vi mener det bør gjelde alle barn. Uansett oppholdsstatus: barn er først og fremst barn.

5. Bedre omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

Barn er barn, uansett hvilket land de kommer fra. Vi kan ikke ha det slik at barn med fluktbakgrunn skal ha mindre krav til omsorg og støtte enn andre barn. Vi mener alle enslige mindreårige asylsøkere bør være barnevernets ansvar og ha rett til omsorg på lik linje med andre barn. Ordningen med midlertidige tillatelser, som skaper stor usikkerhet og frykt, må stoppes.

Se også: Hvorfor sender foreldrene barna fra seg?

Flyktninger er blant de mest utsatte arbeidstakerne, og en fersk studie forteller at integreringen feiler. Skal denne trenden snus, må fagbevegelsen gå i bresjen. God integrering handler om å ivareta enkeltmennesker på en human og verdig måte, men det er også en viktig investering i den norske velferdsstaten. Det motsatte – dårlig integrering – er dessverre velutprøvd. Vi ønsker LO til lykke med kongressen, og håper de bruker sin mulighet til å påvirke integreringen i en bedre retning. Her har vi ingen tid å miste.

Her kan du lese mer om