JUSTISMORD: Riksadvokat Tor-Aksel Busch og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener at minst 36 personer er blitt urettmessig dømt for trygdesvindel. Foto: Tore Kristiansen

Leder

Trygdeskandale

I syv år har Nav, påtalemyndighet og domstoler feilaktig praktisert et lovverk om trygdeytelser.

Dermed er det blitt avsagt minst 48 uriktige dommer om trygdesvindel. Av disse er, ut fra hva vi nå vet, 36 personer blitt dømt til ubetinget fengsel. Den lengste dommen skal være på åtte måneder. Totalt skal om lag 2400 saker eller personer fått en tilbakekrevingssak som kan være gal, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng.

At staten i stort omfang har trukket uskyldige mennesker for retten og urettmessig dømt dem til relativt lange fengselsstraffer for trygdesvindel – på grunn av feil myndighetene selv har begått – savner sidestykke i moderne norsk rettshistorie. Det er ikke vår påstand alene. Den deles av riksadvokat Tor-Aksel Busch. De domfelte har etter alt å dømme opptrådt i tråd med EØS-reglene og EUs trygdeforordning fra 2012.

les også

Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

Det himmelropende skandaløse i saken er at feilen ikke skyldes misforstått lovforståelse eller urimelig tolkningspraksis i ett ledd alene, men i tre: Først har Nav på uriktig grunnlag anmeldt en antatt ulovlig trygdetransaksjon. Så har påtalemakten, like uriktig, utferdiget tiltale mot vedkommende som har mottatt trygdepengene. Til sist har domstolen vurdert forholdet og avsagt en fellende kjennelse – til statens fordel. Slik blir dette noe langt alvorligere enn en følgefeil. Det er systemsvikt på tre selvstendige nivåer.

les også

Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

Fortsatt synes det uklart hvordan en lovtekst kunne bli parallelt mistolket i flere ledd gjennom flere år. Det er heller ikke åpenbart hvorfor pådømte straffesaker uimotsagt er blitt stående. Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier han vil begjære gjenåpning av sakene og ber hvert politidistrikt skaffe seg oversikt. Det skulle for så vidt bare mangle, men igjen: Hvordan er denne kollektive vranglesning av regelverket mulig?

Det gjør ikke saken mindre alvorlig at trygderetten allerede i 2017 kom med den første kjennelsen som slo fast at Nav tolket reglene feil. Men dette ble ikke brakt videre, heller ikke til påtalemyndigheten. Tor-Aksel Busch sier han burde fått høre om dette da, og i hvert fall tidligere i 2019. For påtalemyndigheten er lærdommen i så måte at også den rettslige siden av anmeldelser fra det offentlige må gjennomgås like kritisk som det saklige faktagrunnlaget. At staten hevder sin rett må vurderes juridisk, også i forhold som dette.

les også

Syv personer må møte i retten for grov svindel mot NAV

Uskyldig dømte i en urettmessig prosess har et opplagt krav på erstatning og oppreisning. Noen må også bære det formelle ansvaret for det som har skjedd. Både av hensyn til den enkelte og til den alminnelige rettsoppfatning må storsamfunnet markere at uakseptabel opptreden blir slått ned på. Det gjelder også når storsamfunnet selv ikke følger loven.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder