UØNSKET: Ulvevenner vil boikotte norske saueprodusenter. De vil heller ha ulv enn sau i naturen.
UØNSKET: Ulvevenner vil boikotte norske saueprodusenter. De vil heller ha ulv enn sau i naturen. Foto: Espen Braata

Bondehat

MENINGER

Ulvetilhengere går i strupen på landbruksnæringen og oppfordrer til boikott av norsk sau- og lammekjøtt i butikkene. Aksjonen er like symptomatisk som den er problematisk, og bør legges død med det samme.

leder
Publisert: Oppdatert: 20.08.18 20:46

Det var NRK som fredag fortalte om forbrukerboikotten, som interessant nok møter forståelse hos Miljøpartiet De Grønne. Vi vil tro det er en oppfordring som vil bli lagt merke til av småbrukere, sauebønder og andre som prøver å livnære seg av dyrehold i distrikts-Norge.

Fredag kom også tall fra Statens naturoppsyn, der det går frem at det så langt i år er drept færre sauer av rovdyr sammenlignet med fjoråret. I 2017 ble det ifølge Miljødirektoratet utbetalt erstatning for tap av 18 126 sau og lam til fredet rovvilt. Det er på nivå med året før.

Nedgangen har flere forklaringen, men den er også sammenfallende med at det er tatt ut mer ulv i vinter. En lisensjakt som for øvrig ble innklaget for domstolene som grunnlovsstridig. I vår slo imidlertid Oslo tingrett fast at vedtakene om lisensjakt som ble fattet av Klima- og miljødepartementet i desember ikke brøt hverken Grunnloven, naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen om truede arter.

Boikotten av norskprodusert sauekjøtt er konkret rettet mot bønder og småbrukere som forsøker å få til et utkomme der de bor. Det er en villet og målrettet aksjon fra de som står bak og deres forståelsesfulle støttespillere i MDG.

Å ramme lovlydige matprodusenter i bygde-Norge økonomisk fordi man er uenige med regjeringens politikk og statens rovdyrforvaltning, er å rette baker for smed.

Dessverre er boikotten også et talende uttrykk for det polariserte debattklima som råder i rovdyrdebatten, og det fravær av virkelighetsforståelse som finnes i enkelte leire på begge sider. Full utryddelse av rovvilt er like uforsvarlig som det er å avstå fra noen form for regulering.

Vi mener at Norge skal ha et naturmangfold der store rovdyr som ulv og bjørn har sin rettmessige plass. Nettopp derfor må bestanden beskattes, slik også andre viltstammer reguleres.

Faktisk.no: «Ingen blodig rovdyrsommer»

Dette er det bred politisk og folkelig enighet om, og betyr altså ikke at vi mener at all ulv skal skytes, slik det gjerne blir oppfattet av rovdyrtilhengere med svak evne til å lese innenat.

Samtidig mener vi at sauehold er en bærekraftig næring som bidrar til god ressursutnyttelse i hele landet. Beitende sau er dessuten viktig for vårt vedlikehold av kulturlandskapet.

Norsk rovdyrpolitikk fastsettes av Stortinget. Det er riktig adresse for ulvevenner som vil påvirke beslutningene. Boikott av norske landbruksvarer uttrykker bare simpelt bondehat.

MDG presiserer at dette ikke er partiets offisielle politikk. Det var en av partiets tillitsvalgte, MDG-politikeren Øyvind Solum, som også er leder for Rovviltnemnda i Akershus, Oslo og Østfold, som uttrykte forståelse for forslaget i NRKs innslag om forbrukerboikott.

Her kan du lese mer om