Foto: Næss, Øyvind Nordahl

Ulv! Ulv!

MENINGER

Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse til lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

leder
Publisert:

Beslutningen om å ta ut hele flokken som befinner seg i Slettåsreviret i Hedmark vekker sinne både blant ulvetilhengere og hos dem som mener vi har altfor stor rovdyrbestand. Når alle blir såpass misfornøyde, kan det tyde på at regjeringen har truffet ganske greit. I denne omgang.

Fornøyelig nok er det i deler av regjeringspartiene Venstre og Frp regjeringens forslag skaper mest irritasjon. Sammen med SV og MDG står V utenfor Stortingets rovdyrforlik (2016) som regulerer bestandsmål av bl.a. ulv, bjørn, jerv og gaupe.

Frp på sin side mener at regjeringens vedtak ikke tar hensyn til rovdyrforliket, og at en begrenset avskytning vil gi et antall ulv som ligger langt over bestandsmålene.

Innen hver av Norges åtte forvaltningsregioner for rovvilt er det en regional nemnd som har ansvar for at bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivå Stortinget har bestemt. Rovviltnemndene er oppnevnt av Miljøverndepartementet etter regional innstilling og skal forvalte lokal kunnskap. Når rovviltnemndene foreslo å ta ut totalt 43 dyr i løpet av lisensjakten på ulv, blant dem tre flokker innenfor ulvesonen, må det forstås som faglig svar på et spørsmål staten har stilt.

Vi mener derfor at staten i større grad også bør lytte til de råd man etterspør. Akkurat i dette tilfellet synes vi likevel at departementet har godtgjort begrunnelsen for ikke å etterkomme hele fellingskvoten. Vi tør også minne om følgende:

For det første betyr «hele flokken» i Slettås-reviret kun tre kjente dyr. For det andre klinger det hult å beskylde regjeringen for lovbrudd når Oslo tingrett nettopp har avvist WWFs påstand om at staten i ulvejaktspørsmålet har brutt Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Dernest kan både Sp, Bondelaget og Norges Jeger- og Fiskerforbund også slutte å hyperventilere over regjeringens vedtak. Fortsatt skal det felles 29 ulver i utsatte områder, tre dyr sågar innenfor ulvesonen, og det åpnes for å ta ut flere dersom det viser seg nødvendig. «Uttak vil ikke true bestandens overlevelse», heter det i departementets konklusjon. I nåværende situasjon tilsier imidlertid skadeomfang og skadepotensial at det ikke er rettslig grunnlag for ytterligere lisensfelling akkurat nå.

Ulvedebatten i Norge foregår fra dype skyttergraver der det synes umulig for den ene part å forstå at forsvarlig viltforvaltning også betyr beskatning, altså avskytning, mens den andre nekter å innse ulvens naturlige plass i vår fauna. Rovdyrforliket er en ikke-statisk balansegang regjeringen og forvaltningsorganene må styre etter. Det kan jo både Frp, Venstre og Sp legge seg på minnet.

Her kan du lese mer om