VOLDTEKTSSAKER: – Evalueringen av etterforskningen i voldtektssaker er viktig, også av hensyn til den anmeldte, skriver advokat Marijana Lozic. Foto: Sørbø, Krister

Debatt

Hensynet til den anmeldte er også viktig

VG skrev nylig at Riksadvokaten har bestemt at det i år skal skje en evaluering av etterforskningen i voldtektssaker. Det er bra. Det som ikke er bra, er at hensynet til den anmeldte ikke nevnes med et ord.

MARIJANA LOZIC, advokat/partner, Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum 

VG har hatt en artikkelserie om lang etterforskningstid av voldtektssakene, og at dette sammen med manglende fokus på den fornærmedes situasjon underveis blir en krevende ekstrabelastning for den som anmelder en voldtekt. Dette er lett å forstå, men det samme gjelder den anmeldte. Dette fokuset er helt fraværende hos VG.

Jeg har bistått og bistår som forsvarer i en rekke voldtektssaker. Flere av disse har endt med enten henleggelser hos påtalemyndigheten, eller frifinnelser i rettssystemet. I noen av sakene som ender med domfellelse får den domfelte straff som ikke står i forhold til den anmeldte hendelsen. Dette er et annet tema som er til drøftelse også hos lovgiver, for eksempel ser man nå på hensikstmessigheten ved minstestraffen for voldtekter.

les også

Riksadvokaten ber om evaluering av etterforskningen i voldtektssaker

Det jeg i denne omgang ønsker å sette fokus på, er den anmeldtes opplevelse av å bli uriktig anmeldt, og hva den lange etterforskningstiden gjør med ham (og en svært sjelden gang henne). Det «florerer» for tiden med voldtektsanklager, og ikke sjelden gjelder dette anklager etter fest og såkalte sovevoldtekter, og ofte er de anmeldte unge menn som så vidt har nådd seksuell lavalder. Når den anmeldte ikke skjønner bakgrunnen for anklagene, kan man bare forestille seg hvilket sjokk det er å bli anmeldt for noe så alvorlig som en voldtekt. Livet blir satt på vent, foreldre, venner og omgangskrets reagerer, ofte- og til en viss grad forståelig- uforholdsmessig. Ungdomsgjengen er nådeløs- ingen røyk uten ild, tenker man jo gjerne.

Ungdommen setter videre tanker om utdannelse på vent, jobbsøking er uaktuelt, de er livredde for at en kommende arbeidsgiver skal få nyss i anmeldelsen. Når etterforskningen så strekker ut i tid, sier det seg selv at det blir vanskelig å få til en konstruktiv hverdag, det blir vanskelig å leve.

les også

Politiets Fellesforbund hardt ut mot statsadvokatenes tilsyn: - Har ingen troverdighet

Blir saken henlagt, eller ender med frifinnelse i rettssystemet, kan den anmeldte søke erstatning. Denne rettigheten er blitt svekket med årene, det er langt vanskeligere i dag å oppnå erstatning etter urettmessig strafforfølgning enn for bare noen år tilbake. Blir man tilkjent erstatning er dette kun et lite plaster på et meget stort sår, et sår det kan ta lang tid å lege, om det i det hele tatt blir leget.

Vi vet at det dessverre forekommer falske anmeldelser. Dette må straffes strengt! Falsk anmeldelse for voldtekt bør dømmes på omtrent samme nivå som voldtekt. En anmeldelse skal være gjennomtenkt, og ikke brukes som våpen i en kamp der den «voldtatte» ikke helt har skjønt hva som har skjedd i løpet av natten, eller anmelder fordi hun angrer på det seksuelle samkvem.

At etterforskningen må skje med tilstrekkelig hurtighet er derfor helt nødvendig, også av hensyn til den anmeldte. Jeg håper Riksadvokaten har dette med seg når landets statsadvokatembeter nå skal evaluere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder