KLIMAREGJERING? – Utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU, og vi skal fortsatt ha gode støtteordninger for bedriftene til å skape nye grønne arbeidsplasser. Det er godt nytt for klimakampen, skriver statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Debatt

Blå politikk gir grønn vekst

Et bærekraftig velferdssamfunn forutsetter grønn økonomisk vekst som sikrer at vi kan finansiere gode velferdstjenester og innfri klimamålene. Blå politikk gir grønn økonomisk vekst.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ERNA SOLBERG, statsminister (H)

Det økonomiske handlingsrommet blir mindre fremover. Veksten i oljeinntekter som skal fases inn i statsbudsjettet blir mindre enn før. Da må den økonomiske veksten i større grad hentes fra andre deler av næringslivet enn olje- og gassvirksomheten.

Norsk økonomi må omstilles, samtidig som den tar hensyn til at det stilles strengere krav til oss fordi vi skal nå klimamålene. Og vi skal nå dem. Det er ikke et spørsmål om ambisjoner, men forpliktelser vi har påtatt oss gjennom Paris-avtalen. Derfor gjennomfører vi et grønt skifte der vi reduserer klimagassutslippene, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.

For å løse klimautfordringen må vi ta i bruk ny teknologi, samarbeide internasjonalt, og bruke skatter og avgifter for å belønne klimavennlige løsninger. For at det grønne skiftet skal lykkes må det være lønnsomt og det må skapes verdier. Derfor lager vi rammebetingelser og støtteordninger som hjelper bedriftene til å utvikle og prøve ut ny teknologi som kutter utslippene og øker konkurransekraften.

Regjeringen har styrket Enova kraftig for å utløse nye prosjekter og teknologiutvikling. Det har bidratt til at Hydro på Karmøy vil produsere verdens reneste og mest klimavennlige aluminium. Biokraft vil på Skogn omdanne avfall og biprodukter fra industri og fiskeoppdrett til fornybar, klimavennlig gjødsel og biodrivstoff. Tizir Titanium & Iron har tatt i bruk ny miljøteknologi på smelteverket i Tyssedal som reduserer utslippene av CO2 tilsvarende utslippet fra 15.000 personbiler i året.

Klimameldingen som kom i våres viser at det er realistisk – om enn tøft – å nå klimamålene. For eksempel viser den at vi må kutte 40 av utslippene fra transportsektoren. Vi har et mål om at alle nye kjøretøy etter 2025 skal være null- eller lavutslippskjøretøy. Vi lover 50 prosent statlig finansiering av nye store kollektiv- og jernbaneutbygginger. Innen privattransport har vi virkemidler som gjør det realistisk å nå målene, men det må gjøres mer på nyttetrafikken. Det krever at både myndigheter og næringen selv tenker nytt og kreativt.

Vi trenger nyelønnsomme jobber og høy produktivitet for å finansiere velferdssamfunnet. Flere jobber må bidra positivt til bunnlinjen og til klimaet. Det gjelder innenfor næringer hvor vi har lange tradisjoner som sjømat, skipsfart, fornybar energi, skogbruk, prosessindustri, mineraler og olje og gass. Og for spennende nye næringer som datasenter – som er verdens raskest voksende energikrevende industri – medisinsk teknologi, havbasert industri og kreative næringer. Derfor er det gledelig at næringslivet selv, som en oppfølging av regjeringens strategi for grønn konkurransekraft, utarbeider egne veikart for hvordan de skal nå sine utslippsreduksjoner.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Grønn økonomisk vekst handler også om å bruke ressursene vi har enda mer effektivt. I sommer la vi frem en strategi for sirkulær økonomi, som blant annet skal sikre at vi kaster mindre, og at bosset vi kaster blir utnyttet så effektivt som mulig.

At vi greier å kombinere en politikk for økonomisk vekst, flere jobber, bedre vilkår for grundere og bedrifter, med positive resultater på klimasiden er avgjørende. Heldigvis greier vi det! I en periode hvor det etableres rekordmange bedrifter og hvor det skapes titusenvis av nye jobber – så har også klimagassutslippene gått riktig vei.

Vi trenger også mer kunnskap om hvordan endringer i klimaet vil påvirke økonomien vår. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg om klimarisiko, som skal vurdere hva klimaendringene vil bety for norsk økonomi. Dette er viktig kunnskap når vi skal sikre at Norge har en trygg økonomi og god velferd også for generasjonene etter oss.

Ambisjonsnivået er høyt. Utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU, og vi skal fortsatt ha gode støtteordninger for bedriftene til å skape nye grønne arbeidsplasser. Det er godt nytt for klimakampen. Et positivt budskap om at det er mulig å kombinere velstandsvekst med klimaforpliktelsene vil gi større oppslutning om klimasaken enn budskap om at vi må redusere vår velstand og velferd.

At det går fremover gir ingen grunn til hvileskjær. Vi må gjøre mer av det som virker for å skape flere jobber. Forskning, teknologiutvikling, forenklinger og et grønt skift i skatter og avgifter. Det bærekraftige velferdssamfunnet er også et grønt samfunn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder