SVARER STØRE: Tove Strand, avbildet foran Ullevål universitetssykehus hvor hun tidligere var direktør. Foto: Nils Bjåland

Debatt

Vent med konklusjonen i sykehussaken, Støre!

I et oppslag i VG 22.februar påstår Arbeiderpartilederne Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen at «Det er helt illusorisk å tro at vi kan få tre nye sykehus i Oslo nå». Støre sier også at en slik løsning vil gi «et finansieringsproblem som ingen har løsning på». Det siste har han sikkert rett i, men hvorfor bekymre seg for det? Jeg kjenner ikke til noe forslag som har gått ut på å bygge tre nye sykehus.

TOVE STRAND, tidligere viseadministrende direktør Ous (Oslo universitetssykehus.)

Vi snakker om ett eller to nye sykehus. Det ene nye sykehuset alle ønsker å få på plass så raskt som mulig, er Aker sykehus. Der er det ingen uenighet. Uenigheten går på om vi skal utrede et alternativt forslag som innebærer å beholde både Rikshospitalet og Ullevål. I dette alternativet beholdes Rikshospitalet som i dag og kan fortsette å utvikle sine lands-og regionfunksjoner. Det er viktig for landet, for regionen og for Oslos pasienter.

les også

Ap-toppene i strupen på Rødt: Gambler med folks helse

Rikshospitalet bør sikres slike utviklingsmuligheter. Videre foreslås det at Ullevål fornyes med nye kliniske bygg på til sammen 90 000 m2. Ullevål kan bygges ut uten at den daglige driften berøres nevneverdig. Sammen med de 110 000 m2 gode kvadratmetrene som allerede finnes, blir Ullevål med dette et flott rehabilitert sykehus.

Dette alternativet antas å koste cirka 9 milliarder kroner. Gaustad-alternativet har i følge Helse Sør-Øst en antatt kostnad på 24 milliarder når begge faser er fullført. Selv med et optimistisk anslag på inntektene ved salg av Ullevål-tomta blir netto-kostnadene ved utbygging på Ullevål rimeligere.

les også

Sykehusstriden på Østlandet: Gaustad eller Ullevål?

Helt uavhengig av disse to alternativene bør og må Aker sykehus bygges ut så snart reguleringsplaner og alt ellers er godkjent. Ved å beholde Ullevål, kan Aker bli et sykehus for hele Groruddalen og ikke bare de to bydelene som så langt er lovet plass. Ved Gaustadalternativet må de to siste bydelene bli på et overfylt A-hus inn i lang tid.

I beste fall kan de flyttes over i 2034/ 35 hvis det blir et nytt byggetrinn på Aker. De øvrige bydelene som i dag hører til på hhv Ullevål og Ahus får greit plass på Ullevål. Ullevål-alternativet gir mindre arealbehov og mindre kostnad på Aker som følge av reduserte byggehøyder og man unngår kjøp av dyr privateid tomt. Det er vanskelig å forstå at dette alternativet gir finansieringsproblemer «som ingen har en løsning på».

les også

Bevar Ullevål!

Påstanden fra Gahr Støre om at en utredning av Ullevål-alternativet kan sette «sykehustilbudet til folk i hele Osloregionen i fare», må bero på en misforståelse. Som Eilif Holte (nestor i kvalitetssikring av prosjekter) har påpekt, vil det å gjøre en sammenlignbar utredning av alternativet ta fra et halvt til et år. Starter man dette høsten 2019, vil utredningen være klar våren 2020. Dette er før HSØ forventer å ha en godkjent reguleringsplan for Aker/ Gaustad og før de kan gå videre med Gaustadprosjektet. Høsten 2020 kan man altså sammenligne de to alternativene og se hvem av dem som er best og billigst, og ikke minst hvilket alternativ som sikrer Oslos pasienter et best mulig tilbud både i kvalitet og kvantitet.

Jeg, og mange med meg, tror det er klokest å satse på Ullevålstomta pga størrelse og utviklingsmulighet. Området er også regulert til sykehusformål. Vi tror at den løsningen blir billigere og mer funksjonell. I tillegg er det plass nok til å kunne dekke framtidige utvidelsesbehov.

Utvidelsesbehov vil det være vanskelig å dekke på Gaustad der en trang tomt fylles opp med høyblokker allerede i utgangspunktet. Viktig er det også at vi ved å satse både på Rikshospitalet (Gaustad) og Ullevål, vil få to steder med helikopterplattform og sterke fagmiljøer, noe som kan være viktig i en krisesituasjon. 

les også

Advarer mot å legge ned Ullevål sykehus: – Pasientene taper

Vi tror og vi mener i denne saken. La nå prosessen gå sin gang med utredning av Ullevål-alternativet samtidig som det for Gaustad-alternativet legges fram en kvalitetssikret virksomhetsplan, en vurdering av arealmessig fleksibilitet og en analyse av reguleringsrisikoen. Som Eilif Holthe skriver i et brev til styret i Helse Sør-øst, er dagens beslutningsgrunnlag mangelfullt på mange punkter. Det må det gjøres noe med! Samtidig kan utviklingen av et sykehus på Aker kjøres for fullt. Det er viktig for Groruddalen og for Oslo som helhet.

Målet er tredelt: Vi må få på plass et godt sykehustilbud til hele Oslos befolkning så raskt som mulig. Det bør gjøres på en slik måte at det ikke sløses med offentlige midler og beslutningen må sikre arealer som gir en fleksibilitet i forhold til framtidige behov for sykehustjenester.

Mitt håp er at Arbeiderpartiet ikke konkluderer før etter at det har vært en høring i Stortinget og vurderingen av Ullevål-alternativet foreligger.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder