STRAMMER INN: Morten Baltzersen, direktør i Finanstilsynet. Foto:Terje Bendiksby,NTB scanpix

Leder

Fornuftig innstramning

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Finanstilsynet har svart på Finansdepartementets forespørsel om tiltak for å begrense gjelds- og boligprisveksten. Bankenes utlånspraksis er i dag regulert gjennom retningslinjer. Tilsynet vil gjøre nye regler til forskrifter for bedre å kunne håndheve disse.

Finanstilsynet foreslår å stramme inn bankenes adgang til å fravike at låntager må stille med 15 prosent egenkapital. Dette kravet blir absolutt hvis tilsynet får det som det vil. Og kausjon vil ikke lenger sidestilles med pant i bolig. Med andre ord vil foreldre heretter måtte by på pant i sin egen bolig for å hjelpe barna.

Videre foreslår tilsynet at avdragsfrihet blir forbudt ved lån utover 65 prosent av panteobjektets verdi. Kravet til avdrag er likevel moderat, det legges til grunn at det skal betales 2,5 prosent av lånesummen i avdrag hvert år. Et slikt krav begrenser hvor mye den enkelte kan få låne fordi det i bankens beregning av hvor store låneutgifter den enkelte tåler, må tas hensyn til denne tvungne sparingen. Finanstilsynet foreslår også å øke kravet til renteøkning som hver kunde må tåle, økes fra 5 til 6 prosent.

Finansminister Siv Jensen sender forslagene på høring med seks ukers høringsfrist. Vi må derfor avvente om de strengere kravene blir gjennomført. Departementet bør i dette arbeidet ha i bakhodet at den sterke boligpris- og gjeldsveksten også skyldes andre forhold enn bare rik tilgang på billig kreditt.

Både det at bolig i Norge er sterkt skattefavorisert, og problemer på tilbudssiden, er med på å forklare den sterke prisveksten og bør tas med i en helhetlig vurdering. Samtidig skal man være litt forsiktig. Det er mye som tyder på at norsk økonomi vil se en svakere utvikling mot andre halvår, at lønnsveksten blir mager og at arbeidsledigheten kan øke. Å finjustere et marked er vanskelig. Risikoen er til stede for at man strammer til på lånesiden i forkant av at etterspørselen avdempes av andre grunner. Det kan til sammen gi et kraftig og uheldig negativt utslag i markedet.

Vi finner likevel gode grunner for å lytte til Finanstilsynets forslag all den tid boligprisvekst på over 10 prosent som vi har i mange byer, ikke er bærekraftig. Tilsynets krav kan betegnes som innstrammende, men likevel moderate. Det er klokt å sette på en forsiktig brems i et allerede opphetet boligmarked som kan bli enda hetere utover våren når rentene sannsynligvis settes ytterligere ned.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder