VIL ØKE BARNETRYGDEN: – Vi i utvalgets mindretall foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten. Utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter overleverte utredningen til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) i går. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Debatt

Nei til inntektsprøving av barnetrygden

Vi som tilhører mindretallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, mener at inntektsprøving av barnetrygden er feil vei å gå. Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

AXEL WEST PEDERSEN,LIV JOHANNE SYLTEVIK,THOR OLAV THORESEN

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Barnefattigdommen har økt fra rundt fire prosent på 1990-tallet til ti prosent i dag. Flertallet i utvalget som har utredet den offentlige støtten til barnefamiliene, foreslår å inntektsprøve barnetrygden. Vi som tilhører mindretallet mener at inntektsprøving er feil vei å gå. Vi foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden. Ideelt sett hadde vi ønsket minst en dobling av satsene, men utvalgets mandat krever at vi holder oss innenfor samme budsjettramme som dagens familiepolitikk.

Les også: Utvalg går inn for gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd

Utvalgets flertall vil øke barnetrygden til 23 000 kroner per barn samtidig som ytelsen avtrappes med 13,5 prosent for hver krone familieinntekten overstiger en friinntektsgrense på henholdsvis 386 000 kroner for enslige og 478 000 kroner for par. For et par med ett barn vil barnetrygden forsvinne helt når familieinntekten overstiger 648 000 kroner. De samlede utgiftene til den inntektsprøvde ordningen anslås til 6 mrd. kroner mot om lag 15 mrd. kroner for dagens universelle barnetrygd, og fattigdomsraten vil bli redusert med 1,7 prosentpoeng.

En universell barnetrygd på samme nivå (23 000 kroner per barn) og med tilnærmet den samme fattigdomsreduserende effekt ville kostet i overkant av 30 milliarder kroner – altså vel det dobbelte av dagens barnetrygd og fem ganger så mye som den foreslåtte inntektsprøvde ordningen. Likevel mener vi at svaret ikke er å forkaste den universelle barnetrygden og omfavne ideen om inntektsprøving.

VG MENER: Fjern kontantstøtten

Inntektsprøving av barnetrygden mot familieinntekt gir opphav til et skattesystem blant barnefamiliene med dårlige egenskaper. Marginalskatten blir urimelig høy i følsomme områder med mange skatteytere og progressiviteten i skattesystemet blir snudd til det motsatte, fordi marginalskatten blir høyere på lavere og midlere inntekter enn den er på de høyeste inntektene. Det er grunn til å forvente at et slikt system vil ha lav legitimitet i befolkningen.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Inntektsprøving av barnetrygden er i realiteten det samme som å legge en særskatt på barnefamilienes inntekter i intervallet over friinntektsgrensene. For dem som i utgangspunkt har en familieinntekt i dette intervallet, innebærer avtrapningen at den reelle marginalskatten for begge foreldrene øker med 13,5 prosentpoeng. Typisk vil begge i utgangspunktet ha en marginalskatt på 35 prosent og den samlede reelle marginalskatten øker dermed til 48,5 prosent. For familier med tre barn slutter avtrapningen først ved en familieinntekt på i underkant av én million kroner og den samlede marginalskatten på den ene av foreldrene vil da være på 57,5 prosent. Til sammenligning er den høyeste marginalskatten i dagens skattesystem på 47 prosent, på personinntekt over 943 000 kroner.

All erfaring tilsier at høye marginalskatter på midlere inntekter vil føre til redusert arbeidstilbud blant barnefamiliene, og da særlig blant mødre. Dertil kommer betydelige administrative kostnader ved å sette opp og administrere et system for inntektsprøving mot familieinntekt.

Vi i mindretallet foreslår å øke barnetrygden til 20 800 kroner, samtidig som vi vil la barnetrygden inngå i den skattepliktige inntekten. Dermed oppnår vi en viss målretting av støtten, men økningen i den disponible barnetrygden blir ikke så høy som vi hadde ønsket, og fattigdomsreduksjonen som oppnås blir mindre enn med flertallets forslag.

Men om man ønsker mer effektive tiltak mot barnefattigdom finnes det bedre alternativer enn inntektsprøving av barnetrygden. Det er nemlig forholdsvis enkelt å finne alternative måter å finansiere en dobling av den universelle barnetrygden på, som har bedre egenskaper enn flertallets forslag – både med hensyn til insentivstruktur og fordelingsvirkninger – men begge alternativene ligger utenfor mandatet. Ett alternativ er å legge en proporsjonal ekstraskatt på all inntekt til barnefamiliene. Nivået på en slik skatt vil måtte ligge på om lag 4 prosent for å oppnå den samme fattigdomsreduserende effekten. Hvis finansieringsbyrden i stedet spres på hele befolkningen, vil den nødvendige økningen i skatteratene selvfølgelig bli enda mindre – i størrelsesordenen mellom én og to prosent. Det er det siste alternativet vi ideelt sett vil anbefale, fordi vi mener at den samlede støtten til barnefamiliene og inntektsomfordelingen, fra familier uten barn til familier med barn, kan og bør økes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder