KAN ENDRES: – Regjeringen har langt større handlingsrom enn det den har gitt uttrykk for, skriver kronikkforfatteren.

KAN ENDRES: – Regjeringen har langt større handlingsrom enn det den har gitt uttrykk for, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jan Petter Lynau VG

Debatt

Stortingets ulvepolitikk kan gjennomføres

I tråd med Bernkonvensjonen er det mulig å legge vekt på langt mer enn risikoen for at ulven dreper husdyr, slik regjeringen ensidig har vektlagt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

ERIK LAHNSTEIN, adm. dir i Norges Skogeierforbund

Statsminister Erna Solberg understreket fra Stortingets talerstol 11. januar at regjeringen har fullt trykk på å gjennomføre Stortingets «tydelige og klart uttrykte vilje» nedfelt i ulveforliket og bestandsmålet vedtatt med støtte fra Ap, Høyre, Frp og KrF våren 2016.

Statsministeren hevdet imidlertid at loven står i veien for å gjennomføre Stortingets vilje.

Se også: Kan komme lovendring i dag

Regjeringen la til grunn en snevrest mulig fortolkning av Bernkonvensjonen og norsk lovverk når den 21. desember besluttet å stoppe lisensfellingen av ulv vedtatt av de regionale rovviltnemndene.

Den ti år gamle norske rovviltforskriften har følgende bestemmelse:

ERIK LAHNSTEIN er adm. dir i Norges Skogeierforbund. Foto: Norges Skogeierforbund

«Når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene for regionen kan en rovviltnemnd fatte vedtak om kvote for skademotivert lisensfelling for å begrense veksten og/eller utbredelsen av en bestand av gaupe, jerv, bjørn og ulv

I forarbeidene til naturmangfoldloven (Ot.prop.nr.52 (2008-2009)) konkluderes det med at:

«Dagens rovdyrpolitikk og bestandsmål ikke er i strid med bevaringsmålet for arter i naturmangfoldloven eller internasjonale forpliktelser som Bernkonvensjonen».

Og:

«Departementet foreslår noen endringer i bestemmelsene i lovkap. III som gjør det helt klart at dagens rovviltpolitikk kan hjemles i den nye loven.»

Klima- og miljødepartementet har forsikret Stortinget om at naturmangfoldloven ikke skulle stå i veien for gjennomføring av rovviltpolitikken. Føringene ovenfor har også vært en forutsetning når Stortinget har vedtatt rovviltforvaltningen. Dette går igjen i rovviltforlikene i 2004, 2011 og nå sist våren 2016.

Kommentar: «Helgesen er desperat»

I Stortingets innstilling til naturmangfoldloven presiserte flertallet dette:

«Fleirtalet i komiteen har merka seg at slik disse måla er utforma, endrar dei ikkje rammevilkåra for dagens rodyrpolitikk, som er utforma etter ei samla avveging mellom ulike interesser. Fleirtalet minner om at Regjeringens politikk når det gjelder dei største rovdyra, byggjer på rovviltforliket, jf. St.meld. nr. 15 (2002-2003), og at vedtak om naturmangfaldlova ikkje medfører at dei prinsippa som er fastslått der må endrast. Fleirtalet viser til at det i departementets kommentarer til lovframlegget går fram at dagens rovviltforvaltning kan heimlast i den nye lova, og at dei næringsmessige omsyn vil kunne vektleggast slik dei er gjort i dagens regelverk.»

Skogeierforbundet: Grunneiere vil hindre Helgesens nye ulveplan

Sverige har valgt å hjemle sin ulve- og rovviltforvaltning gjennom «Jaktförordningens» § 23. Om premissene for den svenske ulvejakten uttaler Høgsta Förvalningsdomstolen i sin avgjørelse 30. desember i fjor:

«Huvudsyftet med jakten är att minska koncentrationen av varg i de delar av landet där den är som tätast för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna. Länsstyrelsen har särskilt betonat att jakten syftar till att förbättra möjligheterna för älgförvaltningen och fårnäringen samt till att minska risken för angrepp på hundar vid löshundsjakt. Länsstyrelsen har även framhållit att jakten syftar till att minska konflikten mellan människa och varg och minska människors oro. Vidare har länsstyrelsen betonat att jakten syftar till att öka acceptansen för vargen och för viltförvaltningen, vilket i sin tur torde minska den illegala jakten. I likhet med förvaltningsrätten och kammarrätten anser Högsta förvaltnings-domstolen att dessa syften får godtas.»

I tråd med Bernkonvensjonen er det altså mulig å legge vekt på langt mer enn risikoen for at ulven dreper husdyr, slik regjeringen ensidig har vektlagt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil gi en nærmere redegjørelse for Stortinget i dag, 17. januar. Regjeringen har så langt hevdet at de har et vesentlig mindre handlingsrom for å følge opp Stortingets politikk enn man har i Sverige, og hevder det skyldes måten vi har implementert Bernkonvensjonen på.

Skulle Helgesen opprettholde denne vurderingen vil han ikke bare møte antydninger om at Stortinget føler seg ført bak lyset, slik som statsministeren gjorde 11. januar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder