FEIL, SYLVI! – Statsråd Listhaug er opptatt av å sende ut signaler som avskrekker mennesker fra å søke tilflukt i Norge. Men det er feil, og det bryter med de prinsippene for rettsikkerhet vi ønsker å opprettholde i dette landet, skriver KrF-lederen i denne kronikken.

FEIL, SYLVI! – Statsråd Listhaug er opptatt av å sende ut signaler som avskrekker mennesker fra å søke tilflukt i Norge. Men det er feil, og det bryter med de prinsippene for rettsikkerhet vi ønsker å opprettholde i dette landet, skriver KrF-lederen i denne kronikken. Foto: Helge Mikalsen VG

Debatt

Hardt fra regjeringen mot barn på flukt

Den harde linjen regjeringen nå kjører mot enslige mindreårige asylsøkere er skremmende.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KNUT ARILD HAREIDE, leder i Kristelig Folkeparti

Noen grunnprinsipper må stå urokkelig fast i asylpolitikken. Det gjelder respekten for folkeretten, respekten for retten til familieliv og respekten for og anerkjennelsen av at mennesker på flukt, og ikke minst barn på flukt, skal behandles med verdighet.

Knut Arild Hareide. Foto: Christian Clausen

I regjeringens kamp for å være den strengeste i klassen overfor mennesker på flukt, står de i fare for å kaste noen av disse grunnholdningene over bord.

Særlig er den harde linjen som regjeringen nå kjører mot enslige mindreårige asylsøkere skremmende.

Mer utrygt Afghanistan

Et av de verste eksemplene er Norges utsendelsespraksis til et stadig mer utrygt Afghanistan. Kun Norge og Nederland returnerer i dag barn til Afghanistan, og Nederland gjør det i langt mer begrenset omfang enn Norge.

Ingen av våre nordiske naboland har returnert barn til Afghanistan i år. Det har heller ikke land som Belgia, Storbritannia, Frankrike eller Sveits. Det er faglig enighet om at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg den siste tiden.

Les også: Aghdas kjemper for sin familie

Sverige har tatt dette inn over seg og vil la flere afghanere få opphold. Den norske regjeringen velger derimot å ignorere fagmiljøenes advarsler, og returnerer nå en langt høyere andel til Afghanistan.

Videre framstår Norges praksis når det gjelder alderstesting av barn mer og mer uholdbar. Legen som står for testene kritiseres av rådet for legeetikk, metoden er så usikker at Legeforeningen har rådet sine medlemmer til ikke å utføre slike tester og media bringer oss flere historier om åpenbare og rent ut absurde feilberegninger.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Må legges om

Likevel viderefører regjeringen denne praksisen, og testene gis avgjørende vekt i livsviktige beslutninger.

Dagens bruk av alderstester svekker asylsøkeres rettsikkerhet, og må umiddelbart legges om.

Vi er også sterkt kritisk til praksisen med fengsling og internering av barn på Trandum. Sivilombudsmannen og Norsk Psykologforening beskriver Trandum som uegnet for barn. Dagens praksis både kan, og bør stoppes. Retur av barn må skje på en mest mulig skånsom måte, og vi i KrF foreslår derfor i vårt alternative budsjett et eget utreisesenter tilpasset barnefamilier.

Les også: Organisasjoner krever slutt på alderstesting av asylsøkere

En annen negativ utvikling ut fra et barneperspektiv er at stadig flere barn får såkalt midlertidig opphold. Regjeringens politikk innebærer at barna blir sittende på mottak fram til utsendelse ved fylte 18 år. De blir ikke integrert i det norske samfunn og livene deres er satt på vent. UDI har bedt regjeringen legge om praksis, slik at barna kan få flytte ut av mottak den tiden de er i Norge.

Forskning viser at midlertidig opphold er skadelig for barns psykiske helse, og tilbakemeldingene fra mottakene er at flere av disse barna nå har utviklet alvorlige psykiske lidelser.

Vi har fremmet forslag i Stortinget om å avskaffe tidsbegrenset opphold for alle barn. For disse sårbare barna, hvor mange har gått gjennom traumatiske opplevelser, haster det med politiske grep som kan gi trygghet og forutsigbarhet.

Listen kan gjøres lenger

Det er også å gå i feil retning når regjeringen foreslår en ny omsorgssenterlov som svekker omsorgen til enslige mindreårige asylsøkere. Prioriteringen er riv ruskende gal når regjeringen i budsjettet kutter ytterligere i den allerede lave støtten til livsopphold for barnefamilier. Det vil ramme de det gjelder hardt og bli et hinder for barns deltakelse og integrering.

Jeg mener også det er direkte uforsvarlig når stortingsflertallet med regjeringen og Arbeiderpartiet velger å endre reglene for når asylsøkere kan henvises til å søke tilflukt i tryggere områder i eget land, slik at mennesker kan bli henvist til slik internflukt også i tilfeller der det framstår urimelig.

Dessverre kan listen gjøres enda lenger, og utviklingen støter an mot det som bør være minstekrav til humanitet og ansvarlighet i behandlingen av mennesker, og særlig barn på flukt.

Statsråd Listhaug er opptatt av å sende ut signaler som avskrekker mennesker fra å søke tilflukt i Norge. Det er mulig det er et effektivt signal å få ut bilder av unge mennesker som blir vekket midt på natten, iført håndjern og satt på glattcelle uten at de samtidig får vite hvorfor.

Men det er feil, og det bryter med de prinsippene for rettsikkerhet vi ønsker å opprettholde i dette landet.

I år har mer enn 4600 har druknet i Middelhavet, over 1000 flere enn kriseåret 2015. Det meldes om at menneskesmuglerne blir stadig mer brutale og kyniske. Piggtrådsperringene rulles ut i Europa og den politiske debatten blir hardere og kaldere i mange land.

Nettopp i en slik tid trengs det politikere som er opptatt av mer enn å samle popularitetspoeng eller sende ut avskrekkende signaler. Det trengs politikere og medmennesker som taler klart om at alle mennesker er like mye verdt og som tar oss ut av tendensen til å anonymisere og se mennesker kun som del av en gruppe.

I Norges og Europas flyktning-debatt har det blitt alt for stille om grunnleggende verdier og prinsipper som menneskeverd, nestekjærlighet, omtanke, eller solidaritet om du vil.

Jeg kaller det gjerne kristne verdier, men enhver demokrat må holde med om at menneskeverdet aldri skal degraderes eller være avhengig av geografi.

Les også

 1. Aghdas kjemper for sin familie

  Historien til Aghdas Mousavis tvangsutsendte brødre fikk skuespiller Kristoffer Joner til å engasjere seg for asylsøkere…
 2. Listhaug fikk twittertyn av statsrådskollega

  Mens innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) snakket på radio om innsamlingsaksjonen hun har startet for de kristen…
 3. Kristen organisasjon om Listhaugs innsamlingsaksjon: – Uheldig at vi blir satt opp mot NOAS

  Først samlet NOAS inn millioner i statsråd Sylvi Listhaugs navn. Nå har innvandringsministeren startet sin egen…
 4. Bispemøtet ber Solberg drøye asylreturer til over jul

  I et brev til statsminister Erna Solberg (H) ber norske biskoper om at regjeringen innstiller retur av flyktninger og…
 5. Listhaug om alderstester: – Ser etter nye metoder

  Kritikere hevder at UDI i for stor grad vektlegger omstridte alderstester.
 6. SV krever stopp i utsendelser etter legerefs

  Etter kritikken fra legerådet krever SV full stans av alle tvangsutsendelser som begrunnes i de omstridte alderstestene.
 7. Har alderstestet 4000 asylsøkere: Lege får kritikk for alderstester

  Rådet for legeetikk gir lege Jens Grøgaard kritikk for alderstestene han utfører på enslige mindreårige asylsøkere.
 8. UDI refser Listhaug for asylbarn-behandling

  I et skarpt brev til Sylvi Listhaug (Frp) advarer UDI mot følgene av at en stadig større gruppe enslige asylbarn får…
 9. Barneombudet om behandlingen av enslige asylbarn: – Skammelig

  Barneombud Anne Lindboe mener regjeringens behandling av enslige asylbarn bryter med barnekonvensjonen.
 10. Organisasjoner krever slutt på alderstesting av asylsøkere

  En rekke organisasjoner stiller i dag to krav til Erna Solberg om behandlingen av enslige, unge asylsøkere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder