Foto: Sanne, Therese Alice

Debatt

Regjeringen må sette en fot i bakken for Andøya

LO vil på det sterkeste oppfordre politikerne til å se denne saken i et annet lys.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, leder i LO

Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Hansen, Frode

Andøya flystasjon risikerer å falle i Stortinget i neste uke. Regjeringen har bestemt at de maritime overvåkingsflyene skal flyttes fra Andøya til Evenes. Det skal visstnok være både billigere og gi Norge et bedre forsvar ved å samle både kampfly og overvåkingsfly på Evenes.

Men er det egentlig det? Særlig sett i lys av dagens endrede sikkerhetspolitiske utfordringer.

LO har hele tiden ment at en delt løsning mellom Andøya og Evenes er den beste løsningen, for Norge, for Forsvaret og for Andøya. Ved at Andøya er base for overvåkingsflyene og Evenes er fremskutt base for nye kampfly ivaretas de samfunnsøkonomiske, beredskapsmessige og militærfaglige perspektivene.

Under komitebehandlingen i vinter krevde LO at regjeringen måtte legge frem en helthetlig analyse som tok for seg de ulike perspektivene både ved en enebaseløsning og tobaseløsning. Det kritiske punktet var å få frem tall som var sammenlignbare. Først da mente LO at det ville det være mulig å foreta en reell behandling og beslutning.

«Dersom tallene viser noe annet vil det være nødvendig å sette en fot i bakken.»

Dette var forsvarsminister Frank Bakke-Jensens ord. Men dette gjaldt kun tallene for Evenes. Dersom tallene i gjennomgangen viste seg å være vesentlig endret siden beslutningsgrunnlaget ble lagt frem ville man sette en fot i bakken og se saken på nytt. Bakke la imidlertid aldri frem noen tall for Andøya. Det ble aldri noen reell sammenligning. Mange spørsmål står derfor fremdeles ubesvart.

Det undrer ikke bare LO, men også flere, at regjering og Storting skal behandle saken om alliert mottak først etter at saken om nedleggelsen av Andøya flystasjon blir ferdigbehandlet i Stortinget i neste uke. I dag har både Andøya og Evenes status som mottaksbase for allierte. Det er åpenbart at muligheten til å ta imot våre allierte vil svekkes dersom antall baser reduseres.

Norges medlemskap i NATO er en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk. Alliert mottak er en avgjørende del av vår forsvarsevne og Norges totale evne til mottak av allierte kampfly i nordområdene må ikke svekkes. Dersom Andøya flystasjon skal opprettholdes som beredskapsbase, underlagt krav som stilles for å ta imot forsterkninger fra NATO i en krisesituasjon vil dette koste. Kostnader som langt på vei kan medføre at gevinsten ved nedleggelse av basen på Andøya forsvinner raskere enn Bakke klarer å sette foten ned. Det er svært kritikkverdig at man ikke avventer behandlingen av Andøya før saken om alliert mottak har blitt behandlet.

Nedleggelsen av Andøya Flystasjon er det tiltaket i langtidsplanen for forsvarssektoren som gir størst negative konsekvenser for et lokalsamfunn, fra piloten på Orion-flyet til bakeren hos Bakeriet Andenes. I tillegg har forslaget om nedleggelse militærfaglige konsekvenser.

Andøya Flystasjon er av stor strategisk betydning for Norge. Herfra kontrolleres våre hav og interesseområder. Kompetansen på stasjonen som er møysommelig opparbeidet gjennom mange år er unik, men står nå i fare for å forvitre uten at det blir tatt grep for å bevare denne. Her må de ansvarlige komme på banen øyeblikkelig med tiltak uansett lokalisering av flybasen. Konsekvensene kan blir alvorlige, uten tilstrekkelig personell vil Norge stå uten mulighet til å operere flyene.

LO vil på det sterkeste oppfordre politikerne til å se saken i et annet lys. Det er fremdeles mulighet til å tenke helt nytt. Hva med å videreutvikle Andøya istedenfor å legge ned og bygge opp den samme kapasiteten et annet sted. Andøya har i dag allerede all nødvendig infrastruktur, personell, kompetanse for videreføring av aktivitet. En kortsiktig økonomisk gevinst for Forsvaret må ikke overstyre langsiktige samfunnsøkonomiske tap, hvor det i tillegg ikke er klare operative fordeler.

Det er fremdeles en siste mulighet for våre folkevalgte til å stoppe opp og sette en fot i bakken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder