BER SOLBERG GRIPE INN: – Ikke la Ola Elvestuen bestemme denne saken. Til det er den for viktig både for industrien og miljøet, skriver Frederic Hauge.

Debatt

Bellona-Hauge om deponisaken: – Ikke la Elvestuen bestemme

Ola Elvestuen overtok miljødepartementet for snart ett og et halvt år siden. Han har siden aktivt bidratt til at regjeringen har utsatt den nødvendige beslutningsprosessen i deponi-saken i Grenland.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FREDERIC HAUGE, daglig leder i Bellona.

I et intervju i Porsgrunns Dagblad den 9. april sier miljøminister Ola Elvestuen følgende:

– Det er næringslivets ansvar å etablere og drive behandlingsløsninger for det farlige avfallet de genererer.

Dette er alvorlig og oppsiktsvekkende. Det er en total omlegging av norsk avfallspolitikk, det er i strid med Baselkonvensjonen og et åpenbart brudd på de internasjonale forpliktelser Norge har inngått.

Miljødirektoratet skriver i 2015, i sin redegjørelse til Elvestuens eget departement, følgende:

«Vi har et nasjonalt mål som sier at farlig avfall skal tas hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok nasjonal behandlingskapasitet. Norge har også en internasjonal forpliktelse etter Baselkonvensjonen om å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet».

les også

Bjørn Rune Gjelsten stanser millioninvesteringer i omstridt deponi-prosjekt

I brevet heter det videre:

«Hvert land skal sørge for tilstrekkelig behandlingskapasitet for farlig avfall, som skal være lokalisert så nær kilden som mulig, og fortrinnsvis innen opprinnelseslandets egne grenser (Baselkonvensjonens artikkel 4 nummer 2).»

Miljøstiftelsen Bellona forstår, men ser det som uheldig, at NOAH stanser videre investeringer for et fremtidig deponi for behandlet farlig avfall.

NOAH har allerede foretatt store investeringer for å forlenge dette deponiets levetid i påvente av myndighetenes avklaring av videre løsninger, men uten ytterligere investeringer vil Norge stå uten tilstrekkelig deponikapasitet for behandlet industriavfall innen fire år. Dette er svært alvorlig og Bellona er bekymret for konsekvensene for miljø, industri og arbeidsplasser. Industrien er avhengig av forutsigbarhet. Det har ikke regjeringen klart å gi.

les også

Elvestuen: Lager plan B for Brevik

Tidligere miljøminister Vidar Helgesen tok seg god tid til å lytte. Men tiden gikk og lite skjedde. Så overtok Ola Elvestuen ansvaret for snart ett og et halvt år siden. Han har siden aktivt bidratt til at regjeringen har utsatt den nødvendige beslutningsprosessen.

Den ordinære miljøfaglige saksbehandlingen har vært omfattende, med en rekke utredninger om teknologier, løsninger og lokalisering for deponi. Miljødirektoratet var i dette arbeidet allerede i mai 2016 klar i sin anbefaling om bruk av Brevik-gruvene.

Fremfor å høre på sin egen fagetat, valgte Elvestuen å beordre enda en utredning. Denne ble presentert 31. oktober 2018. Miljødirektoratet var nok en gang meget klar og gjentok og forsterket sin anbefaling om at NOAHs forslag er det eneste reelle alternativet som tidsnok kan sikre en helhetlig og trygg behandlingsløsning for industrien. De er også klare på at alternativet Raudsand er mangelfullt utredet, at det er tvilsomt om det kan behandle alle aktuelle avfallsfraksjoner, og at det er urealistisk å få alternativet på plass i tide.

Siden har Elvestuen latt det gå et halvt år, uten at han har gjort noe. Departementet har riktignok hatt møter med NOAH og skapt en forventning om at det skal komme en avklaring om statlig reguleringsplan, uten at dette har skjedd. I stedet sier Elvestuen nå at han ønsker en vurdering av den aller siste teknologien på området og at det skal nedsettes et ekspertutvalg som skal se på fremtidens behandling av avfall.

les også

Ny borgerlig miljøkrise: Illsint motstand mot farlig avfall i Brevik

Bellona mener disse svarene er oppsiktsvekkende. Elvestuen har fått bekreftet, i en ekstrautredning han selv har bestilt fra sin egen fagetat, at det ikke er andre realistiske alternativer og at tiden begynner å bli svært knapp. 

Vi er ikke imot et ekspertutvalg som kan se om det har kommet nye forhold og avklare de mange påstandene i debatten. Men det må skje parallelt med prosessen om en statlig reguleringsplan, slik at Norge ikke står uten behandlingstilbud for store deler av Norges industriavfall, med påfølgende store miljøkonsekvenser. Dersom ekspertutvalget skulle finne noe som endrer konklusjonene er det bare å stoppe prosessen – men ut ifra all tilgjengelig kunnskap i dag er NOAHs forslag den beste løsningen. 

Det er med stor bekymring vi ser at Elvestuen og andre politikere tror at problemet blir borte ved at det kommer nye teknologier dalende ned fra himmelen. Bellona er teknologioptimister og vi kommer til forbedre hvordan vi håndterer avfall i fremtiden, men det fjerner ikke deponibehovet.

Tvert imot venter vi at avfallsmengdene i mange år vil være økende på grunn av det grønne skiftet og den store moderniseringen norsk industri må gjennomgå de neste årene for å nå disse målene. At noen fraksjoner farlig avfall reduseres ved bruk av ny teknologi, fjerner ikke behovet for stabilisering og deponering.

Bellona har jobbet med avfall i 30 år. Vi har ikke bare avslørt miljøsyndere, men vi har også bidratt til, og har faktisk også en stor del av æren for, å finne løsninger. På 80-tallet avslørte Bellona den store kvikksølvskandalen på Norsk Hydro i Grenland, hvor over 160 tonn ble sluppet ut. Det ble ryddet opp i ved at det ble lagret lokalt i et deponi på Herøya. Deretter har prosessen med flyveaske og syre fra Kronos Titan gjort det mulig å ufarliggjøre dette kvikksølvet, som senere ble flyttet og stabilisert for deponiet på Langøya. Dette er avfall vi ønsker ut av kretsløpet, og det løses ikke med store ord om sirkulær økonomi.

Det var med hjelp fra Thorbjørn Berntsen som tok ansvar og viste lederskap, at NOAH overtok driften på Langøya i 1993. NOAH var etablert av norske industribedrifter og staten med statlig aksjemajoritet. Staten og industribedriftene valgte i 2003 å selge NOAH Langøya til Gjelsten Holding. Siden den gang har Bellona samarbeidet med NOAH gjennom vårt samarbeidsprogram for næringslivet og batteriselskapet BEBA.

De opprinnelige planene om behandlingsanlegg og deponering i Brevik, representerte en langt større miljøbelastning enn dagens planer. Tidligere var behandlingsanlegget lagt til Norcems anlegg i Brevik. Da Norcem trakk seg ut som tiltakshaver arbeidet Bellona og NOAH frem en ny plan, der behandlingsanlegget beholdes på Langøya. Dermed er ulykkespotensialet ved transport og behandling av farlig avfall fjernet, og lastebiler og skip holdes unna befolket område.

Deponiet i Brevik representerer i så måte en fullstendig akseptabel miljørisiko, både etter Bellonas og Miljødirektoratets mening. Det er ikke fare for eksplosjon, og avrenning vil bli renset slik at kvaliteten på det som slippes ut i Eidangerfjorden vil være bedre enn i dag.

Med Elvestuens naivitet kan hans gode intensjoner fort føre til at veien til neste stortingsvalg blir brolagt med avfall. For hva skal de 17 forbrenningsanleggene som energigjenvinner ditt og mitt avfall gjøre når de ikke kan inngå kontrakter? Hva skal Hydro, Yara, Elkem og ikke minst Kronos Titan i Fredrikstad gjøre? Hva skal vi gjøre med alt det andre avfallet som NOAH behandler i dag? 

Bedrifter kommer til å bli lagt ned, ulovlig lagring og dumping blir igjen et problem over hele Norge. Bellona må igjen ut og grave opp ulovlig avfall.

Nå må statsminister Erna Solberg gripe inn og vise det samme lederskapet som Thorbjørn Berntsen en gang gjorde. Ikke la Elvestuen bestemme denne saken. Til det er den for viktig både for industrien og miljøet. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder