FEIL RETNING: - Istedenfor å diskutere legalisering av cannabis - som innebærer at vi ikke reagerer - bør vi diskutere alternative reaksjoner, skriver Mina Gerhardsen og Arne Johannessen i Actis. Foto: JØRGEN BRAASTAD.
FEIL RETNING: - Istedenfor å diskutere legalisering av cannabis - som innebærer at vi ikke reagerer - bør vi diskutere alternative reaksjoner, skriver Mina Gerhardsen og Arne Johannessen i Actis. Foto: JØRGEN BRAASTAD.

Debatt: Føre-var i ruspolitikken

MENINGER

Det verserer mange myter i legaliseringsdebatten. En av dem er at forbud ikke virker. Det er feil. Forbudet bidrar til å begrense tilgjengelighet og det reduserer sosial aksept.

debatt
Publisert:

Arne Johannessen, styreleder i Actis - rusfeltets samarbeidsorganMina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan

I VG på lørdag erklærer nevrovitenskapstudent Magnus Støre at vi har en ruspolitikk som ikke virker. Han mener det vil være en bedre løsning hvis myndighetene erstatter forbud med kontrollert salg og distribusjon av for eksempel cannabis og MDMA (ecstasy). I samme artikkel sier Thorvald Stoltenberg at det er få som tror det er helbredelse i å forby narkotika.

Han har nok rett i det. For en rusmisbruker som har kommet langt i sitt misbruk har det liten betydning om et stoff er lovlig eller ikke.

Men debatten om forbud handler i liten grad om de tunge rusmisbrukerne. Der må det andre ting til, fra skadereduksjon til økt innsats mot overdoser. Forbudet handler først og fremst om forebygging.

Forbud virker

Det verserer mange myter i legaliseringsdebatten. En av dem er at forbud ikke virker. Det er feil. Forbudet bidrar til å begrense tilgjengelighet og det reduserer sosial aksept. All rusforskning viser at redusert tilgjengelighet er det viktigste virkemiddelet vi har for å påvirke rusbruk.

At cannabis ikke er lett tilgjengelig for folk flest er en viktig årsak til lav bruk i Norge. For de som mener det er et mål å begrense rusbruk, er dette viktig.

Etter tilgjengelighet er sosial aksept det som i størst grad påvirker rusvalg. Foreldre og venners holdninger betyr mye for unge menneskers valg. Et forbud er med på å hindre at folk begynner. Undersøkelser fra andre land bekrefter dette: Flere ville prøvd cannabis om det ikke var forbudt. At narkotika er forbudt bidrar også til at ungdom sier nei til å prøve når de blir spurt, som når presset kommer fra venner, og det bidrar til at ungdom slutter. De fleste som prøver cannabis slutter jo igjen.

Lave tall i Norge

Om vi sammenligner tallene fra Norge med andre land, ser vi at vi lykkes i langt større grad med å holde cannabisbruken lav. Mens det europeiske gjennomsnittet for cannabisbruk blant ungdom er 17 prosent, er det norske tallet 5 prosent, ifølge ESPAD-undersøkelsen. Vi har både lavere brukstall enn snittet, og disse tallene går ned. Det bekrefter at vår strategi virker, og forbudet er et viktig element i denne.

Så er det viktig å si at et forbud ikke kan virke alene, men må være en del av en helhetlig tenkning og tiltaksrekke. Sier vi at cannabis skal være lov, har vi hverken ansvar eller fullmakt fra fellesskapet for å reagere. Det er ikke bare straffen som faller bort med forbudet, men også samfunnets mulighet til å gripe tidlig inn.

Istedenfor å diskutere legalisering - som innebærer at vi ikke reagerer - bør vi diskutere alternative reaksjoner, som dom til rusbehandling og ungdomsstraff eller andre tiltak som kan være dørstopper for en negativ utvikling. Actis jobber for å redusere skadene rus påfører samfunnet vårt. Vi mener det er viktig å beholde et forbud for å redusere antall som får problemer med egen og andres rusbruk. Det mener også over 80 prosent av befolkningen.

Cannabis kan skade

En annen myte er at stoffer som cannabis er ufarlig. Vi har nå mye forsking som bekrefter skadepotensialet i cannabis, fra avhengighet og permanent IQ-fall hos unge til sammenheng mellom cannabis og psykisk sykdom, schizofreni og psykoser. De siste 20 årene er det publisert flere rapporter som viser til en sammenheng mellom cannabisbruk og akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Det er også påvist sammenheng med luftveislidelser og kreft og nye rapporter ser på om det er sammenheng mellom cannabis og dødsfall.

I mange europeiske land opplever man nå økende behov for behandling for cannabisrelaterte rusproblemer. Det er et viktig premiss for debatten om cannabis at vi ikke avfeier skadepotensialet.

Norske løsninger

En tredje myte er at alle snart vil legalisere fordi et par land og to stater har gjort det. Stoltenberg mener eksperimentene andre land har igangsatt er viktige. Det er vi enige i. Noe ser vi allerede. UK avkriminaliserte cannabis i en periode og opplevde sterk økning i bruk og i ungdom som søkte hjelp. Portugal avkriminaliserte og gikk fra bunn til midten på statistikken på ungdomsforbruk. Fra Colorado begynner det å komme varsler om økt antall trafikkulykker på grunn av cannabisrus. For å nevne noe.

Vi mener det er viktig nå å diskutere norsk narkotikastrategi i norsk kontekst. Vi har færre som prøver og færre som bruker enn de aller fleste andre land. Vi bør være føre-var her.

Kostnadene ved ruspolitiske eksperimenter kan være store.