KRITISKE: Jørn Eggum og Bjørnar Skjæran.

KRITISKE: Jørn Eggum og Bjørnar Skjæran.

Debatt

På ville veier med Høyreregjeringen

Noe er råttent i transportbransjen. Norske arbeidere blir i dag utkonkurrert av utenlandske selskaper på pris. De utenlandske selskapene bryr seg verken om lønn eller betingelser når de går inn i konkurranse om å kjøre last på norske veier. Dette har flere negative konsekvenser for arbeidsfolkene, bransjen og trafikksikkerheten.

Jørn Eggum, Forbundsleder i Fellesforbundet
Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet

Norske yrkessjåfører sørger for at Norge går rundt. De leverer pakker, sikrer matforsyning og gjør det mulig å drive næring i alle deler av landet. Dessverre er deres arbeidsforhold og yrkesstolthet under press. For mange unge, også i distriktene, har transportnæringen vært en mulighet til å få seg en god jobb. Når det borgerlige flertallet sier nei til å stille krav til utenlandske aktører, gir de et tydelig signal til unge som tenker på å starte i bransjen: I transportnæringen kan du ikke forvente å få en lønn å leve av eller arbeidsforhold som gjør det mulig å brødfø en familie. Dette kan sette rekrutteringen til transportbransjen i fare.

les også

Taxi-sjef: – Ikke én drosjesjåfør i Norge vil stemme Frp

Den sosiale dumpingen i bransjen skaper også utrygghet i trafikken. Det er nemlig en klar sammenheng mellom dårlige lønns- og arbeidsforhold og trafikksikkerhet. Vi ser det gjenta seg gang etter gang: utenlandske sjåfører kjører inn i Norge uten skikkelig utstyr og med mangel på søvn. Dette har gitt og kommer til å gi trafikkfarlige situasjoner og alvorlige ulykker på norske veier. Alle skjønner at det må settes inn kraftfulle tiltak! 

Arbeiderpartiet fremmet forslag i Stortinget med ti punkter mot sosial dumping i transportnæringen. Disse ti punktene var utarbeidet i samarbeid med fagbevegelsen og bransjeorganisasjonene, og ville ha gitt økt trygghet på norske veier både for bransjen og folk flest. Høyreregjeringen hadde en unik mulighet til å sette klare rammer fra fellesskapets side. De valgte i stedet å stemme det ned, og la utenlandske aktører sette rammene i transportbransjen på bekostning av arbeidsfolks lønns- og arbeidsvilkår og vår felles trafikksikkerhet.

les også

Det er ikke smart å skulke jobben

Arbeiderpartiet foreslo:

  1. Alle utenlandske turbussoperatører pålegges å registrere seg i mva-registret, og grensen senkes fra 50.000 kroner til 1 krone i omsetning for mva-registrering for denne næringsgruppen. Det skal i tillegg innføres elektronisk registrering av all kabotasjekjøring i Norge.
  2. Arbeidstilsynet skal øke kontrollvirksomheten. Etaten skal styrkes økonomisk og øke bemanningen, og det skal opprettes en egen spesialenhet for kontroller i transportbransjen. Statens Vegvesen skal øke kontrollvirksomheten på grensen og langs veiene innenlands. Statens Vegvesen skal gis håndhevingsrett til å stanse kjøretøyer etter vedtak fra Arbeidstilsynet. Det skal innføres en ordning med elektronisk fraktbrev for frakt av gods på veg.
  3. Det skal utredes om yrkesbiler under 3,5 tonn kan omfattes lovmessig av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, eller om det på annen måte kan innføres reguleringer som gir tilsvarende virkning.
  4. Det skal innføres prikkbelastning for innehavere av Nasjonal transportløyve for brudd på arbeidsmiljøloven og vegtrafikkloven.
  5. Det stilles økte og sertifiserte krav til utrustning og kompetanse for sjåfører på vinterføre. Det innføres krav om at alle sjåfører på norske veier skal ha gjennomført og bestått glattkjøringskurs. Det innføres krav om at lastebiler på norske vinterveger utelukkende kan bruke vinterdekk som er 3PMSF-merket i henhold til EU-lovgivning, og som har strenge krav til friksjon og ytelser ved kaldt vær.
  6. Informasjonsplikten, påseplikten og innsynsretten for allmenngjorte tariffavtaler for ansatte innen godstransport på vei og i turbilnæringen skal styrkes ytterligere. Myndighetenes kontrolltiltak skal øke i omfang, og brudd skal føre til reaksjoner med avskrekkende virkning.
  7. Det skal pålegges juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver ved kjøp av transporttjenester, i tillegg til det solidaransvaret som gjelder i alle bransjer hvor det er lovregulert minstelønn (allmenngjorte tariffavtaler).
  8. Statens eierskap skal brukes aktivt til å fremme et seriøst arbeidsliv med like konkurranseforhold i transportsektoren. Statlige selskaper og virksomheter skal etterleve seriøsitetskravene.
  9. Det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før utenlandske lastebiler og turbiler krysser grensen til Norge.
  10. Samordningen av etatenes innsats mot useriøse aktører i transportbransjen skal styrkes. Tollvesenet, påtalemyndighetene, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og skattemyndighetenes virkemidler er viktige motkrefter til fremveksten av useriøse aktører i transportnæringen, og innsatsen må derfor samordnes bedre.

Ved å avvise våre ti krav mot sosial dumping i transportbransjen sier regjeringspartiene at trygge arbeidsforhold og gode lønnsbetingelser på norske veier ikke er noe fellesskapet bør stille krav om.

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet står skulder ved skulder i kampen for skikkelige lønns- og arbeidsvilkår på norske veier. Vi tar kampen mot sosial dumping og for trafikksikkerhet, men motstanden fra høyresiden gjør at den negative utviklingen dessverre får fortsette. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder