SVARER: Mina Gerhardsen.

SVARER: Mina Gerhardsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debatt

Nattlige syketransport må stoppes

VGs avsløringer om syketransport av eldre om natten er opprørende. Sykehusene utsetter med dette sårbare eldre for påkjenninger som setter dem i fare for å bli sykere, ikke friskere.

MINA GERHARDSEN, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Vi hilste velkommen helseministerens raske reaksjon da han til VG sa at han ville beordre full stopp etter avsløringen om at nattransport av eldre hjem fra sykehus foregår i stort omfang.  Når det nå viser seg at han ikke vil gjøre dette i form av en instruks, og de som har ansvaret for transporten sier det ikke så enkelt å endre på dagens praksis, er det skuffende.

En stor andel av eldre som legges inn på sykehus har demens eller kognitiv svikt, men mange sykehus mangler rutiner for å kartlegge slik sykdom, på linje med andre somatiske sykdommer. Det betyr at pasienter som bør få særskilt varsom og tilrettelagt behandling ikke identifiseres. Resultatet er i mange tilfeller at sykehusoppholdet påfører dem akutt forvirring, delir, som i noen tilfeller går over i en permanent demenstilstand. Nattlige transporter som VG beskriver er en del av dette bildet, og skal selvfølgelig aldri skje denne kategorien pasienter. Eldre, sårbare pasienter risikerer dermed å bli påført sykdom av denne typen nattlig transport.

les også

Høie vil ikke lage instruks mot natt-transport – får hard kritikk

VG har funnet over 1 500 slike natturer fra sykehusene i fjor, med eldre over 74 år. Det pasientene har til felles, er at de skal tilbake til et sykehjem eller til eget hjem, med oppfølging fra hjemmesykepleien. 

Alle alarmklokker burde ringe, men gjør det tydeligvis ikke. Yngre og friskere mennesker ville klaget. Syke eldre gjør sjelden det. Og deres pårørende gjør det heller ikke. Enten fordi de selv er utslitt, fordi de er redd for at en klage skal gå utover den syke, eller fordi de allerede har gitt opp – i møte med de begrensede ressursene i eldreomsorgen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens, og finansierer forskning for å bedre demenssykes kår. Sammen med sykehusene Diakonhjemmet, Lovisenberg, Haraldsplass og Ahus, arbeider vi nå for å skape mer demensvennlige sykehus. Sykehusene må bli mer tilpasset sin største pasientgruppe, de eldre. Også mentalt friske eldre kan oppleve delir i tilknytning til benbrudd eller andre akutte situasjoner. Dette må sykehusene ta hensyn til.

les også

Natt-transport-avsløringen: – Helseministeren må ta ansvar!

For at sykehusene skal bli reelt alders- og demensvennlig, er det behov for bedre og mykere rutiner, mer forutsigbarhet og oversiktlighet, både for pasienter og pårørende. Mye god kunnskap finnes allerede, og mye er vi på vei til å lære med forskningen som pågår. Denne kunnskapen må tas i bruk. VGs avsløringer har vist at alvorlige feil kan skje, i stort omfang, uten at det fører til en klagestorm. Det må bli enklere å klage, men først og fremst må helsevesenet selv ta ansvar for å sikre sine mest sårbare pasienter mot å bli påført skade i forbindelse med opphold og reise til og fra sykehus. Høies tydelige førstereaksjon om at denne praksisen er uakseptabel bør følges av klar en instruks om endring. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder